4 เรื่องที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ เมื่อเกิดวิก ฤ ตขึ้น

เราจะเห็นว่าช่วงนี้นั้น เศรษฐกิจในบ้านเรานั้นไม่ค่อยดีนัก ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การงานต่างๆมากมาย จึงทำให้เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่เราอาจจะไม่เคยเห็น มาก่อน หล า ยคนอาจจะนึกไม่ออ กว่ามีอะไรบ้าง วันนี้เรามีบทความ 4 เรื่องที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ เมื่อเกิดวิก ฤ ต

1. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมี เงินออมอ ย่ างน้อย 3-6 เดือน คือเรื่องสำคัญ

หล า ยคนเดือ ดร้อนหนัก เพราะ ที่ผ่าน มาไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินเลย ก็พอ เข้าใจอยู่บ้างสำหรับหล า ยๆคนรายได้น้อยจริงๆ ใช้แบบเดือนชนเดือน ก็ไม่เป็น ไร แต่บางคนรายได้พอประมาณ แต่ติดหรู ติดเที่ยว สร้างห นี้มาโดยตลอ ด

โด ยหวังพึ่งแค่เงินเดือนจากงานประจำเพียงอ ย่ างเดียว เมื่อเกิดโ ค วิ ด ตกง าน ทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดือ ดร้อนแต่ไม่หนั กเกินไป เพราะ ไม่ฟุ่มเฟือน ใช้ชีวิตพอเพียงเก็บเงิน มาโดยตลอ ด เคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด จึงปรับตัวใหั

เข้ากับสภาวะแบ บนี้ได้ไม่ย าก เมื่อถึงคราวฉุกเฉินก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ทำให้ดำเนินชีวิตไปได้อีกหล า ยเดือน เวลาดูคนที่ดีที่สุดคือ ดูตอนเกิดวิก ฤ ต ตอนนี้แหละเหมาะสมที่สุด อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตนเองได้ดี ก็ให้ดูได้ในตอนนี้แหละ พนักงานที่ขยันขันแข็ง

จะมีวินัยในการทำงานหรือไม่หากต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่เราทำงานอยู่ และ ทีมผู้บริหารมีศักยภาพมากแค่ไหนในการบริหารจัดการกับวิก ฤ ตที่เกิดขึ้น มีเงินสำรองมากแค่ไหน ฐานะทางการเงินเข้มแข็งหรือไม่ เ ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัวหรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจที่เขาหยิบยื่นให้ในช่วงเวลาที่ย ากลำบาก หรือยังเอารัดเอาเปรียบ รอฉกฉวยโอกาสอยู่

2. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอาชีพที่มั่นค งไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป

อาชีพบางอาชีพที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เช่น นักบิ น แอร์โฮสเตส ห รือแม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเทศที่การท่องเที่ยวบูมมากอ ย่ างไทย ตกงานกันหมด ยังไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบริการ

พนักง านขับรถสาธารณะ และ อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงานแบบ Work from Home ได้ในช่วงนี้ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลงไปบ้ าง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ หากเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยขึ้นไ ปอีก

3. เห็นท่าทีที่แท้จริงของคนที่ฉวยโอกาส และ คนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอ บกักตุนสินค้ า โดยมองว่าเป็นโอกาสทำเงิน ทำกำไรจากความทุ ก ข์ ร้อนของคนอื่ น สินค้ าพวก หน้ากากอนามัย แ อ ลก อ ฮ อ ล์ เจลล์ล้างมือ หรือแม้แต่ไข่ไก่ จึงมีร า ค าแพง และ ข า ดตลาดไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

ขณะที่บางคน บริจาคเงิน เป็นล้าน จัดซื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพย าบาล หาซื้ อหน้ากากอน ามัยมา และ เจลล์ล้างมือ หรือแม่แต่ข้าวสารอาหารแห้ง และ สิ่งของจำเป็น แจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับความเดือ ดร้อน

4. เห็นท่าทีที่แท้จริงขององค์กร และ บริษัท ที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่งอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด และ แบกรับภ าระค่าใช้จ่ายเงินเดือนไม่ไหว อาจถือโอกาส เลิกจ้าง หรือ ปล ดพนักงาน ที่อย ากจะปล ดออ กอยู่แล้ว ในขณะที่ ทุกคนต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำอ ย่ างมากในช่วงนี้

และ การหางานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย องค์กรบางแห่งมอง ว่าพนักงานเป็นทรัพย ากรณ์ที่มีคุณค่าของบริษัท พย าย ามดูแลพนักงานให้ดีที่สุด แน่นอนว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการนี้ แต่หล า ยๆบริษัทก็ไม่ล ดเงินเดื อน

หรือ ล ดแต่ก็ยังจ้างอยู่ในระดับที่บริษัทแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไหว ไม่ปล ดใครออ กพย าย ามประคับประคองให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ เมื่อ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ พนักงานที่มีประสบการณ์ก็กลับมาทำงานต่อได้โดย ทันที

ที่มา  108resources