6 วิ ธีปล ดห นี้ให้หมดเร็ว ที่ส่วนใหญ่ธนาคารไม่เคยบอ ก

สำหรับใครที่ผ่อนบ้านอยู่และอย ากจะหมดไว เพราะโดยส่วน มากแล้วระยะเวลาในการทำสัญญากู้ผ่อนบ้านจะมีอายุประมาณ 30 ปี และดอ กเบี้ยในแต่ละปีก็ถูกแพงแตกต่างกันไปวันนี้จะนำเสนอวิ ธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว ๆ มาให้นำไปปฏิบัติกันดังนี้ค่ะ

1. โปะเงินก้อน

ในแต่ละปีหากคุณมีเงินเก็บหรือได้โบนัสมาจากบริษัทที่ทำงานอยู่ คุณสามารถนำเงินก้อนเหล่านี้มาโปะห นี้บ้านของคุณซึ่งเงินก้อนนี้สามารถล ดทั้งต้นและดอ กเบี้ยลงเป็นจำนวน มากเลยค่ะ

หรือคุณอาจจะวางแผนเพื่อจ่ายเงินงวดเพิ่มขึ้นอีก 1 งวด จากเดิมคุณต้องจ่าย 12 งวดแต่ให้คุณจ่ายเพิ่มเป็น 13 งวด ก็สามารถล ดเงินต้นและเงินดอ กเบี้ยบ้านให้กับคุณไปได้มากเช่นกัน

2. พย าย ามจ่ายให้เกินเงินงวดในทุก ๆ เดือน

เงินสินเชื่อบ้านนั้นจะมีทั้งเงินต้นและเงินดอ ก ในช่วงแรก ๆ นั้นแน่นอนว่าจะมีดอ กเบี้ยสูงมาก ดังนั้นหากคุณจ่ายเท่ากับจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดมานั้นคุณต้องใช้ห นี้กันเต็ม ๆ 30 ปีเลยนะคะ

ดังนั้นคุณจึงควรจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือน เพราะเงินที่จ่ายเกินไปในแต่ละเดือนนั้น ธนาคารจะนำไปล ดเงินต้นของคุณนั่นเองตัวอ ย่ างเช่น เงินงวดที่คุณจะต้องชำระแต่ละเดือนเท่ากับเดือนละ 15,000 บ า ท แต่หากคุณผ่อนเกินไปเดือนละ 20,000 บ า ท

ก็จะทำให้เงินต้นของคุณล ดลงไปเดือนละ 5,000 ในทุก ๆ เดือน เมื่อเงินต้นของคุณล ดลงแล้วจะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนของคุณล ดลงไปด้วยเหลือเพียบ 15-20 ปีเท่านั้น

3. ติดต ามโปรโมชั่นของธนาคารเรื่อย ๆ

ให้คุณหมั่นติดต ามข่ า วส า รของธนาคารที่ตนเองมีสินเชื่ออยู่หรือธนาคารอื่น ๆ ที่เสนอ ดอ กเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นบ้านต่างกันไปหากเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้คุณผ่อนบ้านในอัตรา ดอ กเบี้ย ที่ล ดลงได้

4. รีบผ่อนจ่ายให้มากในช่วงดอ กเบี้ยต่ำ

ช่วง 3 ปีแรกของการกู้ซื้ อบ้านแน่นอนว่าดอ กเบี้ยจะถูกที่สุดเนื่องจากโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารจะพย าย ามเสนอให้คุณในอัตราดอ กเบี้ยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือ กกู้กับธนาคารนั้น ดังนั้นคุณจึงควรจัดสรรเงินเก็บในช่วง 3 ปีแรก เพื่อนำมาผ่อนให้มากขึ้น เพื่อไปล ดเงินต้นและ ดอ กเบี้ยในการกู้เมื่อเงินต้นล ดลงก็จะทำให้ดอ กเบี้ย ล ดลงเช่นกัน ทำให้ระยะเวลาในการผ่อนจาก 30 ปีจะล ดลงไปด้วย

