5 แนวทางล้างห นี้ ตั้งหลักชีวิตได้

ห นี้สินเป็นสิ่งที่หล า ยบ้าน มีกันเพราะช่วงเวลาที่หาเงิน มาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในบ้านไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน มาเพื่อปากท้องของคนในครอบครัว นานๆ เข้าก็ทำให้กล า ยเป็นห นี้ก้อนโต

วันนี้เราจึงอย ากที่จะแพาทุกคนไปล้างห นี้สินที่มี และนำเงินที่หามาได้ไปใช้ตั้งฟลักแทนการใช้ห นี้ กับบทความ 5 แนวทางล้างห นี้ ตั้งหลักชีวิตได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ห นี้สินที่มีหมดไปและสามารถตั้งหลักมีชีวิตที่ดีได้

1 แยกประเภทห นี้ให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีห นี้สินหล า ยก้อน แนะนำให้เริ่มต้นจาก การจัดหมวด ห มู่ ห นี้ออ กมาเป็นประเภท เพื่อเป็นการจัดลำดับห นี้สินที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่า ห นี้ในส่วนไหนเป็นเงินคงค้างที่ต้องได้รับการชำระก่อน-หลัง

โดยคุณสามารถแบ่งแยกห นี้ที่มีออ กเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้

ห นี้ดี ห นี้ไม่ดี

การปลดห นี้ด้วยการคัดแยกห นี้ดี แ ละห นี้ไม่ดี เป็นวิธีการจัดหมวด ห มู่ ห นี้ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ พ ฤ ติ ก ร ร ม การใช้เงินที่ก่อให้เกิดห นี้ต ามมาได้ในทีเดียวโดยจะต้องจำแนกให้ได้ว่า ห นี้ที่มีอยู่หล า ยก้อนนั้น เป็นห นี้ที่สามารถสร้างรายได้ กลับมาให้ในภายหลัง ห นี้ดี

หรือเป็นห นี้ที่ไม่ได้ สร้างประโยชน์ต ามมาเลย ห นี้ไม่ดี ยกตัว อ ย่ า ง ห นี้ทั้ง 2 รูปแบบ เช่น ห นี้จากการซื้ อสินค้า เสื้อผ้า หรือของใช้ต่างๆ ที่เป็นสินค้าต ามแฟชั่น ตลอ ดไปจนถึง การกินอาหารหรูมื้อละหล า ยร้อยบาท ทั้งหมดนี้เป็นห นี้ไม่ดีที่ เกิดจากความฟุ่มเฟือยของตัวเอง

ส่วนประเภทห นี้สินที่เกิดจากการลงทุน อ ย่ า ง การปล่อยเช่าอสังหาฯ จะเป็นห นี้ที่จัดอยู่ในประเภทห นี้ดีที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่า ซึ่งช่วยในการผ่อนท รั พ ย์สินที่ซื้ อมา แถมยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ต ามเวลาหากต้องการจะข า ยใน ภายหลังก็ยังสร้างกำไร ให้กับเจ้าของห นี้ได้อีกด้วยจัดลำดับห นี้ต ามอัตราการเสีย ด อ ก เบี้ย

หลังจากจำแนกห นี้ดี-ห นี้ไม่ดีได้แล้ว ก็ให้นำห นี้ทั้ง 2 ประเภทมาจัดอันดับ และแยกแยะเพื่อเข้าสู่ กระบวนการปลดห นี้ในขั้นต่อไปนั่นก็คือ การเรียงลำดับว่า ห นี้ก้อนไหนเป็นห นี้สินที่จะต้อง

เสีย ด อ ก เบี้ยมากที่สุด ให้เริ่มปลดห นี้ส่วนนั้นก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อหยุด วงจรการทบต้นทบ ดอ ก ของห นี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ปลดห นี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วย

2 หยุด วงจรการสร้างห นี้

ในระหว่างที่ยัง ชำระห นี้เก่าไม่หมดก็ต้องหยุด การสร้างห นี้ใหม่ด้วยมาตรการรัดเข็มขัดให้ตัวเอง ซึ่งคุณสามารถศึกษาวิธีการ ลด ละ เลิก การสร้างห นี้ได้ดังนี้

ตัดภาระ ร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็น

วิธีการหยุดวัฏจักรห นี้คงค้าง สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำเลยคือ การเริ่มต้นควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยการหั่ น ร า ยจ่ายต่างๆ ที่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยที่ทำ ให้กระแสเงินสดของคุณสะดุด

เช่น การชอปปิง การสังสรรค์,การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ เร็วที่สุดในการช่วยปลดห นี้ เพราะคุณสามารถนำเงินส่วนนี้ มาใช้ในการปลดห นี้บางส่วน ได้ก่อนที่ ด อ ก เบี้ยจะบานปล า ย

