3 เ ค ล็ ด ลั บจัดการบริหารเ งิ นให้เป็น ถ้าอย ากมีการเ งิ นที่ดีขึ้น

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอ ย่ างก็เป็น เ งิ น ทั้งนั้นเลยค่ะ

กับพนักงานงานบางคน เพ ราะอะไรคนที่มีเ งิ นเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเ งิ นใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลยเขาทำยังไง นั่นอาจเพ ราะเขามีการจัดการกับเ งิ นของเข า ดีนั้นเอง เรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนกันบ้ า ง

1. ซื้ อ ของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อ ของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้นการที่จะซื้ อ ของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า

และไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้ อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อ ของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2. ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเ งิ น ที่เชื่อว่าหล า ยคนรู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้วให้เพื่อน ๆ นั้นใส่ร า ย

การต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้ า ง และจ่ายไปเท่าไหร่ เ งิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา

ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่เพ ราะเหล่านี้ จะส่งผล ดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อ มา เพียงเพ ราะชอบที่ซื้ อ มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่

ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่งผล ดีให้เรามีเ งิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เพ ราะเหล่านี้ถือว่า

เป็นร า ยจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากล ดไปได้ คุณมีเ งิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา    jingjai999