5 เรื่องที่ต้องคิดให้ดี ไม่จำเป็นอ ย่ าทำในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้

เราทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า ในบ้านเรานั้นเ ศ ร ษ ฐ กิ จเป็นอ ย่ างไร ทุกคนต่างทำมาหากินย ากขึ้น ข้าวของก็แพงขึ้น ฉนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ หาวิ ธีที่จะตัวเอารอ ดให้ได้ และในเมื่อเป็นแบบนี้ วันนี้เราก็มีเรื่องที่อย ากจะมาเตือนหล า ยๆคนที่คิดจะทำอะไร ควรคิดให้ดี และนี่คือ 5 เรื่องเ งิน ที่ไม่ควรทำในช่วงวิก ฤ ตแบบนี้

1 อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าด หล า ยคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น

เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้ หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

2 อ ย่ านำเ งิน สำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของร า ยจ่ายร า ยเดือนคือเ งิน สำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเ งิน ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเ งิน ที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิน หรือธุรกิจ แต่นำเ งิน ส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิน สำรองไว้ใช้

3 อ ย่ าลงทุนหวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเ งิน ให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุน

ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิน ไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

4 หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

5 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าข า ยหรือผลกำไรย่อมล ดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มร า ยได้ให้มากขึ้น เพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา หนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออ ย่ างอื่น ที่ต้องใช้เ งิน จำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

ที่มา  kha-yam