7 คุณสมบัติของคนเก่ง ที่ใครก็อย ากให้ทำงานด้วย

วันนี้เราจะพาไปดูคุณสมบัติของคนทำงานเก่ง ทำงานเป็น ไปทำที่ไหนก็มีแต่คนรัก มีแต่คนอย ากร่วมงานด้วย ไปสมัครงานก็ได้ง่าย เพราะบริษัทเขาต้องการคนแบบนี้

1. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

2. การมีความรับผิ ดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมาย งาน มาแล้วก็ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงานอ ย่ างใดอ ย่ างนึง คุณควรรับผิ ดชอบตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ หรือคอยต ามงาน

3. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิ ธีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงได้ แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

4. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา ขัดแย้ งกับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอ ย่ างเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

5.การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง

บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออ กมาดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียวจะทำให้ออ กมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ต าม แต่การทำงานเป็นทีม ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี

6. ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหล า ยครั้งหรือต้องให้สั่งหล า ยๆ รอบ เช่น หัวหน้า ให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคล อ ด ออ กมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอ กแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวนและสามารถบอ กลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7. เป็นคน มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออ ก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออ กให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จได้ หากงาน มีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไขและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิ ดหวัง

เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมั ค รงานที่ใด จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือ กคุณ แต่คุณเองจะกล า ยเป็นฝ่าย ที่สามารถเลือ กองค์กรได้เช่นกันนะ

ที่มา  jingjai999