6 นิสัยถึงแม้จะขยันทำงานก็ไม่ร ว ย

ถ้าในตอนนี้คุณเอง ก็ได้แต่สงสั ยมาโดยตลอ ดว่า เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือนนั้นห ายไปไหนหมด แล้วทำไมเงินที่เหลือติ ดบัญชีจึงเป็นหลักร้อยมานานหล า ยปี เคยได้ยินไหมคะว่าความร ว ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับร า ยได้ที่สูงหรือต่ำ แต่ขึ้นอยู่กับพ ฤติ ก ร รมการใช้เงินของเราต่างหาก ลองมาสำรวจกันว่า คุณเผลอมี 7 พ ฤ ติ ก ร รม การใช้เงินที่พาให้จนแบบถ าวรต ามนี้หรือเปล่า

1. ซื้ อทุกอ ย่ างที่อย ากได้ แต่ไม่ดูความจำเป็นและฐานะของตัวเอง

นิสั ยข้ อนี้เรียกให้คุ้นหูก็ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ฟุ่มเฟื อยโดยใช่เหตุ ยิ่งกับคนไหนที่ซื้ อของไม่บันยะบันยัง เอะอะก็ควักจ่ายตลอ ด แถมยังเป็นการซื้ อโดยไม่ได้ผ่านการไตร่ตร องความจำเป็น และสถานภาพการเงินในกระเป๋าสักนิด แบบนี้ได้เงิน มาเท่าไรก็คงใช้แบบเดือนชนเดือนวันยังค่ำ

2. ก่อห นี้ไม่รู้จบ

ร า ยได้เท่าเดิม เพิ่มเติมคือห นี้ก้อนโต ใครที่อยู่ในสภาวะนี้ขอให้รีบเคลี ยร์ห นี้สินโดยด่วนค่ะ เพราะหากคุณปล่อยปละละเลยการชดใช้ห นี้ ดอ กเบี้ยที่มากับห นี้ก็จะยิ่งท บทวีคูณ โดยเฉพาะหากเป็นห นี้บัต รเ ค รดิ ต ถ้าคุณไม่สามารถปิดห นี้ก้อนนี้ได้หมด วงเวียนการเป็นห นี้และต้องใช้ห นี้จะยังคงติ ดตัวไปโดยตลอ ด ลดช่ องทางและโอกาสในการออมเงินเพื่อความร ว ยอ ย่ างมั่นคงไปเรื่อย ๆ

3. ใช้เงินโดยไม่แ คร์อนาคต

แนวคิดใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุ ดท้าย ใช้ไม่ได้กับความรว ยโดยสิ้ นเชิ ง ฉะนั้นคนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงชีวิต ในอนาคตมาโดยตลอ ด ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดเสี ยใหม่เถอะค่ะ โดยอาจจะแบ่งร า ยได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายต ามจำเป็น แล้วกันส่วนหนึ่งไว้เก็บออมเพื่ออนา คตที่สดใส

4. เงินเดือนขึ้น ก็ใช้จ่ายมากขึ้นต ามเป็นเงา

เงินเดือนขึ้นทุกปีก็จริง แต่คุณเองก็มีพฤติกร รมการใช้เงินที่แปรผันตรงกับจำนวนร า ยได้ที่เพิ่มขึ้น มาแบบติดๆ อ ย่ างนี้จะเหลือเงินที่ไหน มาเก็บกันล่ะ ฉะนั้นพย าย ามบริหารจัดการร า ยได้ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นจะดีกว่า

5. นั่งรอวันที่จะร ว ยแต่กลับไม่คิดจะเริ่มทำอะไร

คนจะร ว ยโ ช คไม่ช่วยเสมอไปหรอ กนะคะ ส่วน มากแล้วคนที่ร ว ยมักร ว ยได้เพราะน้ำพักน้ำแร งและมันสมองของตัวเองทั้งนั้น ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าอย ากร ว ยก็ต้องเริ่มเก็บออม ต้องมองหาร า ยได้เสริม

ต้องคิดและทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดช่องทางการเงินให้ตัวเอง ไม่ใช่รอโชคชะต าฟ้าบันด าลอยู่เฉย ๆ แล้วใช้เงินไปวัน ๆ การมีเงินเพียงอ ย่ างเดียวไม่สามารถ ทำให้คุณร่ำร ว ยได้เพราะเงินจะวิ่งเข้าออ ก ต ามระดับความฉลาดทางการเงิน ของผู้เป็นเจ้าของ

6. หาเงิน มาเพื่อเที่ยวล้วน ๆ

ในวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือ กำลังต้องการแร งบันด าลใจใหม่ ๆ ให้ชีวิต หล า ยคนก็คิดอย ากหนีไปเที่ยวไกลๆ จากที่เดิมที่เคยอยู่ จนในที่สุดก็ทนเสี ยงเรี ยกร้ องของหัวใจตัวเองไม่ไหว

บินลั ดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่น และประเด็นสำคัญมันอยู่ ที่การท่องเที่ยวของคุณ ดันดูดทรั พย์จากร า ยได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนจนแห้งเหื อ ดไปหมดคราวนี้เงินที่จะเก็บออมเลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอ ดไม่ก้าวไปไหนสักที

ที่มา  sabaisabuy