6 วิ ธีออมเงินให้ได้เงินแสนในปีเดียว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ที่มีความกังวลกับการออมเงิน ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินให้ได้เงินแสนภายใน 1 ปี แบบง่าย ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ กับบท ความ 6 วิ ธีออมเงินให้ได้เงินแสนในปีเดียว ไปดูกันว่าเราจะต้องออมเงินอย่ างไรให้ได้เงินแสน เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบากของเราและคนในครอบครัว

1 สำรวจตัวเองโดยแบ่งประเภทรายจ่ายแล้วกำหนดเป้าหมายการออม

หล าย คน อาจมองข้ามนิสัยการใช้จ่ายของตนเองไป คิดว่าถ้า เก็บออมเงินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เรามักเจออุปสรรคระหว่างการออม เป็นกิเลสของเราเอง เพราะเมื่อเจอของที่อย ากได้ โดยเฉพาะของชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เราก็จะซื้ ออยู่เรื่อยๆ เพราะเห็นว่าร า ค าไม่มาก แต่รวมๆ แล้วก็ทำให้เงินห า ยไปมากทีเดียว ดังนั้นเราจึงต้องรู้ทันนิสัยการใช้เงินของตนเอง ว่าหมดเงินฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องอะไร

เช่น ของจุกจิก เครื่องสำอางและเสื้อผ้าที่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นขน มขบเคี้ยว เครื่องดื่มอย่ างช าน มไข่มุก เป็นต้น แล้วแก้นิสัยนั้น ในส่วนของรายจ่ายประจำเดือน จะแบ่งออ กเป็น 2 ประเภท คือ

1 ) รายจ่ายคงที่ คือ รายจ่ายที่จ่ายเป็นประจำทุกเดือนและสามารถคำนวณหรือประมาณรายจ่ายล่วงหน้าได้ เช่น ค่า อ า ห า ร ค่าเดินทาง ค่าผ่อนรถยนต์ เป็นต้น

2 ) รายจ่ายผันแปร คือ รายจ่ายที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถคำนวณได้ เช่น ค่างานเลี้ยง ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล รวมไปถึงการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือย ซึ่งตรงนี้อาจหมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขในแต่ละเดือน เราสามารถปรับให้เป็นรายจ่ายคงที่เพื่อจำกัดการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ อความสุขให้ตนเองได้ เมื่อเราสำรวจการใช้เงินของตนเอง และแยกประเภท ออ กมาเป็นรายการต่างๆ แล้ว เราก็จะสามารถบริหารจัดการการใช้เงินได้ดีขึ้น ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออ ก และการตั้งเป้าหมายจะทำให้เราไม่รู้สึกหมดกำลังใจระหว่างการออมเงิน

2 เคล็ดลับออมเงิน 52 สัปดาห์

ถ้าอย ากท้าทายตัวเอง แบบสนุกๆ และไม่ยุ่งย ากกับการจดบัญชีรายรับรายจ่าย วิธีนี้เป็นไอเดียจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้องเริ่มเก็บเงินในสัปดาห์แรก 100 บาท สัปดาห์ต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ทีละ 100 บาท คือสัปดาห์ที่ 2 ออม 200 บาท สัปดาห์ที่ 3 ออม 300 บาท ถ้าสามารถเก็บเงินต ามวิธีนี้ได้ทั้งหมด 52 สัปดาห์ ก็จะมีเงินเก็บ 137,800 บาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสามารถเก็บเงินแสนได้ใน 1 ปีเลย!

