3 วิ ธีที่คนร ว ยเขาทำกัน และจะทำให้คุณร ว ย ชีวิตไม่ลำบาก

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนร ว ย บางคนพอมีพอ กิน และบางคนจน เพราะพวกเขาเหล่านั้น มีพฤติก ร ร ม ลักษณะนิสัยและการกระทำที่แตกต่างกันอ ย่ างสิ้นเชิง ซึ่งคนที่ร ว ยจริง ๆ นั้น

พวกเขาไม่ใช่แค่การใส่ของแพง ๆ ทำตัวให้ดูแพง ๆ ใส่ของหรู ๆ เที่ยวหรู ๆ แล้วบอ กว่าฉันนี่แหละคือคนร ว ย ยกตัวอ ย่ างเช่น หากเปรียบเทียบการซื้ อนาฬิกาหรู ๆ สักเรือนนึง ระหว่าง คนร ว ย คนทั่วไป และคนจนนั้น คิดแตกต่างกัน

การมีวินัยในตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นอุปนิสัยที่เป็นรากฐานสำคัญของอุปนิสัยอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากใครมี จะทำให้อุปนิสัยอื่น ๆ ที่เหลือค่อย ๆ มาเองอ ย่ างอัตโนมัติและเป็นไปอ ย่ างเป็นธรรมชาติ

เพราะเจ้าวินัยนี้มีความสามารถทำให้คุณลุกขึ้นไปทำในสิ่งที่ต้องทำ แม้ว่าในเวลานั้นคุณจะอย ากทำหรือไม่อย ากทำก็ต ามที แต่เจ้าวินัยก็จะส่งผลให้คุณทำสำเร็จจนได้

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การข าดเป้าหมายจะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิต และทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือนลูกศร ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปล า ยทางที่ตนเองวางไว้ ทำอ ย่ างไรจึงจะร ว ยทั้งเงินและความสุขเรามี 3 ข้ อแก้จน มาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้ อ แก้จน

1 รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอ ย่ างคนอ ด อย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค าหรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทนเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจน

มีร า ค าที่สูงขึ้น ผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

2 รู้จักออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นสิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลที่มากขึ้น

การออมมีวิ ธีการอ ย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20เปอร์เซน จากรายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ด

ให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่ายเพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรเลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการซื้ อ กองทุนรวม โดยหลักการเลือ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

3 การหารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงานหรือต ามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณบางคนใช้ความสามารถในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงานเพราะมีออเดอร์ เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้ อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จนได้ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

ที่มา  yimlamun