6 สิ่งสร้างนิสัยไม่ดีการใช้เงิน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยการเงินที่ไม่ดี ทำให้อนาคตต้องลำบาก กับบทความ 6 สิ่งสร้างนิสัยไม่ดีการใช้เงิน ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงเพื่ออนาคตที่สุขสบายของเรา

การวางแผนทางการเงิน คือ การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและเงินเก็บ อย่ างเป็นระบบมีความสอ ดคล้องลงตัว จึงนับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สามารถควบคุม สถานะทางการเงิน ได้เป็นอย่ างดีทั้งนี้หากข า ดซึ่ง การการวางแผนด้านการเงิน และใช้จ่ายอย่ างไม่เป็นระบบระเบียบผลก็ย่อมตกอยู่ในทางตรงกันข้าม สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการให้แง่คิดเตือนใจ

สำหรับท่านที่กำลังรู้สึกว่าตนเองไม่เคยวางแผนการใช้จ่ายเลยจึงขอนำเสนอ 6 ข้อเสียของการไม่วางแผนทางการเงิน เพื่อให้ทุกท่านรู้จักระมัดระวัง ในเรื่องของการใช้จ่าย และรีบปรับปรุงพฤติก ร ร มการใช้จ่ายได้อย่ างทันท่วงที ขอเชิญไปติดต ามกันครับ

1 ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ผู้ที่มีรายได้ในช่วงแรกเริ่ม อาจมีความทะเยอทะย าน ในการใช้จ่ายเพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น บ้ าน รถ คอนโด หรือข้าวของเครื่องใช้อัน มีมูลค่า อย่ างไรก็ต าม รายได้นั้นกลับไม่ใช่ เพียงปัจจัยเดียวที่จะช่วยให้สามารถได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ได้แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของการวางแผน ทางการเงินแม้จะมีรายได้เข้ามาอย่ างต่อเนื่อง

และรู้สึกว่าสักวันจะสามารถซื้ อหาสิ่งที่ต้องการได้ แต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงินรายได้ เหล่านั้นก็ย่อมจะไม่ถูกแบ่งสันปันส่วนและเก็บออมไว้อย่ างมีวินัยจึงทำให้ ไม่สามารถไขว่คว้าความใฝ่ฝัน หรือสิ่งที่ต้องการได้เสียที และในบางครั้งบางทีก็อาจเป็นได้แค่เพียงความใฝ่ฝันที่ไม่ถูกสานต่อให้เป็นความจริง

2 ใช้เงินอย่ างไม่มีอนาคต

การไม่วางแผนทางการเงินนับเป็นการใช้เงิน อย่ างสะเปะสะปะ ไม่มีระบบแบบแผนที่ควบคุมได้ ดังนั้นจึงทำให้สภาวะทางการเงิน ข า ดความมั่นคง ไม่สามารถกำหนดได้ว่า ในแต่ละเดือนจะต้องมีรายรับเท่าใด มีรายจ่ายเท่าใด และมีเงินเก็บเท่าใด จึงย ากที่จะกำหนดอนาคตได้ ถึงแม้จะมีรายได้สูงแต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผน ทางการเงินที่ดีแล้ว

เวลาก็ย่อมถูกใช้ไปอย่ างสูญเปล่า ตั้งแต่ 1 เดือน 1 ปี หรือ 10 ปี กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนเองยังไม่ได้เริ่มต้น เก็บสะสมเงินทองเลย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าการ ไม่วางแผนการเงินนั้น นับเป็นการใช้เงินโดยไร้ซึ่งอนาคตอย่ างแท้จริง

3 รายได้สูญเปล่าอย่ างไร้ประโยชน์

ดังเป็นที่ทราบดีว่ารายได้นั้น เป็นสิ่งที่กว่าจะได้มาก็ต้องแลกด้วยทั้งเวลา กำลังกาย และกำลังความคิด ดังนั้น ถ้าหากล งทุ นลงแรง ด้วยความเหนื่อยย าก แต่กลับไม่รู้จัก วางแผนการใช้จ่ายก็ย่อมจะต้องนับเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะจะทำให้รายได้ที่หามานั้น จำต้องสูญเปล่าไปอย่ างไร้ซึ่งประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายไปกับความบันเทิงที่เกินความจำเป็น หรือใช้จ่ายไปกับสิ่งล่อต าล่อใจโดยไม่ทันได้คำนึงว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองต้องการมันหรือไม่กว่าจะรู้สึกตัวก็พบว่ารายได้ที่อุตส่าห์ ทุ่มเทเหนื่อยย ากในการแลกมานั้นก็ได้สล า ยสิ้นไปเสียแล้วโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

4 ไม่มีเงินเก็บ

การใช้จ่ายโดย ไม่วางแผนทางการเงินนอ กจากจะทำให้รายได้สูญเปล่าไปอย่ างไร้ประโยชน์แล้ว ผลเสียสำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือจะทำให้ท่านไม่มีเงินเก็บ เพราะเมื่อมี รายได้แทนที่จะนำรายได้นั้น มาแบ่งสันปันส่วนไว้เป็นเงินเก็บเพื่อสำรองใช้ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นก็กลับใช้จ่ายไปเสียจนหมดสิ้น ไม่เหลือเงินสำรองเพื่อใช้ประกันความ เ สี่ ย ง หากเกิดเหตุหรือจำต้องพบกับรายจ่าย อันไม่คาดคิด ทั้งยังไม่มีเงินก้อนไว้สำหรับล งทุ นต่อยอ ดหรือใช้สอยเมื่อถึงคราวที่ต้องการในอนาคตอีกด้วย

5 ทางลัดสู่ภาวะห นี้สิน

เมื่อไม่มีเงินเก็บเพราะข า ดการวางแผน ทางการเงินที่ดี ผลพวงประการถัดมาก็คือเรื่องของห นี้สิน เพราะถ้าหากถึงคราวเคราะห์ที่ต้องพบกับรายจ่าย อันไม่คาดคิด เช่น การ เ จ็ บ ป่ ว ย ที่จำเป็นต้องใช้ค่า รั ก ษ า พย าบาล ต้องซื้ อหรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วนก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบยืม หรือ กู้เงินจากแหล่งเงินต่างๆ ซึ่งจะต้อง สูญสิ้นเงินทองไปกับด อ กเ บี้ ย โดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืน การไม่วางแผนทางการเงินจึงนับเป็นทางลัดสู่ภาวะห นี้สินโดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

6 ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

การวางแผนทางการเงิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้เพราะ เมื่อสามารถทราบถึงภาวะทางการเงิน ทั้งรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือตลอ ดจนความ เ สี่ ย ง ต่างๆ ก็ย่อมสามารถควบคุมได้โดยอิสระ ในทางกลับกันถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงินแล้ว ความสำเร็จก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวัน

จะไขว่คว้ามาได้ หลังจากที่ได้ทราบถึงผลเสียของการไม่วางแผนทางการเงินกันไปแล้ว ก็หวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้ เป็นข้อคิดคติเตือนใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญ ของการวางแผนการเงิน มากยิ่งขึ้นทั้งนี้หล า ยท่านอาจเข้าใจว่า การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้สูง เช่น นักธุรกิจ นักเล่นหุ้น หรือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้หลักแสน

หลักล้าน แต่แท้ที่จริงแล้วการวางแผนทางการเงินนั้น นับเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมสถานะ ทางการเงินของตนเองได้ทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้ทุกท่าน ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินได้ในที่สุด

ที่มา s a n o o k, f a h h s a i