4 เ ค ล็ ด ลั บสร้างความร ว ยจากคนที่ไม่มีอะไรเลย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเลย ไม่มีคนคอยซัพพอตร์ ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะคนที่ไม่มีอะไรก็ร ว ยได้ วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธีสร้างความร ว ยกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคน มีเท่ากัน นั่นคือ เวลา วันหนึ่งเรามีเวลา 24 ชั่ วโมง ถ้าเรานอนวันละ 8 ชั่ วโมง ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง หากรวมเวลา 10 ปี รวมแล้วเป็นเวลาหล า ยหมื่นชั่ วโมง ดังนั้น เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้ว

เราก็ควรทำมันให้ดีที่สุดในเวลาที่เรามีอยู่ เมื่อเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไร ใน ส ม อ ง ก็จะมีแต่เรื่องนั้นๆ เช่น คนที่เรียนหนังสือเก่งๆ ส ม อ ง

ก็จะจดจ่อแต่กับ ก า ร อ่ า น หนังสือ การคิดวิ ธีการเรียนให้เก่ง เ ท คนิ คต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองเก่งและทำข้ อสอบได้คะแนนดี

เชื่อมั่นว่าเราทำได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอ ย่ างถูกวิ ธี ก็จะประสบความสำเร็จได้อ ย่ างที่ฝันแน่นอน ซึ่งเราได้เสนอวิ ธี ร ว ย ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ แนะเ ท คนิ คดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอ กเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่าร ว ย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิน ใครๆก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า ร ว ย เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะร ว ย

คำว่าร ว ยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีท รั พ ย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่า เงินปันผลจากบริษัท หรือรายได้อื่นๆ

ที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า ร ว ย ได้แล้ว การตั้งเป้าหมายเพื่อจะร ว ย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเรา ถ้าใช้มากก็ร ว ย ย า ก นิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็ว บางคนเรียกความร ว ยว่า อิสรภาพทางการเงิน คือไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ย ก็ไม่หมดนั่นเอง

2. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด แต่อ ย่ า ขี้ เ ห นี ย ว การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย

ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อ ย่ างเหมาะสม น่าเป็นทุ ก ข์กว่าการที่มีเงินน้อยเ สี ยอีก คนที่ต้องการจะร ว ยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ อ ย่ าเก็บเงินอ ย่ างเดียว ขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้ห า ย เ จ็ บ ป่ ว ย

ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอ ย่ างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อน ถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

3. มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไป ล ง ทุ น เพื่อก้าวสู่ความร ว ย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้น เป็น 7 วิ ธี ซื้ อ หุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น เราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือ ก ซื้ อ ด้วยวิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุด

1.เลือ กหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

2.เลือ ก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

3.เลือ กหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

4.เลือ ก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

5.ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

6.อ ย่ า ซื้ อ หุ้นต ามเ สี ยงเชียร์

7.คิดว่านี่คือ การ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

4. แนะนำวิ ธีใช้ชีวิตเพื่อ รั ก ษ า ความร ว ยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว หากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไรก็สามารถทำได้อ ย่ างอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต า ย ถึงอนาคตความร่ำร ว ยของครอบครัวได้เลยทีเดียว

ถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหนก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว แต่ถ้าหากคุณเลือ กคู่ชีวิตที่รู้จักออม ช่วยกันเก็บเงินทองที่หากัน มาได้โอกาสที่จะร่ำร ว ยก็มี หากคุณได้มีโอกาสเลือ ก ลองคิดดูว่าคุณควรเลือ กคู่ครองประเภทไหน

เป็นอ ย่ างไรกันบ้างครับ กับ สู ต ร ลั บ สร้างความร ว ยที่นำเสนอ กัน ถือเป็นวิ ธีที่ไม่ ย า ก แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ที่มา  sabailey