5 วิ ธีใช้เงินก้อนโปะ ห นี้ให้หมดไว

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลดห นี้ให้หมดไว ด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดที่เพื่อนมี กับบทความ 5 วิ ธีใช้เงินก้อนโปะ ห นี้ให้หมดไว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถปลดห นี้ได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น

ถ้ามีเงินก็ไม่เป็นห นี้ใครหรอก ใครบ้ างจะอย ากเป็นห นี้ แต่เมื่อรายรับไม่เท่ากับรายจ่าย การเป็นห นี้แบบจำเป็นหรือด้วยสถานการณ์ไม่คาดคิดก็อาจมีส่วนทำให้เกิดขึ้นได้ และอาจทำให้คนบางคนอยู่ในภาวะจำยอม บางคนต้องยืมเงินและเป็น

ห นี้ก้อนใหญ่ อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางครั้งต้องเจอสถานการณ์ ต้องเป็นห นี้ก็ควรมีการวางแผนเป็นห นี้ และ วางแผนปลดห นี้กันแบบล่วงหน้า เพื่อที่เราจะได้เป็นห นี้ในแบบที่เอาตัวรอ ดได้

เป็นห นี้อย่ างไรให้มีวินัย

ในเมื่อเป็นห นี้แล้วคุณก็ควรมีวินัยในการชำระห นี้เช่นกัน และควรจะชำระห นี้ต ามที่ตกลงไว้ไม่ว่ากับบุคคลหรือกับสถาบันการเงิน โดยจะต้องชำระต ามกำหนดเพราะการชำระห นี้ล่าช้า ก็จะทำให้มีการเสียค่าปรับ

รวมถึงการคำนวณด อ กเ บี้ ยของความล่าช้านั้นด้วย ปัจจุบันสถาบันการเงินหล า ยแห่งมักจะมีการโทรแจ้งเตือนการชำระห นี้ บางแห่งมีบริการแจ้งเตือน ทาง SMS และแทบจะทุกแห่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสมัครบริหารหักเงินจากบัญชีเงินฝากแบบอัตโนมัติ

ซึ่งหากคุณไม่ชำระห นี้ให้ตรงเวลาจะทำให้เข้าสู่ภาวะ ห นี้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอ ดได้ เพราะความล่าช้าหรือการผิดนัดชำระ จะยิ่งทำให้ต้องหาเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้น มาชำระห นี้ ยังรวมถึงด อ กเ บี้ ยใหม่ของการชำระช้าก็ยิ่งจะทำให้เป็นห นี้มากขึ้นอีกด้วย

ต้องกำลังรู้ตัวว่ากำลังจะเป็นห นี้

การรู้ตัวเองว่ากำลังจะเป็นห นี้ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดห นี้ ข้อนี้สำคัญมาก ซึ่งทุกๆครั้งที่กำลังจะยืมเงินใคร ก็ต้องรู้และทำการไตร่ตรองให้ดีว่า คุณมีความจำเป็นที่จะต้องยืมเงิน จำนวนนี้มากน้อยแค่ไหน หรือลองไตร่ตรองถึงสาเหตุของการต้องเป็นห นี้ ว่ามันเหตุจำเป็นหรือเป็นเพียงแค่ความอย ากได้ ซึ่งหากต้องการยืมเงินเพื่อการท่องเที่ยว หรือ

เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ สิ่งนี้ถือว่าอย ากได้จนต้องเป็นห นี้ แต่หากจำเป็นต้องยืมเงินเพื่อเป็นค่ารั กษ าอาการเ จ็ บป่ ว ยของคนในบ้ านจากโ ร คร้ า ยสิ่งนี้ถือเป็น เรื่องจำเป็น และถึงแม้จะเป็นเรื่องจำเป็นก็ควรจะคิดไตร่ตรองก่อนอีกครั้ง ว่าพอจะมีหนทางไหนหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนไหน หรือมีสิ่งของใดที่ไม่จำเป็นที่คุณสามารถลด หรือโละ เพื่อนำไปแลกเป็นเงิน มาใช้แทนการเป็นห นี้ได้บ้ าง

รู้ความแตกต่างของสินเชื่อ

เมื่อคุณตัดสินใจจะใช้บริการสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกับสถาบันการเงินใด ก็ยังจำเป็นต้องศึกษาและหาสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้การจ่ายด อ กเ บี้ ยน้อยลง และหมดภาระห นี้ ได้เร็วขึ้นโดยสินเชื่อดังกล่าว มีอยู่ 2 แบบ คือสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งสินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักประกัน ก็คือ บัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิต เป็นการกดเงินสด

