5 แนวทางของคนอย ากหมดห นี้เร็ว ฝึกทำให้บ่อยห นี้ก็ล ดลงได้

อย าก ปล ดห นี้ให้เเร็วที่สุด ต้องทำไงดี คิดว่าคนที่มีห นี้อยู่หล า ยคนคงจะเกิดคำถามแบบนี้และอย ากที่จะทำมันเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเ งิ น แต่จะทำอะไรก็ต้องมีระบบ มีขั้นตอน เพื่อที่จะได้ดำเนินการต ามแผนได้อ ย่ างมั่นคง

คำว่า ห นี้ แค่ได้ยินก็ป ว ดใจ เชื่อแน่ว่าชีวิตนี้ใครๆก็ไม่อย ากเป็นห นี้แต่บางครั้งความจำเป็นของคนเรามันเกิดเมื่อเ งิ นไม่พอมันก็จำเป็นต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน มา ตอนแรกก็คิดว่าจะหาเ งิ น มาผ่อนได้แต่จนแล้วจนรอ ดก็ไม่สามารถใช้คืนได้สักที จึงเกิดการทวงถามติดต ามให้รำคาญอยู่ร่ำไปสำหรับคน มี ห นี้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องใช้ห นี้ให้หมดในเร็ววันวันนี้เรามีคำตอบ รับรองถ้าทำแบบนี้ห นี้ต้องเบาลงหรือหมดแน่นอน

1. ออมก่อนผ่อนทีหลัง

เมื่อเ งิ นเดือนออ กมาหากเราใช้ก่อนแล้วค่อยคิดจะออมแบบนี้ย ากมากที่จะมีเ งิ นเก็บ ทางที่ดีเ งิ นออ ก หักออมไว้ก่อนแล้วค่อยใช้ห นี้ที่เหลือจึงใช้ แบบนี้จึงจะถูกต้อง

2. เลือ กจ่ายที่มี ด อ ก เ บี้ ย แพง

ก่อนอื่นแน่นอนว่าห นี้สินแต่ละก้อนย่อมมีด อ กเบี้ยไม่เท่ากัน เช่น เ งิ นยืมพี่ น้องอาจไม่มีด อ กเบี้ยเลย แต่ต้องคืนต ามกำหนด ห นี้ยืมเพื่อนอาจมีด อ กน้อยหน่อยห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ด อ กเบี้ยแพงมากขึ้น ห นี้ส่งบ้านด อ กเบี้ยแพงที่สุดคิดเป็นร า ยวันเป็นต้น ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาใช้พร้อมๆกันจึงต้องเลือ กใช้ห นี้ที่ด อ กเบี้ยสุงสุดไปหาด อ กเบี้ยต่ำสุดหรือ ไม่มีด อ กเบี้ยเสมอแต่ทุกห นี้ต้องทยอยใช้คืนให้ครบ

3. เมื่อเจ้าห นี้ทวงต้องหันหน้าพูดคุย

หากมีห นี้นานแล้วและเจ้าห นี้เริ่มทวงถาม สิ่งที่ดีที่สุดคือ ไม่หนีและยินดีเผชิญหน้าลองพูดคุยตกลงกันดีๆว่าพอจะมีแนวทางผ่อนส่งแบบไหนได้บ้าง เชื่อเถอะเจ้าห นี้ทุกคนอย ากได้เ งิ นคืน เขาย่อมยอมรับฟังเราเพื่อห นี้สินจะได้หมดโดยง่าย ดีกว่าเราหนีห า ยแน่นอน

4. สำรวจห นี้สินของตนเอง

ลองรวบรวมห นี้สินของตัวเองว่าขนาดนี้มีอยู่เท่าไร เป็นห นี้ประเภทไหนบ้างห นี้ก้อนไหน มี ด อ ก เ บี้ ย สูงสุด ห นี้ก้อนไหนถึงเวลาต้องใช้คืนแล้ว ห นี้ก้อนไหนเร่งด่วนที่สุด ลิสต์ออ กมาทีละร า ยการจนครบถ้วน

5. ปรับปรุงนิสัยการใช้จ่ายของตัวเอง

การประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้านจะทำให้เหลือเ งิ น มาใช้ห นี้มากขึ้น ลองดูว่าทุกวันนี้คุณใช้เ งิ นเกินตัวใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าถ้าใช่พย าย ามแก้ไขตัวเอง อะไรที่ตัดออ กได้ก็ให้ตัด งดการสังสรรค์หรือล ดการช้อปลงบ้าง เชื่อว่าเมื่อประหยัดสุดๆแล้วต้องเหลือเ งิ นในแต่ละเดือน มาใช้ห นี้มากขึ้นแน่นอน

ที่มา  108resources