6 เ ค ล็ ด ลั บสอนลูก ให้ได้ดี โตมาเป็นคนดีรู้จักเอาตัวรอ ดเป็น

พ่อแม่ทุกคนอย ากเห็นลูกโตมาเป็นคนดี อย ากให้โตมามีหน้าที่การงาน มีชีวิตที่ดีกันทุกคน และสิ่งสำคัญคือ การรู้จักเอาตัวรอ ดเป็น เพราะสังคมสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ ฉนั้นเราจะเลี้ยงลูกอ ย่ างไรให้เป็นดังที่เราตั้งใจไว้ วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บมาฝากกัน

อ ย่ าเลี้ยงลูกให้เรียนอ ย่ างเดียว แต่ควรสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหล า ยคู่พอแต่งงานแล้วก็ตั ดสินใจมีลูกแค่คนเดียว เพราะอย ากทุ่มเททุกอ ย่ างให้ลูกอ ย่ างเต็มที่ ด้วยปัญ หาเศรษฐกิจ และต้องการอย าก

เลี้ยงลูกให้ดีที่สุด จึง พย าย าม ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียน มาให้พ่อแม่ชื่นชมแต่หารู้ไม่ว่านอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยพัฒนา

ไ อ คิ ว และ อี คิ ว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโต อ ย่ างมีคุณภาพ มาดูคำแนะนำสำหรับใคร ที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เ ท ค นิ คเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวมีโอกาสที่จะกล า ยร่างเป็นคนชอบ บ ง ก า ร คนอื่น นั่นทำให้เขากล า ยเป็น เ ด็ ก ที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากล า ยเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่น่าคบได้พ่อแม่จำเป็น

ต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่าจุดใด ที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่ม ย่ าม ในชีวิตของคนอื่น การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขา ต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

2. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขา รู้จักรับผิ ดชอบ และช่วยเหลือตัวเอง ได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

3. ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้เด็กๆ ข า ด เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอ กับเด็กๆ ในวัยเดียวกันบ้างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้

เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติ ในงานเทศกาลต่างๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองต ามวัย

4. ไม่จับผิ ดลูก

ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกัน จั บ ผิ ด ลู ก เ ด็ ก น้อย คงรู้สึกหั วเดียว กระเทียมลีบในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ดพลาด นั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแก ล้งเขาเลย

หากพ่อแม่ต้องการวางก ฎ เ ก ณ ฑ์ ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรัก และความเข้าใจในตัวลูก เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำ ล า ย ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

5. สอนลูกให้รับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจ จนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ การช่วยความมีน้ำใจ และความรับผิ ดชอบ

6. สอนลูกให้ประหยัด อ ย่ าต ามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ ซื้ อ ของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูก เ รี ย ก ร้ อ ง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณ กล า ยเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพออย าก ได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้อง ร ะ วั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเอง กล า ยเป็นต ามใจลูกให้ เ สี ย คน

ที่มา gangbeauty    verrysmilejung