5 แนวคิดสอนลูกให้ประสบความสำเร็จ เหมือนคนจี นสอนลูกหลาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กับบทความ 5 แนวคิดสอนลูกให้ประสบความสำเร็จ เหมือนคนจี นสอนลูกหลาน ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกแบบไหนให้ลูกโตเป็นคนเก่ง

วิธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนด ลักษณะนิสัยและการกระทำ ของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว ก็มักได้รับอิ ท ธิพ ลมาจากพ่อแม่ ที่เคยเลี้ยงดูมานอ กจากนี้ แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรม ที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดู ลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกต ามแบบฉบับของคนจี น จะมีเคล็ดลับ อะไรบ้ า งไปดูกันค่ะ

1 คนจี นสอนให้ลูก ไม่ยอมแพ้

คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ซึ่งนี่คือ การสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเองที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ช าวจี นจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูก จนเกินพอ ดีเพราะเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียร ดังนั้นถ้าลูก สอบตกพ่อแม่ช าวจี น จะว่ากล่าวกับเด็กพร้อมกับกดดัน ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเองให้เก่ง มากขึ้นการเคี่ ย วเข็ ญของพ่อแม่ช าวจี น ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

2 คนจี นสอนให้ ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจี นสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจี น เป็นประเทศที่มีประช ากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูงดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย

3 คุณพ่อคุณแม่ช าวจี น มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ช าวจี น มักเตรียมอนาคต ให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพ ของตนเองรวมทั้งติดอ าวุ ธ ทางปัญญาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำ ต ามความฝัน ( ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ) ทำให้เด็กๆช าวจี น มีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

4 คนจี นสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อ ดทน

คนจี นสอนให้ลูกๆ ขยันประหยัดอ ดทน ไม่เ กี ย จค ร้ าน จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหม อนใบได้ ช าวจี นสอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความย ากลำบ ากก่อน ต้องมีความขยันอ ดทนเพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบ าก ก่อนจะสบายในอนาคตนั่นเอง

5 คนจี นสอนให้ลูก กตัญญูต่อพ่อแม่

ช าวจี นถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิต พ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญู ต่อท่านซึ่งเป็นแนวคิดต ามแบบปรัชญา ขงจื้อ ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียว กับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าช าติไหน ถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดีมีคุณธรรม

ประจำใจมีเป้าหมายในชีวิต ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่ง สอนเด็กที่เกิดมาให้มีภู มิคุ้ มกัน ที่รับกับทุกสถานการณ์ต่างๆ ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กก็ จะออ กมาอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข เราควรนำข้อ ดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทย เราและต ามแบบ คนจี น มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี ออ กสู่สังคมในอนาคต

ที่มา A n n p l e a r n, c h o o k d e