5 แนวทางที่คนร ว ยใช้เงินทำงานให้ร ว ยขึ้นกว่าเดิม

นิย ามของคำว่ามนุษย์เงินเดือนที่เราเข้าใจกันดี ก็คือเมื่อได้รับเงินเท่าไรก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ ในช่วงเริ่มแรกของการทำงาน ถึงแม้จะได้รับเงินเดือนน้อยๆ แต่ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บไว้บ้าง แต่เมื่ออายุงาน มากขึ้น ซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น รายได้ก็เพิ่มมากขึ้น แต่แล้วทำไม ไม่มีเงินเหลือให้เก็บ

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่า ทำงานเท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ไม่ค่อยจะพออ ย่ างที่ใจต้องการเ สี ยที ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้าน กระจุกกระจิกอีก แต่ถึงกระนั้นชีวิตการเงินของคุณ จะไม่แย่ขนาดนั้น หากคุณไม่ละเลยโอกาสในชีวิต หมั่นหาความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้

เข้ากับชีวิตของตนเอง จริงอยู่นะครับที่เราอาจไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง โอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิดมาเพรียบพร้อมทุกอ ย่ าง แต่คุณสามารถ เลือ กไขว่คว้าโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

ยกตัวอ ย่ าง เช่น หากคุณมีความสนใจในด้านการทำอาหาร คุณอาจจะศึกษาวิ ธีการเปิดร้านอาหาร หรือถ้าสนใจเรื่องการเงิน ก็ลองศึกษาการลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมท รั พ ย์ เป็นต้นเมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็อ ย่ าปล่อยให้มันผ่านเลยไป คุณควรเริ่มลงมือทำเลย อาจเริ่มจากการลงทุนเล็กๆ ก่อน จะได้ไม่ต้องใช้เงิน มาก

พอมั่นใจมากขึ้นก็ค่อยขย ายกิจการไป ซึ่งถ้าสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ดี แสดงว่าคุณศึกษาสิ่งนี้มาได้เป็นอ ย่ างดี ถ้ายังไม่สำเร็จก็ลองมองหาจุดบกพร่อง และแก้ไขดู เพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่าย มีความรู้อ ย่ างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก

แต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน ก็คือความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล ที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น มีความฉลาดด้านการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเอาเอง เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินข่าว คนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสูงแต่ดันสร้างข้ อผิ ดพลาดด้านการเงิน

จนไม่นานชีวิตก็ต้องลำบาก และมีห นี้สินจำนวน มาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ จะเจอบ่อยขึ้นตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คนที่สุ ข ภ า พการเงินไม่แข็งแรง จะได้รับผลกระทบหนัก ดังนั้น จึงควรหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้

เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงของการเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากเงินนั่นเอง ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมุมมองการใช้เงินในด้านต่างๆ ที่มีหลักการควรทำต าม ดังนี้

1. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างท รั พ ย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้างห นี้สิน เพราะท รั พ ย์สินทำให้เกิดผลตอบแทน คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น แต่ห นี้สิน มีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

2. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอ กจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น ยังทำให้รู้สึกดีต่อสภาพการเงินของตัวเองด้วย

3. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุน มากกว่าการบริโภค เช่น นำเงินเก็บไปซื้ อ กองทุนรวม ดีกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้ อมือถือเครื่องใหม่ โดยที่การบริโภคสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

4. ด้านกำลังท รั พ ย์

วางแผนออมเงิน และมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอ

5. ด้านค่าเ สี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็น มนุุษย์เงินเดือนทำให้มีเงินเข้ากระเป๋ามาใช้สม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิต ไปแลกกับเงินเดือน ซึ่งทำไม่ได้ตลอ ด พออายุเยอะก็ต้องเลิก ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องใช้เงินแลกเวลาด้วย เพราะทุกวัน มีเวลาจำกัดแค่ 24 ชม.

แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย งานบางอ ย่ างจึงควรกระจายออ กจ้างคนอื่น มาทำให้ เช่น เปิดร้านข า ยของ ก็จ้างคน มาช่วยข า ย ลงทุนผ่านกองทุนรวม ก็จ้างให้ผู้จัดการกองทุนดูแล เป็นต้น ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่า การใช้เงินไม่ได้หมายความว่าเ สี ยเงิน เสมอไป

ที่มา  aanplearn