6 วิ ธีก้าวสู่การเป็นคน มีเ งิ นใช้อ ย่ างสบาย ไม่เดือ ดร้อนเรื่องเ งิ นทอง

เชื่อว่าหล า ยคน มีความฝันที่อย ากมีชีวิตสุขสบาย มีเ งิ นทองใช้แบบไม่ต้องขัดสน หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นคนร ว ย แต่จะทำอ ย่ างไรละ ถึงจะพาชีวิตตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ วันนี้จึงขอนำเอา 6 วิ ธีสู่การเป็นผู้มีเ งิ นใช้อ ย่ างสบาย ๆ มาฝากให้กับผู้อ่านไปใช้นะคะ สำหรับ 6 วิ ธีง่าย ๆ ก็คือ

วิ ธีแรก คือต้องมีเ งิ นออมประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเวลาที่ต้องการใช้เ งิ นฉุกเฉิน

วิ ธีที่สอง จ่ายห นี้ที่มีอัตราดอ กเบี้ยแพงที่สุด และห นี้สินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตเ สี ยก่อน

วิธีที่สาม ทำประกันชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองและครอบครัว

วิ ธีที่สี่ ออมท รั พ ย์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ รวมถึงกองทุนรวมระยะย าว

วิ ธีตอนที่ห้า ทำประกันสุ ข ภ า พและประกันอุบัติเหตุ

วิธีตอนที่หก นำเ งิ นที่เหลือจาก 5 ขั้นแรกและค่าใช้จ่ายประจำไปลงทุนเพิ่มทำให้เ งิ นงอ กเงยเพิ่มขึ้น การกันเ งิ นไว้สำหรับเพื่อ กรณีฉุกเฉิน ก็คือเ งิ นออมส่วนที่เรากันเอาไว้สำหรับการใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นค่ารั ก ษ าพย าบาลเมื่อย ามเ จ็ บป่ ว ย การซ่อมแซมรถยนต์หรือบ้านเรือน และเครื่องใช้ต่าง ๆ หากเ สี ยห า ยและชำรุดเกิดขึ้น การเก็บเ งิ นเพื่อ การฉุกเฉินนั้น

จากที่ได้มีการศึกษาไว้พบว่า จำนวนขั้นต่ำที่ควรเก็บไว้คือที่ประมาณ 6 เท่าของร า ยจ่ายประจำเดือน ตัวอ ย่ างเช่น ถ้าเรามีค่าใช้จ่ายประจำร า ยเดือนอยู่ประมาณ 10,000 บ า ทต่อเดือน ก็ควรกันเ งิ นในส่วนนี้อยู่ประมาณ 60,000 บ า ท

การจ่ายห นี้สินที่มีดอ กเบี้ยที่แพงที่สุดออ กไปเ สี ยก่อน หมายถึงการบริหารห นี้สินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ห นี้นอ กระบบหรือห นี้บั ต รเค รดิ ตการ์ดหรือสินเชื่อสินค้ าส่วนใหญ่จะเก็บในอัตราดอ กเบี้ยที่สูงรวมทั้งมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต ามหรือบริหารห นี้ค่อนข้างมาก

ถ้าหากท่านปฏิบัติต าม 6 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ท่านก็จะมีความมั่นคงในชีวิต ที่ไม่ต้องเดือ ดร้อนต้องไปขอ กู้ห นี้สินหรือพึ่งพาผู้อื่น คนที่ทำงานทุกคนจึงต้องมีการจัดสรรการใช้จ่าย การออม และการลงทุนอ ย่ างรอบคอบและมีวินัย

ก็คงตรวจสอบตัวเองว่าได้มีการดำเนินการต ามขั้นตอนนี้แล้วหรือยัง ถ้าหากยังก็ควรที่จะเริ่มเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้ ซึ่งก็มีวิ ธีการตรวจสอบตนเองอ ย่ างง่ายว่ามีเ งิ นออมเพียงพอหรือยัง ดังนี้

เ งิ นออมที่ควรมีในปัจจุบัน = (1/10) x อายุ x ร า ยได้ทั้งปี ตัวอ ย่ างเช่น หากเป็นคนโสดมีอายุ 30 ปี ทำงาน มีเ งิ นเดือน เดือนละ 15,000 บ า ทร า ยได้ทั้งปีเท่ากับ 180,000 บ า ท

ดังนั้นจึงควรมีเ งิ นออมเท่ากับ 1/10x 30 x 180,000 = 540,000 บ า ท ซึ่งเ งิ นออมนี้ก็อาจรวมถึงท รั พ ย์สินสุทธิที่มีอยู่ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น ถ้าหากเ งิ นออมที่มีอยู่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น แสดงว่าสุ ข ภ า พการเ งิ นของท่านยังไม่แข็งแรงจึงควรออมเพิ่มขึ้นนะคะ

ที่มา  forlifeth