4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง เป็นคนดี ไม่ต่อต้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่เราควรนำไปสอนลูกของเรา เพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนที่ไม่ต่อต้าน และเชื่อฟัง กับบทความ 4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเชื่อฟัง เป็นคนดี ไม่ต่อต้าน ไปดูกันว่าพ่อแม่ยุคนี้ควรสอนลูกและรับมือ กับลูกดื้ออย่ างไร เพื่อให้ลูกของเราเติบโตเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ย ต้องเจอในช่วงที่ลูกเริ่มโตก็คือ ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจและเชื่อฟัง ในแบบที่พ่อแม่ต้องการ โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียง ใส่ลูก ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความ รุ น แ ร ง มาดูกันดีกว่า ว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ลูกเชื่อฟัง คุณได้อย่ างอยู่หมัดได้บ้าง

1 สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางรายมักจะห้ามลูก ทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง ซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจ ดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูก ก็คือ ควรฝึกให้ลูกใช้ความคิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ควรห้ามเขาไปซะทุกอย่ าง เพราะจะทำให้เขา ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

2 สอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เด็กในช่วงวัย 3 – 6 ขวบ มักมีพฤติก ร ร ม ลอ กเลียนแบบคนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าควรหรือไม่ควร ดังนั้นหากพ่อแม่ ต้องการให้ลูกลอ กเลียนแต่พฤติก ร ร ม ที่เหมาะสม ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติต ามได้ดียิ่งขึ้น

3 ใช้คำพูดสุภาพ อ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเด็กๆ ทุกคน มักจะเกิดอารมณ์ ต่ อ ต้ า น เมื่อพ่อแม่ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง หรือขึ้นเสียงในการสอนทำให้ผลลัพธ์ ในการสอนลูกนั้น ไม่เป็นไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในโทนเสียง ที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้งไม่ว่า จะสอนอะไรก็ต าม จะทำให้ลูกหัน มารับฟังได้ดีขึ้น

4 ฟังลูกให้มากๆ

ข้อสำคัญ ในการสอนลูกก็คือ การเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป เพราะบางครั้ง เด็กก็มีแง่มุมความคิด เป็นของตัวเอง จึงควรให้เด็กได้ลองพูดในมุมมองของเขาดูบ้าง ผิดหรือถูกอย่ างไร คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นสายปล า ยเหตุได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ย ที่กำลังประสบปัญหา ลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มในการสอนลูกซะใหม่หัน มาให้ความรัก ความใกล้ชิดความเข้าใจลูกให้มากขึ้น จะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงปัญหา แท้จริงที่เกิดขึ้นและแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ที่มา s a n o o k, y i n d e e y i n d e e