5 วิ ธีวางแผนชีวิตให้ไม่ลำบากย ามแก่

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปวางแผนการเงินไว้ใช้จ่ายย ามเกษียณ กับบทความ 5 วิ ธีวางแผนชีวิตให้ไม่ลำบากย ามแก่ ไปดูกันว่าการวางแผนชีวิตเพื่อใหชีวิตสุขสบายย ามแก่นั้นสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง

อายุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่องตลก เพราะหมายความว่าชีวิตของเราเข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปทุกที และเวลาของการทำงานประจำ ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราต้องเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ และคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะใช้จ่าย อะไรสักอย่ างแล้วทำไมเราต้องวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุ ทั้งที่อายุก็เพิ่ง

จะขึ้นเลข 3 หรือเลข 4?คำตอบที่เข้าใจง่าย ก็คือ เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถต่างๆ ของเราจะลดทอนลง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของสภาพร่ า ง ก า ย หรือ ความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจ ก็ต ามทุกอย่ างไม่พร้อม

ที่จะสู้ไปกับเราเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวอีกต่อไปแล้วเพราะเหตุนี้จึงเป็นที่มา ของการออมเงิน เพื่อชีวิต ที่มีความสุขหลังเกษียณอายุนั่นเองแล้วชีวิตหลังเกษียณที่ดี นั้นต้องทำอย่ างไร ต ามไปดูทริค 5 ข้อ ทำอย่ างไรเพื่อให้มีเงินเตรียมไว้ สุขใจย ามเกษียณ

1 กำ จั ดห นี้สิน ลดห นี้สินที่ไม่จำเป็น เพื่อความสบาย ในตอนแก่

เริ่มจากลดการรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ต เลิกซื้ อของที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงการเที่ยวต่างประเทศ จากที่เคยเที่ยวทุกปี ก็ลดเหลือปีเว้นปี และนำเงินในส่วนนี้มาเก็บไว้เป็น เงินเกษียณค่อยๆ เก็บทีละเล็กละน้อย ก็รวมเป็นเงินก้อน ให้เราได้ใช้จ่ายในย ามเกษียณได้

2 เริ่มออมเงินโดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

ออมเงินให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องทำอย่ างต่อเนื่อง เพราะหากไม่ทำในส่วนนี้ ก็จะไม่รู้เลยว่าเงินส่วนไหน ที่เราควรจะเก็บเพิ่มหรือเงินส่วนไหน ที่เราควรลดการ ใช้จ่ายลง เพราะฉะนั้น ต้องมีวินัยในการออมเงิน

3 จัดสรรปันส่วนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นแรกต้องคิดก่อนว่าอย ากมีเงินไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า ร ข้าวของเครื่องใช้ หรือ การท่องเที่ยว ที่สำคัญอย่ าลืมนึกถึงเรื่องสุขภ าพด้วย ซึ่งวิธีคิดเพื่อออมเงินคร่าวๆเช่น นายเอ ตั้งใจจะเกษียณ อายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณ ในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท

คิดเป็นรายปี จำนวน 240,000 บาท ดังนั้น นายเอจะต้องมีเงินทั้งหมดหลังเกษียณเท่ากับ 240,000 x 20 คิดเป็นเงินทั้งหมด 4,800,000 บาทนั่นเอง แต่อย่ าลืมว่า ในอนาคตจะมีเรื่องของเงินเฟ้อ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมเงิน มากขึ้นไปอีก

4 ทบทวนเป้าหมายเป็นประจำ

เพื่อให้เรารู้ตัวว่า เราต้องเก็บเงินให้ได้ ต ามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเหลือเงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณแล้วไม่พอจะต้องวางแผนใหม่อย่ างไร ถึงจะทำให้เงินออมถึงเป้าที่ตั้งไว้เพราะหากมีเงิน ไม่พอไว้ใช้จ่าย อาจจะทำให้ ชีวิตวัยเกษียณของเรานั้นไม่มีความสุข

5 จัดการพอร์ตการล งทุ นที่เหมาะสม

และกระจ าย ความเ สี่ ย ง ไปล งทุ นกับสินท รั พ ย์ต่างๆ เพราะจะทำให้ได้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้น และถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการล งทุ นต่างๆ ก็ต้องหาข้อมูลมาอ่ าน และศึกษาเอาไว้บ้ างทางออ กที่ดีอีกทางหนึ่ง ก็คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวช าญที่มีความรู้ด้านการเงินโดยตรง จะทำให้เราสามารถวางแผนการเงิน และจัดการชีวิต หลังเกษียณได้อย่ างสำเร็จต ามเป้าหมายนั่นเอง

ที่มา k r u n g t h a i, f a h h s a i