5 หลักคิดของคนร ว ยที่ร ว ยขึ้นทุกวัน คนจนก็จนลงทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดของคนร ว ย ที่คิดแตกต่างจากคนจน กับบทความ 5 หลักคิดของคนร ว ยที่ร ว ยขึ้นทุกวัน คนจนก็จนลงทุกวัน ไปดูกันว่าหลักคิดของคนร ว ย และคนจนนั้นแตกต่างกันอย่ างไร

1 คนร ว ยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนร ว ยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้ และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ นอ กจากนี้ คนร ว ยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา เพื่อ ดูว่ากำลังเดินไปต ามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เพื่อนำไปปรับปรุง และแก้ไข

2 คนร ว ยรู้ว่าตัวเองเก่ง หรือถนัดด้านไหน

คนร ว ยยิ่งร ว ยมากขึ้น เพ ราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี จนกล า ยเป็นผู้เชี่ ยวช าญในเรื่องนั้นๆ ค่ะ เพราะคนเรา ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่ าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำร ว ยเป็น มหาเศรษฐีได้

3 อาชีพทำให้อยู่รอ ด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่า การมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงิน สร้างเนื้ อสร้างตัว แต่การมีอาชีพเพียงอย่ างเดียว ทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่หนทางสู่ความร่ำร ว ย คือ การเริ่มต้น มาจาก การทำธุรกิจ หรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

4 การประหยัดเงินอย่ างเดียวไม่ทำให้ร ว ย

ความจริงที่ว่า การประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนร ว ยการหารายได้เพิ่ม คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพ ราะการประหยัดเงิน มีขีดจำกัด แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ เพรา ะถ้าอย ากร ว ย เราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

5 คนร ว ยชอบการลงทุน

คนร ว ยยิ่งร ว ยมากขึ้น เ พราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้น สิ่งคนร ว ยมักทำ คือ การใช้เงินทำงาน โดยการ ซื้ อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักท รั พ ย์หรือซื้ อท รั พ ย์สินแล้ว ให้ท รั พ ย์สินทำงานหนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุน ระยะสั้น ระยะย าว ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้น ที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

จากความจริงทั้ง 5 ที่กล่าวมา คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำร ว ย ก็สามารถทำได้เช่นกัน อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิด ให้มีนิสั ยแบบคนร ว ย ไม่แน่ว่า อนาคตคุณอาจจะกล า ยเป็นคนร่ำร ว ย และมั่งคั่ง โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ

ที่มา l i f e i n – h u g, s a b a i s a b u y