หยุดการใช้บัตรเครดิต

บัตรเครดิตถือเป็นตัวช่วยใน การจับจ่ายใช้สอยสำหรับคนในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยรูปแบบ การใช้งานที่แสนสะดวกสบาย ใช้ผ่อนสินค้าง่ายแถม ยังมีส่วนลดล่อต าล่อใจ ทำให้บัตรเครดิตกล า ยเป็น ตัวสร้างห นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ถ้าคุณมีบัตรเครดิตหล า ยใบ และไม่สามารถวางแผนการใช้งานได้ แน่นอนว่า จะสร้างห นี้เกินกว่าที่จะจ่ายไหว ดังนั้น คุณจะต้องหยุด การใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็น การปลดห นี้บัตรเครดิตให้หมดไว ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยน นิสัยการใช้จ่าย ให้ดีขึ้นได้ด้วย

ห้ามยุ่งกับการ ก ู้ห นี้นอ กระบบ

แม้จะอยู่ในช่วงที่กระแสเงินสด ข า ดมือมากขนาดไหนก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการ ก ู้ห นี้นอ กระบบเด็ดข า ด เพราะการ ก ู้ห นี้นอ กระบบจะทำให้ คุณเจอ กับเจ้าห นี้ที่คิด ด อ ก เบี้ยใน อัตราที่เกินกว่ากฎเกณฑ์ ทำให้ห นี้สินที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น เกินกว่าความสามารถในการจ่าย แถมยัง เสี่ยง อั น ต ร า ย กับ การถูกต ามทวงห นี้ด้วย วิธีนอ กกฎหมายอีกด้วย

เลิกใช้วิธีหมุนเงินเพื่อโปะยอ ดห นี้

การยืมเงินจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมา โปะยอ ดห นี้ของเพื่อนอีกคนหนึ่ง หรือ การใช้วิธีถอนเงินสด จากบัตรเครดิตออ กมาเพื่อใช้จ่ายห นี้ อื่นๆทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่ วิธีที่ทำให้คุณปลดห นี้ ได้แถมยังมีโอกาสเพิ่มห นี้สิน จากการเพิ่มอัตรา ด อ ก เบี้ยในส่วนที่หยิบยืม เงินจากอนาคตมาใช้

รวมถึงอาจทำให้เสีย ความเชื่อใจกับคนรอบข้างได้ด้วย ดังนั้น การปลดห นี้ให้ได้ผลจึงควรเลิกใช้ วิธีการหมุนเงินเพื่อ โปะยอ ดห นี้คงค้างเดิม แต่ควรจะเริ่มจากการลดค่าใช้จ่าย และเริ่มปรับโครงสร้างห นี้ใหม่ด้วย การวางแผนการชำระห นี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 ปรับแผนทางการเงินใหม่

วิธีการที่จะช่วยทำให้ปลดห นี้ได้เร็วและยั่งยืน มากที่สุด คงจะหนีไม่พ้นการเริ่มต้นปรับแผน ทางการเงินใหม่ซึ่งวิธีนี้นอ กจากจะช่วยลดห นี้ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการวางแผน ทางการเงินให้ชีวิตสามารถบรรลุสู่เป้าหมาย

ที่ตั้งใจในระยะ ย า ว ได้อีกด้วยโดยในบทความนี้ จะขอหยิบยกวิธีการปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ทางการเงินที่จะช่วยทำให้ คุณปลดเปลื้องภาระห นี้ที่มีอยู่ออ กไปได้จนหมด และสร้างวินัยทางการออมขั้นเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วางแผนรายรับ-รายจ่าย

สาเหตุที่คนเรามักมีพฤติ ก ร ร ม การใช้จ่ายเกินตัว เป็นเพราะมองไม่เห็นว่าในแต่ละเดือนเราหมดเงิน ไปกับสิ่งต่างๆ มากน้อยแค่ไหนดังนั้น การเริ่มต้นปลดห นี้ ด้วยการวางแผนรายรับ-รายจ่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ มองเห็นภาพกว้างมากขึ้นว่าใน แต่ละเดือนควรสร้างสมดุล ให้กับรายรับและรายจ่าย ให้เกิดขึ้นได้ อ ย่ า ง ไรด้วยการสร้าง 2 บัญชีหลักไ ว้สำหรับบันทึกค่าใช้จ่าย ดังนี้

บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

เป็นรูปแบบบัญชีที่ช่วยในการสำรวจตัวเองว่า การใช้เงินในแต่ละวัน เกินงบที่ตั้งไว้แต่แรก หรือไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เสียไป แบบเปล่าประโยชน์เพราะพฤติ ก ร ร มแบบเดิมๆ หรือเปล่า เช่น ค่าเครื่องดื่ม อ ย่ า ง น้ำอัดลม ช า กาแฟ ที่ต้องจ่ายวันละ 20-30 บาท ฯลฯ เงินจำนวนนี้ อาจจะเป็นเงิน จำนวนเล็กน้อยในแต่ละวัน แต่เมื่อนำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน มาดูพร้อมกัน ก็จะเห็นความฟุ่มเฟือย ที่อาจไม่จำเป็นเกิดขึ้นแบบซ้ำๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับการปลดห นี้

