3 วิ ธีช่วยให้เรามีเงินเก็บ ทำได้ร ว ยทั้งเงินร ว ยทั้งความสุข

ในวันนี้คุณมั่นใจในสภาวะการเงินของคุณได้แค่ไหน หรือว่าคุณจะมั่นใจในการที่คุณจะมีเงินเพียงพอต่อ การใช้ชีวิตในอนาคตได้หรือไม่ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอ ย่ างรวดเร็ว และเกิดการทดแทนได้ตลอ ดเวลา แม้แต่มนุษย์เงินเดือนซึ่งต่อจากนี้อาจจะไม่สามารถมั่นใจได้อีกแล้วว่าบริษัทจะจ้างจนถึงวันเกษียณอายุ สิ่งที่เราควรทำคือวางแผนทางการเงินให้ดี ทำให้มีร า ยได้มากกว่าร า ยจ่าย มีเงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน มีเงินเพียงพอสำหรับเป้าหมายต่างๆ ของเรา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเรา

การสร้างความมั่นคงถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนปรารถนา และเป็นสิ่งที่ทุกคน ฝันหล า ยคน พ ย า ย า ม ที่จะไปสู่ความสำเร็จ ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วน มาก คือ อ ย า ก จะร ว ยความร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินอ ย่ างเดียวนะ แต่ยังหมายถึง ร ว ยความสุขด้วย ไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยล้าน แค่มีความมั่นคงทางการเงินก็พอ เรามี 3 ข้ อแก้จน เพิ่มความร ว ย และความสุขมาฝากกัน

1. หาร า ยได้เสริมในหล า ย ๆ ช่องทาง

คุณมีงานอ ดิเรก หรือชื่นชอบทำในสิ่งใดไหม ถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นร า ยได้เสริม เช่น ถ้าคุณชื่นชอบการทำขน ม ลองหาทางติดต่อร้านค้ าเพื่อวางข า ย เป็นการสร้างร า ยได้เล็ก ๆ

2. ประหยัดกินประหยัดใช้มากขึ้น

ควรเริ่มจากการประหยัดนี่แหละก่อนเลย ให้รู้จักคุณค่าของเงิน ทุกบาทที่หามาได้ การประหยัดไม่ได้แปลว่า ให้ใช้จ่ายอ ย่ างคน อ ด อ ย า ก หรอ กนะ แต่หมายถึง ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็นก็พักไว้ก่อน ไม่ก็ซื้ อ ในช่วงสินค้ านั้นล ดร า ค า

หรือซื้ อ สินค้ าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน สังเกตดูสิว่า สินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่ทำไมร า ค ามันต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง แหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ าตนเอง จน มีร า ค าที่สูงขึ้นไง

3. รู้จักเก็บออม

การออมจะช่วยให้เงินที่คุณประหยัด เหลือเก็บไว้ออ กผลมากขึ้นวิ ธีการออมอ ย่ างได้ผล คือ ออมจากร า ยได้ประจำแบบเท่า ๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20% จากร า ยได้

ต่อไปก็นำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิดดอ กออ กผล ซื้ อ กองทุนรวม หรือนำเงินออมไปล ง ทุ น ต่อในหุ้นก็ได้ การล ง ทุ น ในกองทุนรวมนั้น จะช่วยให้ผู้ล ง ทุ น ได้รับผลตอบแทน

ที่มั่นคงกว่าในหุ้น เพราะมี ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ต่ำ การนำเงินไปล ง ทุ น ในกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ล ง ทุ น บริหารเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปล ง ทุ น ในกองทุนหุ้นที่มีศักยภาพดี มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ำ

ทั้งนี้ ร า ยได้จากกองทุนรวมจะมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนของเรานั่นแหละหลักการเลือ กซื้ อ ก็คือ ช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อ หุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

ที่กล่าวมาทั้งหมด อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้ า งแล้ว และการที่คุณจะแก้จนได้ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรงหรอ กนะ แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณก่อนเป็นสิ่งแรก มีวินัย มีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความร่ำร ว ยทางการเงิน มีทั้งความสุขที่ได้ทำด้วย

ที่มา  yimlamun