4 สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ท่ามกลางวิก ฤ ติในยุคนี้

เราคงจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วว่า ในบ้านเราตอนนี้นั้นกำลังพบเจอสถาณการณ์ที่ค่อนข้างลำบาก ไม่ค่อยสู้ดีนัก ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงิน และเมื่อมีสถาณการณ์แบบนี้ จะทำให้เรานั้นเห็นอะไรบางอ ย่ างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อพบเจอแบบนี้ เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรา หล า ยคนอาจจะนึกไม่ออ ก ว่ามีอะไร วันนี้เรามี 4 เรื่อง ที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ ในช่วงแบบนี้ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. พิสูจน์ให้เห็น ว่าอาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่น นักบิ น แอร์โฮ สเตส แม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเท ศที่การท่องเที่ยวบูมมาก ตกงานกันหมด นี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบ ริการ พนักง านขับรถสาธารณะ อื่นๆ มากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยกว่านี้

2. เห็นท่าที ขององค์กร และ บริษัทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด แบกรับภ าระไม่ไหว อาจถือโอกาส เลิกจ้าง ปล ด เพราะอย ากจะปล ดออ กอยู่แล้ว ในขณะที่ทุกคนต้องพึ่งพารายได้ จากงานประจำ มากในช่วงนี้ แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่ง มักมองว่า

พนั กงานเป็นทรัพย ากรณ์ที่มีคุณค่า พย าย ามดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้ แน่นอนว่าทุกคน ได้รับผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หล า ยๆ บริษัทก็ไม่ล ดเงินเดื อน ยังจ้างอยู่ในระดับที่ บริษัทรับภาระไหว ไม่ปล ดใครออ กประคับประคองให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ พอสถานการณ์ ช่วงปกตินั้น พนักงานที่มีประสบการณ์ ก็กลับมาทำงานต่อได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

3. พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีเงินออมอ ย่ างน้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หล า ยคนเดือ ดร้อนเพราะที่ผ่าน มาไม่เคยคิดที่จะออม ก็พอเข้าใจอยู่บ้างแหละ สำหรับคนร ายได้น้อยจริงๆ เดือนช นเดือนก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนร ายได้พอประมาณ แต่ติดหรู สร้างห นี้ให้ตัวเองตลอ ด

หวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน จากงานประจำ เมื่อเกิดโ ค วิ ด ตกง าน ทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดือ ดร้อน แต่ไม่หนั กเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียง เก็บเงินเคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด เลยปรับตัวได้ง่าย

เมื่อถึงคราวฉุ กเฉิ นก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุดคือ ดูตอนเกิดวิก ฤ ต นี่แหละ เหมาะสมที่สุด อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ก็ให้ดูได้ในตอนนี้ พนั กงานที่ขยัน จะมีวินัยในการทำงานหรือไม่

ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่เราทำงานอยู่ ทีมผู้บริหารมีศักยภาพมากขนาดไหน ในการบริหารจัดการกับวิก ฤ ตต่างๆ มีเงินสำรองแค่ไหน ฐานะทางการเงิน เข้มแข็งมั้ย เ ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัว หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่นให้ในช่วงนี้เลย

4. เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบกั กตุ นสินค้ าโดยมองว่าเป็นโอกาสทำเงิน จากความทุก ข์ ร้อนของใครเขา ขณะที่บางคนบริจ าคเงินเป็นล้าน จัดซื้ ออุปกรณ์ทางการแพ ทย์ให้กับโร งพย าบาล หรือแม่แต่ข้าวส ารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น แจ กจ่ ายให้กับคนที่ได้รับความเดือ ดร้อน

ที่มา  san-sabai