7 นิสัยขอคนเก่งจริง ทำงานที่ไหนก็มีแต่คนเอ็นดู อย ากร่วมงานด้วย

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำลักษณะของคนที่เก่งจริง ฉลาดมาก และยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย กับบทความ 7 นิสัยขอคนเก่งจริง ทำงานที่ไหนก็มีแต่คนเอ็นดู อย ากร่วมงานด้วย ไปดูกันคนแบบไหนที่ทำงานกับใครก็ทำได้อย่ างสบาย

1 ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหล า ยรอบ เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอ ดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนแล้วบอ กลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

2 มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้ จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้างไ ม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูก

3 มีความมุ่งมั่น มานะอ ดทน

เพราะคนที่แสดงออ ก ถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน แล้วแสดง ออ กให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

4 ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้รู้ วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้ เร็วกว่าผู้ที่อยู่ แต่แวดล้อมเดิมๆ

5 การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน มาแล้วก็ทำให้สำเร็จดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง โดยทำงานได้แบบ ไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยต ามทวงงาน

6 ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จ ที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอ ก

7 การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอย ให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่ างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดีแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออ กมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีม

ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ สำคัญเลยไม่ว่าคุณ จะไปสมัครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือ กองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือ กคุณ คุณจะกล า ยเป็นฝ่าย ที่สามารถเลือ กองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

ที่มา jobbkk, stand-smiling