5 ขั้นตอนต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่บ้าน

เมื่อสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวันได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หน่วยงานข้าราชการก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ประช าชนได้เข้าใช้บริการได้ต ามปกติ และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ออนไลน์สามารถทำได้ที่บ้าน กับบทความ 5 ขั้นตอนต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่บ้าน ไปดูกันว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ของกรมการขนส่ งทางบกที่ dlt-elearning.com จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ของกรมการขนส่ งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ กหัวข้อ ‘ลงทะเบียน’ ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือ กเมนู ‘ลงทะเบียน’ หน้าจอจะเปลี่ยนให้ ให้คุณกรอ กข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประช าชน ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เรียบร้อยจากนั้นให้กด ‘ยืนยัน’ และเลือ ก ‘แบบทดสอบก่อนอบรม’

ขั้นตอนที่ 3 ให้ต อ บคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบทดสอบตัวผู้ขับขี่เองอ ย่ า งคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้อ แล้วเริ่มรับชมวี ดิ โ อ การอบรม โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอ เพราะในช่วงระหว่างที่อบรมอยู่นั้น จะมีการสลับคำถามขึ้น มา โดยให้ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จนจบต ามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อ ดูค ลิ ป วิ ดี โ อจบแล้ว จะมีการให้ตอบแบบสอบถาม หลังจากดูจบหลังการอบรม

ขั้นตอนที่ 5 เมื่ออบรมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไปขึ้นข้อมูลว่า ท่านผ่ า นการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

จะเห็นได้ว่า การต่อใบขับขี่อ อ น ไ ลน์นั้น สามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งย า ก

แต่ให้จองคิวหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว ผ่ า นทางแอพพลิเคชั่น DLT S m a r t Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

โดยผลอบรมออนไลน์นี้จะมีอ า ยุ 90 วัน หากผู้ขับขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอบรมนี้ ไปติดต่อยัง สำนักงานกรมการขนส่ งทางบกใกล้บ้าน ที่สะดวกได้ตลอ ดเวลาราชการอีกด้วยง่ายมาก

ที่มา โลกวันนี้ , krustory, kiddeepost