4 วิ ธีปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่ง ฉลาดมากขึ้น

การปรับตัวคือ การเติบโต การเปลี่ยนแปลง และคือ การเปลี่ยนความเข้าใจของตัวเองต่อสิ่งที่คิดว่าเคยใช่ รู้ว่ามันผิ ดได้และผิ ดอ ย่ างไร อันที่จริงคงไม่มีใครระบุได้ว่าการเป็นคนปรับตัวเก่งนั้น มีลักษณะที่ชัดเจนและต ายตัวอ ย่ างไร

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากจะปรับตัว เพื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ วันนี้เรามีบทความ 4 วิ ธีปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่ง ฉลาดมากขึ้น รับรองว่าถ้าทำต ามได้ คุณก็จะกล า ยเป็นคนเก่ง ฉลาดที่สามารถพาตัวเองยืนในจุดที่ดีของชีวิตได้

1. หยุดเพ้อ แล้วเริ่มลงมือทำซะ

การลุกขึ้น มาสร้างให้กล า ยเป็นจริงดีกว่า เพราะหากยังมั วแต่เ สี ยเวลาเพ้อเจ้อ ไม่ลงมือลงแร งทำอะไรอ ย่ างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ถ้าอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มั วแต่มานั่งพูดพร่ำทำให้เ สี ยเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันจะดีกว่านะ

คนฉลาดจะรู้จักปรับตัว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร ช่างสงสั ยและสนใจใคร่รู้ เปิดกว้าง ชอบใช้เวลากับตัวเอง มีอารมณ์ขัน ใส่ใจคนรอบข้าง เชื่ อมโยงเรื่องต่างๆ ได้ดี และชอบใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ

2. เก็บข้ อมูล รับฟังสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

การตั้งใจฟัง จะทำให้คุณกล า ยเป็นผู้ฟังที่ดี และมีม าร ย าท และยังทำให้คุณ รู้ข้ อมู ลข่ าวส ารใหม่ ๆ เสมอ ผู้คนบนโลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำสิ่งต่าง ๆ นั้น มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ หรืออาจ ส่ ง ต่ อ คนรอบข้างได้อีกด้วย

3. อ ย่ าหยุดที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า

หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่ เดินถอยหลังหรืออยู่กับที่ เราก็จงอ ย่ าหยุดพัฒนา และจงผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นกว่าเดิมที่มีผลดีต่อชีวิต ทำให้เรารู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกล า ยเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัปเด ตเรื่องราวอยู่เสมอไงล่ะ

4. คิดให้มากเข้าไว้ ดีกว่าพูดมาก

คนฉลาดเขาต้องรู้จักคิดก่อนพูดเสมอ เพราะการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนที่จะพูด มันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดี ๆ อีกมากมายในชีวิต ถ้าคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็น คิดก่อนพูดเสมอ

ที่มา  sabailey