3 สิ่งที่ต้องรู้ ถ้าอย ากมีชีวิตที่ร่ำร ว ย ทำได้ชีวิตเลิกจน

ทุกคนเกิดมามีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน แต่ก็ใช่ว่าคนที่เกิดมาด้อยกว่าจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านการเงิน ด้านความสุข ขึ้นอยู่ที่การวางแผนชีวิตของแต่ละคน และนี่คือ 3 สิ่งที่ต้องรู้ ถ้าอย ากมีชีวิตที่ร่ำร ว ย ทำได้เลิกจน

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หล า ยคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย ากจะร ว ย

ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านหรือพันล้าน แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงินและความสุข ดังนั้น เรามี 3 ข้ อแก้จน เพิ่มความร ว ย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้ อ แก้จนเพิ่มร ว ยกันเลยจ้า

1. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขน ม ก้อาจจะหาวิ ธีติดต่อร้านค้ าเพื่อวางข า ยเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลมากขึ้น การออมมีวิ ธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผล การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน

เช่น หัก 10-20เปอร์เซน จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้น ที่มีศักยภาพที่ดี มีความเสี่ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุน มากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตล าด

3. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอ ดอย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้ านั้นลดร า ค า หรือเลือ กซื้ อสินค้ าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้ าที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ าจน มีร า ค าที่สูงขึ้น

นอ กจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยัดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ก็เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้ อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหล า ยๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร ว ยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ที่มา  sabailey