3 ตัดเงินเดือนอัตโนมัติเข้าบัญชีเพื่อ การออม

วิธีนี้อาจจะเหมาะที่สุดสำหรับ คนที่หักห้ามใจตัวเองย าก เพราะเหมือนการหักดิบไปในตัว และยังเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายมากสำหรับมนุษย์เงินเดือน ในยุคปัจจุบัน โดยการตั้งระบบตัดเงินอัตโนมัติเมื่อมีเงินเดือนเข้า ให้ โ อ น ไปยังบัญชีเพื่อ การออมของเรา

ซึ่งแนะนำให้เป็นบัญชี แบบฝากประจำ สำหรับคนที่อย ากเก็บเงินแสนภายใน 1 ปี เงินขั้นต่ำควรอยู่ที่ราวๆ 8,300 บาทต่อเดือน เพราะเมื่อร่วมกับดอ กเบี้ย ของบัญชีฝากประจำแล้ว เราก็จะได้เงินครบแสนเมื่อถึงสิ้นปีแน่นอน แต่สำหรับใครที่มีแผนออมเงินระยะย าวกว่านั้น ก็อาจเลือ กกำหนดขั้นต่ำที่น้อยกว่านั้น ที่แนะนำคือประมาณ 30% ของรายได้

4 วางแผนค่า อ า ห า ร การกิน

ค่า อ า ห า ร เป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย คงที่ในแต่ละเดือน และมักจะเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตประจำวัน ถ้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้ก็จะทำให้ออมเงินได้มากขึ้น โดยมีอยู่สองวิธี คือทำ อ า ห า ร เอง เพราะวัตถุดิบแต่ละอย่ าง สามารถนำมาแบ่งทำ อ า ห า ร ได้หล าย มื้อ ทำให้มีรายจ่ายถูกกว่าการซื้ อ อ า ห า ร ต ามร้านค้าหรือต ามห้างสรรพสินค้า แถมยังสามารถเลือ กเมนูได้เอง รู้ว่าปรุงรสด้วยอะไรไปบ้างล้างวัตถุดิบได้สะอาดแค่ไหน ทำให้มี สุ ข ภ า พ ดีกว่าซื้ อแต่ อ า ห า ร ต ามร้านค้า แ ช ร์ กับข้าวกับเพื่อนร่วมงาน ถ้าสามารถสั่งกับข้าวมา แ ช ร์ กันได้ ก็จะได้กิน อ า ห า ร ที่หลากหล าย เปลี่ยนบรรย ากาศ และประหยัดเงินอีกด้วย

5 หาอาชีพเสริม

ถ้ามีภาระทางการเงิน มาก จนไม่สามารถออมได้ต ามเป้าหมาย อีกทางเลือ กหนึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนคือ การหาอาชีพเสริม โดยควรเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มาก สามารถทำได้เวลาว่างได้ เช่น ข า ยของออนไลน์ ก็เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับยุคปัจจุบัน หรือถ้ามีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถเขียนบล็อ ก ทำแชแนลยูทูปเพื่อเผยแพร่ความรู้ของตนเอง ยิ่งถ้ามีสกิลการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน สามารถเอนเตอร์เทนคน อ่ า น และคนดูได้ บ ล็ อ ก หรือ ยู ทู ป ก็จะมียอ ดคนดูและคนติดต ามมาก สร้างโอกาสที่จะมีสปอนเซอร์มาสนับสนุน ทำให้ได้เงินเพิ่มไม่ย าก

6 ลงทุนในกองทุนรวม

นอ กจากวางแผนการออมและทำอาชีพเสริม เพื่อหาเงินเพิ่มแล้ว การให้เงินทำงานก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการเก็บเงิน โดยนำเงินไปลงทุน เช่น ซื้ อ กองทุนรวม โดยก่อนซื้ อควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของกองทุนจน มั่นใจว่าเหมาะกับเรา โดยกองทุนที่ เ สี่ ย ง มาก ก็ยิ่งผลตอบแทน มากและกองทุนบางประเภทเช่น RMF หรือ SSF ยังสามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

วิธีการออมเงินสำหรับมนุษยเงินเดือนทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นแนวทางที่ถ้าปฏิบัติต ามอย่ างครบถ้วน จะทำให้เก็บเงินแสนได้ไม่ย าก แต่อย่ างไรก็ต าม ควรปรับให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต ของตนเอง เพื่อไม่ให้การออมเงินสร้างความลำบากให้กับเราจนเกินไป

ที่มา f i n a n c e-r u m o u r, y i n d e e y i n d e e