7 วิถีการใช้ชีวิตแ บ บพอ ดี เดินออ กจากความจน

ใครๆก็อย ากหนีออ กจากความจนทั้งนั้นใช่ไหมละค่ะ แต่รู้ไหมว่าการที่เราจะเดินออ กจากความจนเราต้องมีอะไรบ้าง หล า ยคนอย ากร ว ยแต่พอได้เงิน

มาก็ซื้ อแต่ของแบร์นเนม เพื่อให้คนอื่น มองว่าตัวเองเป็นคน มั่งมี ซึ่งบอ กเลยว่าใครที่ทำแ บ บนี้ไม่มีวันที่จะเดินออ กจากความจนได้

ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ชีวิต ต้องกระเสือ กกระสน สะสมความเครียด

กับการเป็นห นี้สิน กับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข า ดความร่าเริงในชีวิตเพราะมัวแต่คิดว่า

เมื่อไรจะร ว ยเ สี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความร ว ยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหน มาไหน ก็สะดวกสบายที่อยู่ ที่กินล้วนอุดม ไม่ข า ดแคลนอย ากไปเที่ยวก็ได้ไป ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากว่าจะต้องหมุนเงิ น หรือไปกู้ยืมใครมา

ใช้ห นี้ดีความจนกับความร ว ย หรือ คนจนกับคนร ว ยจึงมีความแตกต่างกัน มาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้นก็ต้องมีสาเหตุอาจ

เนื่องมาจากพฤติกร รม การใช้ชีวิตการใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจนอาทิการใช้จ่ายเงิ นเกินตัว

การบริหารเงิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด การเห่อ ซื้ อของต ามเพื่อนการอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน

แล้วไม่สามารถใช้คืนได้การกินอยู่ที่ไม่พอ ดี และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งความย ากจน

ทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุและค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่าความจน จะต้องพากันสล า ยตัว ออ กจากชีวิตของคุณอ ย่ างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก มีข่ า วการปลดพนักงานออ กมาเนืองๆทำให้หล า ยคนไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง

หรือไม่หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณ

ในย ามที่ต้องประเมินผลงานความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่ อย ากได้คนขี้เ กี ย จ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่ซึ่งหากคุณโดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเงิ นและไม่มีงานก็ไม่มีเ งินนั้นเอง

2.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ ความจนจะมาเยือน และไม่ยอมไปไหนอ ย่ างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเงิ นงอ กเงยจากการประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเ งิน

ไม่มากแต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ ของชีวิตและต้องยอมรับว่า เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ก็ยังยกย่องว่าความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

3.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ น เป็นสัดส่วน กินและใช้ อ ย่ างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป พอ ดีพอ ดีบางคนชอบกินของแพงถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอ ย่ างนี้อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเครียด กับเงิ นไม่พอใช้ อ ย่ างแน่นอน ทุกสิ่งอ ย่ างที่เกี่ยวกับเงิ น คุณจะต้องคิดให้มากๆไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเงิ น เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย ากและนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

4.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัยของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออมก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจที่มี เงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากร า ยได้ของตนเลยมีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย อ ย่ างไรก็พบกับความจนเรื้อรังแน่นอนคุณสามารถเริ่มต้น คิดถึงเงิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้ และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน

5.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ นเป็นการแกะรอยการเงิ น ทุกฝีก้าว ว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเงิ นจากสมุดบันทึกซึ่งดีกว่าแค่จำๆในสมอง หลักการบันทึกบัญชีคือ

ให้คุณบันทึกเงิ น เข้าออ กทุกเม็ด เงิ นไม่ให้ตกหล่นต ามความเป็นจริง แล้วขีดเส้นสรุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอย การเ งินของคุณ และมีสติมากขึ้นการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณวางแผนการเงิ นได้ดีขึ้นอีกด้วย

6.มองหาการลงทุ น

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเงิ นขึ้น มาได้คนร ว ยมักชอบมองหาการลงทุ น คุณก็ต้องมองหาการลงทุ นด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุ น มีมากมายหล า ยประเภท ที่จะทำให้เงิ นของคุณงอ กเงยขึ้น

แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้ เรื่องการลงทุ นในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุ น อ ย่ างชาญฉลาดซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุ น ทำให้การเ งินฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กล า ยเป็นผู้หิวกระห า ย ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดียในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้มีหล า ยประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุ น ความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไป บางแห่งไม่ต้องเ สี ยเงิ น

แต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ตต ามเว็บไซต์ต่างๆมีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นไปคว้า และไปเก็บมา แ บ บให้เปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้นแล้วนำมาต่อยอ ดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความจนหรือไม่

ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำร ว ยหรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าว ที่เตือนใจได้เป็นอ ย่ างดี หากเราสร้างเหตุดีผลก็ย่อมดีต ามมา เปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่นำความรุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่าจะได้ไม่ถูกประทับตราว่า เป็นคนจนแ บ บถาวรอีกต่อไป

ที่มา  predict-j55