จากบัตรเครดิต หรือการขอสินเชื่อบุคคลในรูปแบบผ่อนชำระกับบัตรเครดิต แต่สินเชื่อบุคคลประเภทนี้จะคิดอัตราด อ กเ บี้ ยสูงมาก แบบที่สองคือ สินเชื่อแบบต้องใช้หลักประกัน โดยสินเชื่อประเภทนี้ คือการนำสินท รั พ ย์อย่ างบ้ าน หรือรถยนต์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ยังมีสินเชื่อลักษณะนี้ที่จะมีอัตราด อ กเ บี้ ยต่ำโดยอาจเป็น

สินเชื่อประเภทจำนำ คือการนำสินท รั พ ย์ที่ไม่ใช้งาน มาเป็นหลักประกันไม่ว่าจะเป็นทอง นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำได้เพราะมีอัตราเงินกู้ที่ไม่สูงมาก หากจำเป็น ต้องใช้เงิน แนะนำให้เลือกสินเชื่อแบบมีหลักประกันดีกว่าแบบไม่มีหลักประกัน

ความสามารถในการคืนห นี้

เมื่อมีความจำเป็นต้องเป็นห นี้ใครแล้วหรือต้องเป็นห นี้สถาบันการเงินใด ให้เปรียบเทียบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน และเข้าใจด้วยว่าต้องเข้าใจว่าการกู้เงินประเภทไหน ที่จะช่วย ให้คุณเสียด อ กเ บี้ ยน้อยสุด และต้องเป็นการปลดห นี้ได้เร็วสุด เช่นหากเป็นการยืมคนสนิท หรือญาติพี่น้องก็อาจจะไม่คิดด อ กเ บี้ ย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่อาจจะต้องชำระคืน

ให้เร็วที่สุด ต ามที่น้ำใจของญาติพี่น้องที่ให้มา และหากเป็นห นี้กู้นอกระบบ ซึ่งแน่นอนว่ามักจะมีด อ กเ บี้ ยสูงพย าย ามอย่ าให้ทางเลือกนี้เกิดขึ้น หรือให้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะวิธีนี้อาจจะทำให้คุณเป็นห นี้ท่วมหัว แต่อาตัวไม่รอ ดได้ วิธีที่ปลอ ดภั ยและถูกต้องที่สุด คือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งจะมีขั้นตอน มีระบบ และมีทางเลือกให้กับคุณ ได้มากกว่า รวมกับการเสียด อ กเ บี้ ยที่เลือกได้

มีเงินก้อนก็โปะได้ อย่ ารอให้ห นี้เพิ่มพูน

วิธีที่จะสามารถช่วยให้หมดห นี้เร็วหรือชำระด อ กเ บี้ ยน้อยคือการโปะ หรือการนำเงิน มาชำระห นี้ล่วงหน้า แต่ก่อนที่จะทำการโปะลองศึกษาก่อนว่า ห นี้ที่มีนั้นถูกคิดด อ กเ บี้ ย ในแบบไหน แบบด อ กเ บี้ ยลดต้นลดดอกหรือเป็นด อ กเ บี้ ยแบบคงที่ หากเป็นแบบด อ กเ บี้ ยลดต้นลดดอกอย่ างสินเชื่อบ้ าน บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต โดยการชำระแบบโปะ จะช่วยลดทั้งเงินต้น และลดด อ กเ บี้ ยของจำนวนเงินที่เหลือค้างไว้ แต่หากการกู้เป็นแบบด อ กเ บี้ ยคงที่อย่ างการเช่าซื้ อรถยนต์ ก็ไม่จำเป็นต้องโปะ เพราะด อ กเ บี้ ยถูกคำนวณ

ให้ต้องจ่ายด อ กเ บี้ ยทั้งหมดพร้อมๆ กัน โดยเป็นการเฉลี่ยออกมาเป็นการชำระรายงวด ทำให้การนำเงินก้อน มาชำระเต็มจึงอาจไม่เกิดผลเรื่องด อ กเ บี้ ยลดลง เพียงแต่ทำให้ ห นี้สินหมดเร็วขึ้น ก่อนคิดจะเป็นห นี้ ควรตรองดูอีกครั้งว่ามันเป็นห นี้ที่จำเป็นหรือไม่ และหากเป็นห นี้แล้วก็ควรมีการวางแผนชำระห นี้อย่ างมีวินัย เพื่อชีวิตที่ปราศจากห นี้สิน

ที่มา m o n e y h u b, f a h h s a i