5 เรื่องที่ควรคิดให้ดีก่อนทำ ในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จหาเ งิ นย าก

เรื่องการเ งิ นไม่เข้าใครออ กใคร เพราะฉนั้นหากเราคิดจะทำอะไรนั้นเกี่ยวกับการเ งิ นจึงควรจำเป็นต้องคิดให้ดีก่อนทำเสมอ โดยเฉพาะ 5 เรื่องต่อไปนี้ ที่อย ากให้ทุกคนได้ระวังไว้ ยิ่งเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้ เ งิ นก็ห า ย าก เราควรต้องระวังให้มาก

1 อ ย่ าลงทุ นหวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุ นในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุ น ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแ ช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปลงทุ นในสินท รั พ ย์ต่างๆ

ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าลงทุ นในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2 หลีกเ ลี่ ย งการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

3 อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าด หล า ยคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั น

ให้ผู้อื่น เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้ หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

4 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุ นเพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้ าข า ยหรือผลกำไ รย่อมล ดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา

หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุ นเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออ ย่ างอื่น ที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

5 อ ย่ านำเ งิ นสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเ งิ นสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคื เป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

ที่มา  kha-yam