5 แนวทางเลี้ยงลูกเหมือนคนจี น อนาคตลูกไม่มีวันลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอแนวทางการเลี้ยงลูกของคนจี น ที่อนาคตของลูกเขาได้ใช้ชีวิตอย่ างสุขสบาย ไม่ลำบาก กับบทความ 5 แนวทางเลี้ยงลูกเหมือนคนจี น อนาคตลูกไม่มีวันลำบาก ไปดูกันว่าคนจี น มีแนวคิดการเลี้ยงลูกอย่ างไร ให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

เรามักจะเห็นว่าลูกคนจี น มักจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่ างดี พอโตมาส่วนใหญ่ก็จะมีกิจการของตัวเอง ขยันทำงานจน มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากเห็นลูกเติบโตมา มีอนาคตที่ดี เราก็ควรเรียนรู้รูปแบบ ของการสอนเอาไว้ วิธีการเลี้ยงลูกถือ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ

เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัย และการกระทำของลูกตั้ง แต่เด็กไป จนโต ซึ่ง วิธีการเลี้ยงลูก ของแต่ละครอบครัว ก็มักได้รับ อิทธิพล มาจากพ่อแม่ ที่เคยเลี้ยงดูมานอ กจากนี้ แต่ละประเทศ ก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรม ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกัน เช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดี ๆ ในการสอนลูก ต ามแบบฉบับ ของคนจี นซึ่งจะมีเคล็ดลับ อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1 คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือ การสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเอง ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ช าวจี น จะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึก ของลูกจนเกินพอ ดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่ง ได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ ช าวจี นจะว่า กล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยัน ทำแบบฝึกหัด หรือ ฝึกฝนตนเอง ให้เก่งมากขึ้น เคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ช าวจี น ทำให้ลูกประสบ ความสำเร็จ

2 คนจี นสอนให้ลูกกตัญญู ต่อพ่อแม่ช าวจี น ถือว่าลูกเป็นห นี้ ชีวิตพ่อแม่

ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต าม แบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูลูก เช่นกัน ไม่ว่าช าติไห นถ้าเราปูพื้นฐาน ให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจมีเป้าหมาย ในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรก ที่อบรมสั่งสอนเด็ก ที่เกิดมาให้มีภูมิรับ กับ ทุกสถานการณ์ที่ เขาต้องเจอ ถ้าพื้นฐาน ครอบครัวดีเด็ก ก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุข

3 คนจี นสอนให้ลูกขยัน ประหยัดอ ดทนคน จี นสอนให้ลูก ๆ ขยันประหยัดอ ดทน

ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบได้ ช าวจี นสอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความย ากลำบากก่อน ต้องมีความขยันอ ดทน เพราะเชื่อว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบาย ในอนาคตนั่นเอง

4 คุณพ่อคุณแม่ช าวจี น มีแผนอนาคต ให้ลูกพ่อแม่ช าวจี น

มักเตรียม อนาคตให้ลูกสอน ให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติดอาวุธทางปัญหา เสริมสร้างทักษะฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่น ในตนเอง ให้กับลูกแทน ที่จะปล่อยให้ลูกทำต ามความฝัน ซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือไม่ก็ได้ทำให้เด็กๆช าวจี น มีโอกาส และประสบ ความสำเร็จ ในอนาคตเนื่อง จากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถ ตั้งแต่ยังเด็ก

5 คนจี นสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง คนจี นสอนให้ลูก ช่วยเหลือตัวเอง

ให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจี น เป็นประเทศที่มีประช ากร เยอะมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเ พื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก ครอบครัวคนไ ท ย กับ คนจี นคนไ ท ย เลี้ยงลูกอย่ างฮ่องเต้

คนจี นเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้คนไ ท ยให้กำลังใจลูก

คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ คนไ ท ยสอนลูกจากประสบการณ์

คนจี นสอนให้ลูกคิด ด้วยตัวเอง คนไ ท ยสอนให้ลูกกตัญญู

คนจี นถือว่าลูกเป็นห นี้ ชีวิตพ่อแม่ คนไ ท ยสอนให้ลูกต ามหาความฝัน

คนจี นเตรียมอนาคต ให้ลูกเราควรนำข้อ ดี ของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไ ท ย เราและต ามแบบคนจี น มาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ ที่ดีออ กสู่สังคมในอนาคต

ที่มา k i d d e e m ak 9 9, k a e y i m