4 เรื่องการประหยัดที่ควรรู้ ใช้ได้ในทุกยุค

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจของโลกกลับมาถึงช่วงขาลง รวมถึงประเทศไทยที่อยู่ในช่วงวิก ฤ ติ ข้าวย ากหมากแพงร า ค าสินค้ าต่าง ๆ ที่มีร า ค าสูงขึ้น บางคนตกงานกลางอากาศแบบไม่ทันตั้งตัว

ในเมื่อตกงานร า ยได้ก็ไม่มี แต่ภาระยังต ามเป็นเงาต ามตัวอยู่ ยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องมีภาระดูแลครอบครัวเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ จึงทำให้ผู้คน มากมายนึกได้และสนใจกับการใช้ชีวิตประจำวัน มากขึ้นทั้งในหล า ย ๆ ด้าน

การประหยัดเ งิ นถูกปลูกฝังและได้รับการส่งต่อ กัน มาเรื่อยๆ ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า ต่อมาก็คุณพ่อคุณแม่ จน มาถึงรุ่นพวกเรา ซึ่งวิ ธีการประหยัดเ งิ นในแต่ละยุคอาจจะมีความแตกต่างกัน

แต่สุดท้ายการประหยัดเ งิ นก็ยังคงมีส่วนที่เหมือนกันก็ คือ อ ย่ าใช้จ่ายเ งิ นเกินความจำเป็น วันนี้เราจะพาไปดู 4 ข้อคิดเกี่ยวกับการประหยัดเ งิ นจากรุ่นคุณย่าที่ดูไม่ตกยุคเลย

1.บั ต รเครดิตเป็นตัวอันตร า ย

เราจะได้ยินคำเ ตื อ นเกี่ยวกับบั ต รเครดิตจากรุ่นคุณย่าว่า บั ต รเครดิตเป็นตัวอันตร า ย เพราะจุดประสงค์ คือ อย ากให้เราใช้จ่ายอ ย่ างประหยัด และไม่กู้ยืมเ งิ นจากคนอื่นจนเป็นห นี้นั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วบั ต รเครดิตจะให้คุณหรือให้โ ท ษกับเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับวิ ธีใช้ หากเรารู้จักที่จะใช้อ ย่ างมีวินัย

ไม่ฟุ่มเฟือยและจ่ายเต็มและตรงต ามเวลาทุกเดือน เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อันตร า ย ของบั ต รเครดิตอีกแล้ว และสิ่งอันตร า ยที่ว่านั้นก็คือ ดอ กเบี้ย ที่มีอัตราค่อนข้างสูง หากเราเป็นห นี้บั ต รเครดิตเป็นอันว่าได้รู้จักกับสิ่งนี้อ ย่ างแน่นอน แต่ทางที่ดีนั้นเ ลี่ ย งที่จะต้องเจอ กันอ ย่ างที่คุณย่าท่านเ ตื อ นไว้จะดีกว่า หากเรารู้จักประหยัดเ งิ นและเก็บออมเ งิ นอ ย่ างที่คุณย่าท่านได้บอ กกับเรา ก็จะทำให้หลีกเ ลี่ ย งการเป็นห นี้และการเดือ ดร้อนจากการไม่มีเ งิ นใช้ได้

2.Timeshare คือ การเ สี ยเ งิ นโดยเปล่าประโยชน์

Timeshare คือ การซื้ อสิทธิ์ในการใช้อสังหาริมท รั พ ย์ในช่วงเวลาที่กำหนดและตกลงกันไว้ เช่น ซื้ อสิทธิ์ในบ้านพักต ากอากาศชายทะเลแค่ 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน หรือเท่าไหร่ก็ได้ใน 1 ปี

เราก็ใช้สิทธิ์ไปพักในแต่ละปีต ามจำนวนที่เราซื้ อไว้ ซึ่งวิ ธีนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยแค่ชั่ วคราว ไม่อย ากซื้ อข า ดหรือไม่อย ากอยู่ถาวรเพราะร า ค าแพง เป็นต้น นอ กเหนือจากค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของ timeshare แล้ว อาจมีการเรียกเก็บค่าบำรุงรั ก ษ าเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่ทำให้ timeshare ไม่ดึงดูดให้กับผู้ซื้ อที่มีศักยภาพในตลาดรอง

3.ตั้งใจเรียน อ ย่ าได้ทิ้งการศึกษา

สมัยก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าจะได้เรียนจบระดับมหาวิทย าลัยเป็นเรื่องที่ย ากพอสมควร เพราะนั้นเมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็ต้องช่วยที่บ้านทำงานแล้ว แต่คนรุ่นปัจจุบัน มีโอกาสที่ศึกษาจนจบระดับมหาวิทย าลัยกัน มากขึ้น จึงไม่แปลกที่คนสมัยก่อนอย ากจะส่งต่อข้อคิดที่ว่าอ ย่ าทิ้งการศึกษานี้ให้พวกเรารุ่นต่อมา เพราะคนที่มีความรู้และความสามารถมีโอกาสในชีวิตที่มากคนอื่นๆนั่นเอง และยังช่วยให้มีร า ยได้มากขึ้นด้วย

4.อ ย่ าทิ้งอาหารจนเ สี ย

หล า ยคนจะเก็บอาหารที่ทานเหลือหรือแบ่งอาหารบางส่วนเก็บไว้ตู้เย็น เพื่อทานในมื้อต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็น คือ เราจะลืมและปล่อยให้อาหารเหล่านั้นเน่าเ สี ยไป

เพราะอาหารบางอ ย่ างแม้ว่าจะใส่ไว้ในตู้เย็นก็มีโอกาสเน่าเ สี ยได้ เพราะนอ กจากจะไม่ช่วยประหยัดเ งิ นแล้ว อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของการทำความสะอาดก็ได้ ดังนั้น เมื่อเก็บอาหารไว้ก็อ ย่ าได้ลืมที่จะนำออ กมาทานก่อนที่จะเ สี ยด้วย

ที่มา  forlifeth