5 ความขยัน ที่ทำแล้วไร้ประโยชน์ ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ความขยันเป็นสิ่งที่ดี ขยันทำงาน ขยันทำมาหากิน หล า ยคนบอ กว่าถ้าเราอย ากมีชีวิตที่ดีก็ต้องขยัน แต่เคยเป็นกันไหม ยิ่งขยันยิ่งจน เชื่อว่าหล า ยๆคนต้องเป็น นั้นเป็นเพราะเรามีความขยันแบบผิ ดๆนั่นเอง

ตอนเ ด็ กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหล า ยคนขยันทำงาน มากแต่ทำไม เ งินเดือนไม่ขึ้นหล า ยคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รักหล า ยคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยัง

ไม่ร ว ยทำไมสุภาษิตจีนบอ กว่าให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อนขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอ กว่าอย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียวต้องทำงานให้ฉลาดด้วยมันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยันหลุมพรางของความขยัน หลุมพรางความจน

1 ขยันทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รัก

การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุ ก ข์ ขุนเขาหล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนักอย่ างขยันในงานที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน

ผลงานจะออ กมามีคุณภาพมากกว่ากันจงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

2 ขยันเพื่อข าย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัดถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงินคุณจะไม่มีวันร ว ย ถ้าเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือ ก ข า ย

เวลาเพื่อ เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพทางเวลาคนร ว ยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขา เลือ กขยันที่จะรับ เ งิ นต ามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ นต ามอัตราความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาลยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงิน มาขึ้น

3 ขยันให้กั บความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ต ามมีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี

แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ยก็คือความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

4 ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่คุ้นซึ่งหมายความว่าย าจกเคยคุ้นกับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆงานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต ามในขณะที่เ ศ ร ษ ฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่ควรนั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

5 ขยันแ บบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้หากคุณยังขยันอย่ างผิ ดพลาดอยู่นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง

ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเองทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่าน มาว่าเกิดผลดีผลเ สี ยอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา  yimlamun