5 อาชีพ อนาคตไม่ลำบาก หางานทำ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการวางแผนเพื่ออนาคตกับบทความ 5 อาชีพ อนาคตไม่ลำบาก หางานทำ ไปดูกันว่าอาชีพอะไรบ้างจะไม่ตกงาน

1 สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

โลกทุกวันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตัล เราจึงอยู่กับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอ ดเวลา เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ จะต้อ งใช้โลกออนไลน์ ในการสื่อสาร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ส่ งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เลยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และหากมีทักษะด้านธุรกิจ ก็จะทำให้สามารถต่อยอ ดกล า ยเป็นผู้ประกอบการเอง ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในทางธุรกิจ ตีราค าได้ตั้งแต่หลักหมื่น จนถึงหลักล้านเลย

2 สายวางแผนด้านการเงิน การลงทุน สำหรับคนวัยเกษียณ

ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีมีปัญหา และไม่มีความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเงินของตัวเอง ไม่ออมเงิยจนทำให้มีจำนวน
ห นี้สินรวดเร็ว ในยุค 5.0 ก็ได้เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงิน มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคน ใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณ ทั้งมีความต้องการเกษียณ อายุงานก็เร็วขึ้น เพราะหล า ยคนคงเบื่ อหน่ายจากการเป็น มนุษย์เงินเดือนเต็มที หรือในส่วนเจ้าของกิจการ อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้ น ใช้เ งิ นทำ งานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงิน มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่ างดี

3 สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

เทรนเนอร์ออ กกำลังกายในช่วงหลังๆนี้ จะมาแร งมาก เพราะการรักสุขภาพของคนไทย ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ สังคมเริ่มตระหนักถึงโร คภั ยใหม่ ๆที่เป็นอันตร า ยถึงชีวิต จึงทำให้เกิดการสร้าง ค่านิยมด้านนี้กัน มาก ทำให้ผู้ที่รั ก สุ ข ภ าพอาจจะต้องมองหา ผู้ช่วยในการดูแล ทั้งโภชนาการและการออ กกำลังกายที่ถูกต้อง ที่ปัจจุบันนั้น กล า ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น ฉะนั้น การรั ก ษ าความงามและการออ กกำลังกายเพื่อสุขภาพ มันจึงส่ งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแร งอย่ างยิ่งไงล่ะ

4 สายแพทย์ทางเลือ ก

เพราะทุกวันนี้กา รพัฒนาของเทคโนโลยี อุตสาหกร ร มในปัจจุบัน ก่อให้เกิดมลภาวะ มันเป็นสาเหตุห นึ่ ง ข องการเจ็ บป่ วยเรื้อรัง ของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อย มันก็ย ากที่จะรั ก ษ าด้วยย า แผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครี ย ด จากการทำงาน และการใช้ชีวิตทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์ปัจจุบัน ไม่สามารถรั กษาได้ และทีนี้อาชีพการแพทย์ทางเลือ ก ผู้ที่มีความสามารถแนะแนว ทางการรั ก ษ าจากการใช้ธรรมช าติบำบัด รักษ าสุขภาพด้วยธรรมช าติ มันจึงเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงาม รักสุขภาพไงล่ะ

5 สายโค้ชไม่โห ด แต่ได้ครบทุกรส

เราอย่ าลืมว่า โ ค้ชนั้น มีหลากหล า ยประเภท เช่น โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนา โค้ชผู้บริหาร หรืออื่นๆ อีก และแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งนอ กจากให้คำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ และยังช่วยเรื่องการพัฒนา ช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการสอนให้ออ กมาใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากๆ โค้ชจะทำหน้าที่ เป็นบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด เพื่อให้เห็น มุมมองใหม่ๆ อีกด้วย เป็นกระจกสะท้อน ให้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

6 สายแนะแนว การประกอบอาชีพเสริม

สมัยนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการข ายข องออนไลน์ ข ายอาหารเพื่อสุขภาพ จัดเก็บร ายได้จากอพาร์ทเมนต์ให้เช่า เนื่องจากเหตุนี้ ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อ ย ากมีร ายได้เสริม เขาจึงหัน มาหาเรียนหลักสู ตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ และส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิช าชีพ สามารถนำมาใช้ในการหาร ายได้เสริมได้ หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรม

7 สายพย าบาล ดูแลผู้สูงอายุ

ประเทศไท ยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ าง เป็นทางการ เพราะคาดว่า จะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้าน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านั้นหล า ยครอบครัว มีความต้องการ ให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาล ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการ ผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้น ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันนั้น เป็นค่าแร งขั้นต่ำเทียบเท่า กับระดับปริญญาตรี บางทีมันอาจะมากกว่าด้วยซ้ำเลยทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาล ต้องเฮไม่ต้องตกงาน หรือไปทำงานต ามโรงบ าลไปจนแก่

ที่มา san-sabai