7 คำสอนเรื่องเ งิ นของคนจีนที่น่าทำต าม เริ่มวันนี้อนาคตไม่ลำบาก

ถ้าพูดถึงคนจีนเราจะสังเกตุได้ว่า พวกเขานั้นเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรา สร้างฐานะให้ตัวเอง มีเ งิ น มีกิน มีใช้แทบไม่ข า ดมือเลย แต่ถ้าเทียบกับเราทำไมเราถึงสร้างตัวได้ย ากกว่าคนจีนเหล่านี้ ถ้าสงสัยวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่ปลูกฝั่งพวกเขา จนทำให้พวกเขานั้นประสบความสำเร็จ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

สมัยก่อนชาวจีนหอบเสื่ อผืนหมอนใบ อ พ ย พ ข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความย ากจนข้ นแค้ น ไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนก็สามารถ สร้างเนื้ อสร้างตัว ทำธุรกิจ จนร ว ยล้นฟ้า นั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็ก

เ ด็ กที่ก้าวเดินต ามหลักคำสอนของผู้ใหญ่จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความอุ ต ส าหะและเหนื่ อย ย ากตั้งแต่แรกและมีความมั่งคั่ง ผาสุขในบั้นปล า ย เป็นโจทย์ที่ต้องขบคิดว่าคนจีนสอนลูกอ ย่ างไร

1. ออมเ งิ นเป็น

เรื่องไวในการเก็บ พวกเขายังคงไม่ลืม เพราะมันจะเสริมความร วยคนจี นส่วน มากนั้น พวกเขาจะออมเ งิ นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จากเ งิ นเดือนของตัวเองที่ได้มา แล้วบางครั้ง มันอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเ งิ นเดือนทั้งหมดเลยก็มี เพราะพวกเขาเป็นคนประหยัดด้วยแหละ

2. เน้นจ่ายด้วยเ งิ นส ด

ในที่นี้คือเ งิ นที่อยู่ในบัญชีนั่นแหละ โดยส่วน มากคนจี น พวกเขาจะใช้เ งิ นพวกนี้ในการจับจ่ายก็คือ มีแค่ไหนจ่ายเท่านั้น ผ่านทางเ ดบิ ตก าร์ดอีว อ ลเล็ ต และไม่นิยมใช้ เ งิ นในอนาคตจากบั ตรเค รดิ ตที่มีมาจ่ายก่อน เพราะมันจะติดเป็นนิสั ย

3. การจ่ายแต่ละครั้ง ต้องเน้นคุณค่า

ว่ามัน คุ้ม กับเ งิ นที่จะเสี ยไปหรือไม่ และวิ ธีการนี้เป็นการแต ะเบร กทุกครั้งเมื่อจะมีการใช้เ งิ น และสุดท้ายแล้ว แนวคิดเหล่านี้นี่แหละจะเป็นวินัยติดตัวเราไป

4. ขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้

เอาง่ายๆ เลยนะเมื่อคิดอย ากจะ ร่ำร ว ย ก็ต้องสร้างร ายได้โ ตให้เร็ว จากความเป็น มืออาชีพ แนวคิดนี้นี่แหละคนจี นจึงมักที่จะขยัน ในการเรียนอย่ างมาก เพื่อให้เป็น มืออาชี พได้ไว ในสิ่งที่ตนกำลังทำ

5. พูดคุยเรื่องการใช้เ งิ นกับครอบครัวอยู่เสมอ

เพราะเขาจะยึดแนวทางที่ว่ายิ่งรู้ว่า สถานการณ์การเ งิ นบ้านตัวเองเป็นไงบ้าง มันจะยิ่งไวในการหาทางจัดการเรื่องนั้น ทีนี้ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบัน มีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่อ ย่ างไร ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน เพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ กับปัญหาที่จะมาถึง

6. สอนลูกให้เข้าใจการใช้เ งิ น ตั้งแต่เด็ ก

ให้เจอโลกเข้าใจตั้งแต่ยังเล็ก เพราะคนจี นจะสอนลูกหลานให้รู้คุณค่าของเ งิ นอยู่เสมอ เช่น ที่เห็นได้ตอนตรุษจี น อ ย่ างการแจก อั่งเปา ไงรู้มั้ยว่าการแจกอั่งเปาเป็นการให้เด็ กนำเ งิ นไปหัดวางแผน การใช้ การออม ของเขา

คนจี นเขาเชื่ อว่าวิ ธีการสอนที่ดีมันเป็นการให้เขา ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมกับกิจการครอบครัวตัวเอง ปลูกฝัง สู่อนาคตและที่สำคัญ ไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการปลูกฝังค่านิยม วิ ธีคิดต่างหากล่ะ เพราะอ ย่ างนั้นเราจึงต้องนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา และไม่ว่าลูกหลานจะเชื้ อสาย ทุกคนก็ทำได้

7. ละเอียดรอบคอบในการคำนวณ

หากเราคิดจะมีห นี้ทั้งที ที่มันจำเป็นต้องก่อขึ้น มานั้น เช่น ซื้ อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว ทังนี้คนจี นเขาจะคิดเลข ให้ละเอียดรอบคอบ คำนวณสัดส่วน ร ายได้ทั้งครอบครัว ต่อห นี้ที่กำลังจะเกิ ด เพราะเขาจะทำอะไรทั้งที เขาเสี ยดายเ งิ น ที่จะต้องสู ญไปไง แล้วรางวั ลของความละเอียดนี่แหละมันจะทำให้ก่อนกู ้เ งิ นเนี่ยเขามักจะได้อัตราด อ กเบี้ ยที่มันคุ้ม

ลองนำคำสอนของชาวจีน มาประยุกต์ปฏิบัติต าม ขยัน อ ดทน ซื่อสั ตย์ ประหยัด ไม่ท้อถอย เร็วกว่าร ว ยก่อน น่าจะส่งผล ดีต่อธุรกิจการค้ า และหน้าที่การงานอื่นๆ เกิ ดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ที่มา  sabaisabuy