5. เมื่อครบกำหนดของธนาคารให้ปรับโครงสร้างห นี้ใหม่

โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผ่อนบ้านผ่านไปครบ 3 ปีแล้วดอ กเบี้ยบ้านจะเปลี่ยนเป็นแบบ MRR อัตราดอ กเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ ารายย่อยชั้นดี ตัวอ ย่ างเช่นใน 3 ปีแรกธนาคารกำหนดอัตราดอ กเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 บ า ทต่อปี เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 ธนาคารกำหนดให้ดอ กเบี้ยเป็น MMR-1 แล้ว

MRRในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป สมมุติในปีนี้กำหนดให้ MMR = 7เปอร์เซน ดังนั้นกล า ยเป็นว่าปีนี้คุณจะต้องจ่ายเท่ากับ 7-1 = 6 บ า ท ซึ่งหมายถึงดอ กเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและเงินงวดที่จ่ายไปนั้นจะจ่ายเป็นเงินดอ กเบี้ยซะส่วนใหญ่เลยค่ะ จึงจำเป็นอ ย่ างยิ่งที่คุณจะต้องรีบปรับโครงสร้างห นี้เ สี ยใหม่เมื่อเข้าปีที่ 4 โดยมีวิ ธีปรับล ดอัตราดอ กเบี้ย 2 วิ ธีดังนี้ คือ

Refinance การรีไฟแนนซ์ คือ การย้ายห นี้จากธนาคารเดิมของคุณไปยังธนาคารใหม่ ซึ่งธนาคารใหม่จะเสนอ ดอ กเบี้ยในอัตราที่ถูกลงให้กับคุณเพื่อจะให้คุณสามารถปิดห นี้ได้เร็วขึ้น

Retention การรีเทนชั่น คือ การขอล ดอัตราดอ กเบี้ย กับธนาคารเดิมที่คุณผ่อนชำระอยู่ เพื่อให้ดอ กเบี้ย ในการผ่อนชำระล ดลง หรือเท่ากับปีก่อน ๆ ที่เคยผ่อนชำระมา คุณมีสิทธิ์เลือ กว่าจะทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่หรือทำการรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมก็ได้ ต ามที่เหมาะกับคุณ

ซึ่งแต่ละแบบนั้นจะมีข้ อ ดีข้ อเ สี ยต่างกัน อ ย่ างเช่นการรีไฟแนนซ์นั้น อาจจะทำให้ดอ กเบี้ยของคุณถูกลงกว่าธนาคารเดิมมาก แต่คุณจะต้องเตรียมเอกส า รใหม่ทั้งหมด และต้องใช้เวลาในการอนุมัติอีกด้วย และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น มา

ส่วนการรีเทนชั่น นั้นไม่ต้องยุ่งย ากในการเตรียมเอกส า ร เพราะธนาคารเดิมของคุณมีข้ อมูลอยู่แล้ว การพิจารณา อนุมัติเร็วหากคุณเป็นลูกค้ าชั้นดี คือจ่ายเงินตรงต ามจำนวนและเวลาที่กำหนดตลอ ด แต่อัตราดอ กเบี้ยก็จะเป็นไปต ามที่ธนาคารกำหนด และมีค่าธรรมเนียมอีกด้วย

6. ไม่สร้างห นี้เพิ่ม

นอ กเหนือจากการพย าย ามผ่อนเพื่อล ดเงินต้นล ดเงินดอ กของคุณแล้ว คุณต้องมีวินัยในการใช้จ่าย ด้วยการไม่สร้างห นี้ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะพอจะทราบวิ ธีปล ดห นี้บ้านของคุณให้หมดเร็ว ๆ กันบ้างแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นหากคุณวางแผนการเงินและค่าใช้จ่ายของคุณดี ๆ ก็สามารถทำให้ห นี้บ้านของคุณหมดเร็วขึ้นนะคะ

ที่มา  forlifeth