6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม มีเ งิ นกิน เ งิ นใช้ ในยุคที่อยู่ย ากลำบากเช่นทุกวันนี้

หล า ยองค์กรต้องหยุดงาน ร้านอาหารและร้านข า ยของต่าง ๆ ยอ ดข า ยชะงัก เรียกได้ว่าเสี่ยงข า ดร า ยได้กันทั้งกลุ่มมนุษย์เ งิ นเดือน อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ แต่ในขณะที่ร า ยได้หลักหยุดไป

แต่ร า ยจ่ายกับห นี้สินยังคงวิ่งอยู่ อาจจะสะเทือนสภาพคล่องอ ย่ างหนัก สำหรับคนที่มีเ งิ นเก็บก็อาจจะพออยู่ได้ แต่ใครที่ใช้เ งิ นเดือนชนเดือน หรือไม่อย ากให้เ งิ นเก็บร่อยหรอ ก็ต้องหาร า ยได้เสริมโดยด่วน มาดูกันค่ะ ว่าตอนอยู่กับบ้าน จะหาร า ยได้ทางไหนได้บ้าง

1. ข า ยอาหาร D e l i v e r y

เพราะมีหล า ยคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปนั่งทานที่ร้านไม่ได้ และก็ไม่สะดวกใจจะเดินออ กไปซื้ อ เป็นโอกาสของร้านอาหาร D e l i v e r y แค่มีครัว มีฝีมือ สมัครเป็นสมาชิกแ อ ปพลิเคชั่ น ก็สามารถสั่งซื้ อวัตถุดิ บให้มาส่งที่บ้านแล้วทำอาหารข า ยได้

2. การทำคอ นเทนต์

นั่นก็ไม่ได้ย ากอะไร หากเราตั้งใจจริง เพราะจริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์ แล้วค อ นเ ท นต์แบบใด จึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้เรา ฉะนั้นหาไอเดียดีๆ ในการสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร ให้มีคนสนใจ จงใช้โซเชี ยลให้เกิ ดประโยชน์นะ

3. ปลูกผักสวนครัว ไว้ทานเอง

เพราะบางคนอาจมองว่า มันคือวิ ธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอเนี่ย แต่ทว่า จะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้อยู่ดี ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว

ไม่ต้องลงทุ นเยอะ ไม่ย ากด้วย ทั้งยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกัน มากขึ้น ยังไงก็ต้องข า ยได้ เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน

4. หาช่อ งทาง ข า ยอ อ นไ ลน์

ช่วงวิก ฤ ตอ ย่ างนี้ การค้ าข า ยนอ กบ้าน ซบเซาคนไม่ค่อยออ กจากบ้าน มาช้อปเพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ค วิ ด แต่หารู้ไม่ว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน

เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไ ล น์ไง ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ก็นับ ว่าเป็นทางออ กที่จะช่วย ทำให้การค้ าข า ยสามารถไปต่อได้ วิ ธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เ งิ นทุ นไม่ต้องมีหน้าร้าน แค่เรามีโ ซเชี ยลมีเดีย ใช้ให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้น

5. รับจ้างส่ง D e l i v e r y

ใครไม่ถนัดข า ยของ หรือทำอาหารข า ย ก็สามารถรับจ้างขนส่งสินค้ าหรืออาหารเหล่านั้นแทนได้ ตอนนี้บริษัท D e l i v e r y ก็ชักจะข าดแ ค ล น คน โอกาสค่อนข้างเปิดกว้าง งานนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถจักรย านยนต์ และต้องไม่ลืมที่จำป้องกันตัวเองขณะทำงาน สวมหน้าก าก อนามั ย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อย ๆ

6. คือ การลงทุ น เพื่อเพิ่มร ายได้ให้ตัวเอง

แต่เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้เลยว่า การลงทุ น มีความเ สี่ ย ง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี โดยเฉพาะช่วงวิก ฤ ตเศ ร ษ ฐกิ จแบบนี้ การลงทุ นก็ คือ การเพิ่มจำนวน เ งิ นด้วยเ งิ น จะพูดง่ายๆ มันคือ การนำเ งิ นที่เรามีไปลงทุ น

ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ น จากเ งิ นน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลมากขึ้นได้ แต่อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายให้เ งิ นทำงานของมันเอง แค่เราต้องรู้จักตล าดการลงทุ นให้ดี ก่อนตัดสินใจก็ศึกษาให้ดีด้วย

ที่มา  sabaisabuy