3 วิ ธีใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่อวดโอ้ ไม่มีห นี้สิน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่อย่ างพอเพียงชีวิตไม่มีห นี้สิน ไม่เดือ ดร้อนใคร กับบทความ 3 วิ ธีใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่อวดโอ้ ไม่มีห นี้สิน ไปดูกันว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้มีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย

1 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล าย คนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของ แล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก รรมของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน ที่จะซื้ อนอ กจาก จะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพนั้น จะส่ งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าและไม่ต้องเสียเงิ นซื้ อบ่อยๆไง

ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของบางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิด มันย่อมคุ้มค่ากว่าฉะนั้นไม่ควรมองที่เรื่องของร า ค าอย่ างเดียว ควรดูที่คุณภาพด้วยจะดีที่สุด และต้องรู้จักจำกัดการใช้เ งินของตนเอง ในแต่ละวันด้วยนะเช่นกำหนดว่า

วันนี้ใช้เ งินเพียง 300 บาท คุณจะซื้ ออะไรก็ซื้ อไม่เกินไปกว่านี้ และควรมีวินัย เมื่อใช้หมดแล้ว ก็ควรหยุดแค่นั้นเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปล าย ทั้งมีเงิ นเหลือทั้งยังทำให้ไม่ข า ดวินัยในการใช้เงิ นด้วย

2 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

เรื่องพวกนี้คือพื้นฐานในการออมเ งิน ที่เชื่อว่าหล าย คนรู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆนั้นใส่รายการต่างๆ

ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้ าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นรายได้ ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้จะส่ งผลดีให้เรานั้น รู้จักประมาณตน

3 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

ส่วนหนึ่งเลย เพราะเงิ นส่วนใหญ่ ที่เราบอ กว่าเก็บไม่ได้ ใช้จนหมดตลอ ดนั้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่มีเงิ นเหลือ คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน มกระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะชอบที่ซื้ อมาแล้ว ก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุ มีผล คิดไตร่ตรองให้ดีแรกๆอาจจะ

ทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดีให้เรามีเงิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงิ นเก็บสบายเลยไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำ เท่านั้นละ สิ่งดีๆก็เกิดขึ้น

ที่มา s t a n d – s m i l i n g, m y f r i e n d t h