30 ข้ อคิดของผู้หญิงในยุคนี้ เธอเก่ง ฉลาด

ผู้หญิงมักจะถูกมองว่าเป็นเ พ ศที่อ่อนแอเพราะมีรูปร่างเล็ก และมีจิตใจที่อ่อนไหวง่าย แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอ ย่ างที่พวกเขาคิดหรอ กค่ะ ถึงแม้ลักษณะภายนอ กของเราจะดูเปราะบางบุบสล า ยได้ง่าย แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเรานั้นซ่อนอยู่ภายใน

ผู้หญิงบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนจนกระทั่งเธอก้าวผ่านความเ จ็ บป ว ดมาได้อ ย่ างสวยงาม และเมื่อนั้นเพชรที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเธอถึงจะเปล่งประกายออ กมาค่ะ

1.หยุดอ่ า นคำอธิบาย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ต ามริมทางเ สี ย บ้าง

2.เมื่อมีคนเล่าว่า ตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ต าม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปต ามสบาย

3.จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

4.อ ย่ าทำล า ยความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

5.รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางที มันก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั้น

6.ใครจะวิจารณ์เรายังไง ก็ช่างไม่ต้องไปเ สี ยเวลาตอบโต้

7.หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

8.เวลาเล่นเกมกับเ ด็ กๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

9.จำไว้ว่าข่าวทุกชนิด ล้วนถูกบิดเบือน มาแล้วทั้งนั้น

10.ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ สอง แต่อ ย่ าให้ถึงสาม

11.ใช้เวลาน้อยๆ ในการคิดว่า ใคร เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า อะไรคือสิ่งที่ถูก

12.ทำตัวให้สบาย อ ย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอข า ดบาดต าย แล้วอะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอ ย่ างที่คิดไว้ทีแรกหรอ ก

13.อ ย่ าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้ว ไม่มีความสุขก็ลาออ กซะ

14.เราไม่ได้ต่อสู้กับ คนโห ดร้ า ย แต่เราต่อสู้กับ ความโห ดร้ า ยในตัวคน

15.ยอมที่จะแพ้ในสงครามย่อยๆ เมื่อ การแพ้นั้น จะทำให้เราชนะสงครามใหญ่

16.เมื่อมีใครสวมกอ ดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

17.คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระ ในการรั ก ษ าความลับ

18.เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกัน มามากมายแล้ว ตั้งแต่เรายังไม่เกิด

19.อ ย่ าให้ปัญหาของเรา ทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า เป็นยังไงบ้างตอนนี้ ก็บอ กเขาไปเลยว่าสบายมาก

20.อ ย่ าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

21.ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเล วร้า ยเพียงใด สุขุมเยือ กเย็นเข้าไว้

22.อ ย่ าพูดว่ามีเวลาไม่พอเพราะ เวลาที่คุณมี มันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ วโมงเท่าๆกัน

23.จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

24.ประเมินตนเองด้วยมาตรฐาน ของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

25. เป็นคนใจกล้า และเด็ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดู อ ดีตเราจะเ สี ยใจ ในสิ่งที่อย ากทำ แล้วไม่ได้ทำมากกว่า เ สี ยใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

26.อ ย่ าระดมสม อ งเ พราะไอเดียดีๆใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วน มาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่ แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

27.คำนึงถึงการมีชีวิตให้ กว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตให้ยืนย าว

28.ให้ความนับถือแก่ทุกคน ที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้น จะกระจอ กงอ กง่อยสักปานใด

29.คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผยอ่อนโยน และอย ากรู้อย ากเห็น

30.มีมารย าทและอ ดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ

ที่มา  stand smiling