5 วิ ธียกภูเขาออ กจากอ ก หากวันนี้ผ่อนรถไม่ไหว โดยไม่ติดแบล็คลิสต์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาการผ่อนรถต่อไปไม่ไหวในยุคข้าวย ากหมากแพงแบบนี้ กับบทความ 5 วิ ธียกภูเขาออ กจากอ ก หากวันนี้ผ่อนรถไม่ไหว โดยไม่ติดแบล็คลิสต์ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราไม่เสียเครดิต

1 คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิดสัญญา หรือค้างผ่อนชำระหล า ยงวด โดยจะต้องชำระค่าเสียห า ย ค่าข า ดประโยชน์อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหล า ยงวด จะยิ่งเสียค่าเสียห า ยจำนวน มาก กรณีการคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญา หรือไม่ได้ค้างผ่อนชำระ ลักษณะนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียห า ย หรือค่าข า ดประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไม่ได้ค้างชำระไฟแนนซ์ จะคิดเพียงค่าส่วนต่างเวลาที่ข า ยรถ และข า ดทุนเท่านั้น

2 รีไฟแนนซ์ใหม่ หรือปรับปรุงโครงสร้างห นี้ใหม่

โดยขย ายระยะเวลาการผ่อนออ กไป และขอลดหยอนการผ่อนในแต่ละเดือนลง แต่ผลที่อาจจะต ามมาคือเสียดอ กเบี้ย หรือผลประโยชน์ให้กับไฟแนนซ์ที่มากขึ้น

3 ข า ยให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญา

ข า ยให้บุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เช่าซื้ อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเสี่ยงอย่ างมาก หากคนที่ซื้ อรถไปแล้วเอาไปข า ยให้คนอื่นต่อ หรือรถห า ยผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิดชอบเต็มๆ อย่ างไรก็ต าม เป็นกรณีที่ไม่แนะนำ อย่ างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปขา ยให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้ อรถจะต้องป ว ดหัวไปต ามหารถมาคืนไฟแนนซ์

4 การข า ยให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสัญญา

เป็นการข า ยเปลี่ยนสัญญา และนำเงินที่ได้ไปปิดจ่ายไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอ ดภั ยที่สุด ปลอ ดภั ยทั้งคนค้ำประกัน ปลอ ดภั ยทั้งผู้เช่าซื้ อด้วย แต่ต้องหาคนซื้ อรถ หาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้องยอมข า ยข า ดทุน เพื่อแลกกับเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะต ามมาในอนาคต

5 เจรจาขอผ่อน เฉพาะดอ กเบี้ยไปก่อน

โดยยังคงเงินต้นไว้ เผื่อในอนาคตผู้เช่าซื้ ออาจจะมีเงินก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ายขึ้น สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่อนไม่ไหว ไม่มีเงินโปะ และไม่ยอมเอารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก

ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไฟแนนซ์ฟ้องแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้ อ โดยบังคับยึดรถ หรือต ามยึดท รั พ ย์อย่ างอื่น แต่ฟ้องคดีอาญาข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ไม่ได้

กรณีที่สอง

ไม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยเอาไปข า ยต่อเต็นท์รถ หรืออื่นๆ ในระหว่างสัญญา เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินคดีอาญา ในข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ได้ เพราะก ร ร มสิทธิ์รถเป็นของไฟแนนซ์ ดังนั้น เจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปข า ย

ที่มา tour-takja, ทิพยประกันภั ย, pixabay,คุณนิติธร แก้วโต, parinyaland