5 วิ ธีทำให้เงินงอ กเงยได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับการบริหารเงิน กับบทความ 5 วิ ธีทำให้เงินงอ กเงยได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 จดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำ

หล า ยคนอาจรู้สึกว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเหมือน ย า ข ม ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่น ลืมจด ไม่สะดวก ขี้เกียจ แต่การไม่จดบันทึกจะทำให้ไม่สามารถ ติดต ามและตรวจสอบพฤติก ร ร มการใช้เงินในชีวิตประจำวันของตัวเองได้จะว่าไปแล้วการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ทุกคนสามารถลงมือทำได้ทันทีเพียงมีกระดาษหนึ่งแผ่น ปากกาหนึ่งด้าม จากนั้นให้พกกระดาษแผ่นนี้นำติดตัวไปทุกที่ เมื่อมีการใช้จ่ายก็หยิบขึ้น มาจดบันทึก เช่น ซื้ อ ข้าวเพียง 10 บาทก็ต้องจดบันทึก และเมื่อ กลับถึงบ้าน

ให้คัดลอ กลงสมุดบันทึกเพื่อป้องกันการสูญห า ยหรือถ้าต้องการความสะดวกสบายมากกว่านี้ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการบันทึกรายรับรายจ่ายลงมือถือ เมื่อใช้จ่ายเงินก็ เปิดแอปพลิเคชันแล้วทำการจดบันทึก ซึ่งการทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันจะสามารถติดต ามการใช้เงินได้ตลอ ด และหากพบว่ามีการใช้เงินไปกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ ก็จะรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้จ่ายได้ทันที

2 จัด ห ม ว ด ห มู่ ค่าใช้จ่ายเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

เมื่อทำการจดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทำการทบทวนรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เช่น เดือนละหนึ่งครั้ง และหากพบว่ารายจ่ายใดที่มากเกินความจำเป็น เช่น เพื่อความบันเทิง สังสรรค์ หรือรูดบัตรเครดิตเพื่อช้อปปิ้ง ก็ลองตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยการแบ่งเงินเป็น ห ม ว ด ห มู่ เช่น
ค่า อ า ห า ร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค บันเทิง สังสรรค์ ซึ่งข้อ ดีของการแบ่งเงินเป็น ห ม ว ด ห มู่ จะทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และรู้ตัวว่ากำลังจับจ่ายไปกับเรื่องใดมากเกินควร

3 หาช่องทางเพิ่มหรือชดเชยรายได้

เมื่อจดบันทึกรายรับรายจ่ายและแบ่ง ห ม ว ด ห มู่ รายจ่ายแล้ว อาจพบว่ารายรับส่วนใหญ่มักมีเพียง 1 รายการ คือ เงินเดือน ดังนั้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ถูกลดเงินเดือน ตกงาน หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย อาจเจอ กับรายได้ตึง ทางออ ก คือ มองหาช่องทางหารายได้เสริม ที่สำคัญควรป้องกันการสูญเสียรายได้จาก อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ ค ว า ม เ จ็ บ ป่ ว ย ผ่านการทำประกันชีวิตและ ป ร ะ กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ด้วย

4 ให้เงินทำงานผ่านการ ล ง ทุ น

นอ กจากการหารายได้เสริม อีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ คือ นำเงินออมไป ล ง ทุ น ซึ่งปัจจุบันช่องทางการ ล ง ทุ น มีหลากหล า ย เช่น หุ้น กองทุนรวม ทองคำ โดยก่อนตัดสินใจ ล ง ทุ น ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเลือ ก ล ง ทุ น กับสินท รั พ ย์ที่สอ ดคล้องกับสไตล์ เป้าหมายและ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ของตัวเอง

5 จัดระเบียบห นี้สินให้เป็นระบบ

ผู้ที่มีห นี้สินและกำลังผ่อนจ่าย ยิ่งต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอะไร จากนั้นก็จัดการลดรายจ่าย แล้วนำเงินไปจ่ายห นี้เพิ่มเติมเพื่อให้ห นี้หมดเร็วขึ้น หรือนำไปออมเพื่อใช้เป็นเงินสำรองในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่ต้องไปก่อห นี้เพิ่ม โดยเมื่อเวลาผ่านไป ห นี้ลดและหมดไป ก็โฟกัสที่การออมและการ ล ง ทุ น เพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัว

ที่มา setinvestnow, sabailey