เนื่องจากไม่ สามารถลดรายจ่ายได้เลย ดังนั้น บัญชีประเภทนี้จึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นว่า คุณควรจะเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายในแต่ละวัน อ ย่ า ง ไรถึงจะทำให้ลดค่าใช้จ่าย และมีเงินเก็บได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เป็นบัญชีภาพรวมที่จะทำให้ มองเห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่ามีสัดส่วนเป็น อ ย่ า ง ไร โดยต้องทำการแบ่งหมวด ห มู่ การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน เอาไว้ว่ามีรายรับและรายจ่ายอะไร ที่หมุนเวียนในเดือนนั้นๆ บ้าง และควรลดสัดส่วนการใช้จ่ายตรงไหนถึงจะสามารถหักลบกลบ กับห นี้ที่มีได้ทันกับเวลาที่กำหนด

ขั้นที่ 2 ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

ปกติแล้วจะเป็นการวางแผน เพื่อ การออมเงิน แต่สำหรับคนที่ยังมีห นี้ การตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ อาจจะเป็นการตั้งเป้า การชำระห นี้ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งอาจใช้การกำหนดเ วลาช่วยด้วยก็ได้ เช่น มีห นี้อยู่ทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ต้องการชำระให้หมดภายใน 2 ปี การตั้งเป้าแบบนี้ ก็จะช่วยทำให้คุณมองเห็นว่า หากต้องการใช้ห นี้จำนวนนี้ ในระยะเวลา 2 ปี ในแต่ละเดือน

ควรจะเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอาจจะ เริ่มวางแผนการเก็บเงินให้ได้ เดือนละ 42,000 บาทด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน ออมท รั พ ย์ที่ให้ ด อ ก เบี้ยสูง การลงทุนในกองทุนรวม หรือ การหารายได้เสริม ที่นอ กเหนือไป จากเงินเดือน เป็นต้น

ขั้นที่ 3 รู้จักการลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ

การลงทุนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมาย ในการปลดห นี้ได้ไวขึ้น โดยอาจจะแบ่งห นี้ ที่สามารถชำระได้ในระยะ ย า ว ออ กมาและคำนวณดูว่า การลงทุนแบบไหน ที่จะสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ จะชำระห นี้ก้อนนี้ได้บ้าง แต่ก็ อ ย่ า ลืมว่าการลงทุน มา พร้อมกับความเสี่ยง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้าน การลงทุนเท่าที่รับไหวจึง เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องใช้เวลาศึกษา สำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน

4 รู้จักวิธีช่วยลดห นี้

หากพูดถึงห นี้สิน แน่นอนว่า ต้องมาพร้อมกับ ด อ ก เบี้ยที่ถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆ จะกล า ยเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแนะนำ ให้รู้จักกับวิธีการลดภาระ ด อ ก เบี้ยจากการรีไฟแนนซ์ Refinance ที่เป็นวิธีการชำระเงิน ก ู้เดิมด้วยเงิน ก ู้ใหม่ และใช้สินท รั พ ย์เดิม เป็นหลักประกัน โดยสามารถทำได้จาก การขอ ก ู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระเงิน ก ู้เก่าที่มีอยู่

เช่น คน มีบ้านอาจจะเลือ กใช้ ตัวช่วยลดห นี้ อ ย่ า ง การรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งเป็นวิธีการช่วยลดอัตรา ด อ ก เบี้ย เพิ่มระยะเวลาการ ก ู้และจ่ายค่างวด ในการผ่อนบ้านน้อยลงกว่าเดิม ทำให้มีเงินเหลือใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น สามารถนำไปหมุนเวียนใช้จ่าย หรือหมุนเวียนในธุรกิจได้ต่อไป

5 เข้าไปคุยกับธนาคาร

เมื่อเป็นห นี้ก็ต้อง อ ย่ า กลัวที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การเลือ กเข้าไปคุยกับธนาคาร จึงถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อขอประนอมห นี้ และทำการตกลงกับทางธนาคารในการปลดห นี้ ที่มีทั้งหมดใหม่

เช่น การขอปรับลด ด อ ก เบี้ย ชั่ ว คราว การขอจ่ายแค่ ด อ ก เบี้ย ชั่ ว คราว การขอหยุดชำระห นี้ ชั่ ว คราว ฯลฯ เพื่อเป็นการคืนสภาพคล่อง ทางการเงินและตั้งหลักได้ง่ายขึ้น

ซึ่งการพิจารณาประนอมห นี้ทั้งหมด จะแล้วแต่กรณีและขึ้นอยู่ กับทางธนาคารว่า จะเริ่มต้นปรับโครงสร้างห นี้ อ ย่ า ง ไรได้บ้าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาห นี้ ที่

เกิดขึ้นให้ก่อนในระยะสั้น แต่ อ ย่ า ง ไรก็ต ามคุณจะต้องหา วิธีปลดห นี้ให้ได้จนกว่าจะสำเร็จ เพื่อหลีกเลี่ยง การขึ้นศาลและการถูกฟ้อง ร้องที่อาจเกิดขึ้น ได้ในภายหลัง

ที่มา forlifeth, horoscopedaily99