5 วิ ธีสอนลูกต ามแบบของคนจีน ทำให้ลูกโตมาได้ดี

พ่อแม่ทุกคนอย ากเลี้ยงลูกให้โตมาได้ดิบได้ดี มีหน้าที่การงานที่ดี รู้จักใช้ชีวิต เพราะในยุคนี้การรู้จักเอาตัวรอ ดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ฉนั้นเราจะมีหลักการอะไรที่จะนำมาสอนลูกของเรากัน เราลองมาเอาแนวทางการสอนลูกแบบคนจีนไปสอนลูกกันดู เพราะถ้าเราสังเกตุจะเห็นว่า คนจีนหล า ยคน มาทำธุระกิจในบ้านเราร่ำร ว ยกันแทบทุกคนเลย

วิ ธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เ ด็ กไปจนโต ซึ่งวิ ธีการเลี้ยงลูกของแต่ละ ครอบครัวก็มักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา นอ กจากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิ ธีเลี้ยงดูลูกที่แ ต กต่าง กันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเ ค ล็ ด ลั บดีๆ ในการสอนลูกต ามแบบฉบับของคนจีน ซึ่งจะมีเ ค ล็ ด ลั บอะไรบ้ างไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต ามแบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอน ของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

2. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีน มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีน มักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติดอ า วุ ธทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้าง ความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูก แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำต ามความฝัน ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ทำให้เ ด็ กๆ ชาวจีน มีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเ ด็ ก

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือ ตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย

4. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ซึ่งนี่คือ การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอ ดี เพราะเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเ ด็ ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

5. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อ ดทน

คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อ ดท น ไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนห ม อ นใบได้ ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อน ต้องมี ความขยัน อ ดท น เพราะเชื่อว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเ ด็ กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรม สั่งสอนเ ด็ กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เ ด็ กก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้อ ย่ างมีความสุข เราควรนำข้อ ดีของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไทยเราและต ามแบบคนจีน มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออ กสู่สังคมในอนาคต

ที่มา  fahhsai