7 นิสัยของคนเก่งงาน ที่ทำงานที่ไหนก็มีแต่คนรัก เอ็นดู

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยของคนเก่ง ที่ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนรัก และเอ็นดูอย ากร่วมงานด้วย กับบทความ 7 นิสัยของรคนเก่งงาน ที่ทำงานที่ไหนก็มีแต่คนรัก เอ็นดู ไปดูกันว่าคนเก่งจริงจะมีนิสัยอย่ างไร

1 มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูก

2 ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหล า ยรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอ ดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนแล้วบอ กลักษณะ ของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

3 มีความมุ่งมั่น มานะอ ดทน

เพราะคนที่แสดงออ ก ถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน แล้วแสดงออ กให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

4 ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

5 การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กรเพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน มาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง โดยทำงานได้ แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยต ามทวงงาน

6 ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอ ก

7 การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถแต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงาน เป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ ถดถอยให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่ างที่คิดนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงาน

ออ กมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ สำคัญเลยไม่ว่า คุณจะไปสมัครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือ กองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ ง7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือ กคุณ คุณจะกล า ยเป็นฝ่ายที่สามารถ เลือ กองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

ที่มา jobbkk, stand-smiling