5 สิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเวลานี้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่ างมากในช่วงเวลาลักษณะแบบนี้ในปัจจุบันนี้ กับบทความ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเวลานี้ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ควรทำ

1 อ ย่ า ค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้อนี้ อ ย่ า ว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่นเข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้ หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

2 หลีกเลี่ ย ง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็นพักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้ านหลังที่สอง ไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเ นื้ อถนอมตัว อ ย่ า เพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วง หน้าพะวงหลัง

3 อ ย่ า ล ง ทุ น หวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะ หาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ นในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการล ง ทุ น ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงินไปล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญ อ ย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่ตนเอง ไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

4 พักไว้ก่อนหากคิดจะล ง ทุ น เพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ย ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร คือ การล ง ทุ น เพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรือ อ ย่ า ง อื่นที่ ต้องใช้เงินจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

5 อ ย่ า นำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลัก คือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่อง ฉุ ก เ ฉิ น ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯล บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, verrysmilejung, sit-smiling