7 สิ่งที่ผู้หญิงเกิดมา มีบุญวาสนาดีมีอยู่ในตัว

บุญมาวาสนาส่ง คนทำดีย่อมได้ดี ทำชั่ วได้ชั่ วนั้นเป็นสัจธรรม และความจริงที่เราจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอ การที่เราจะได้ดีหรือชั่ วนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลก ร ร ม นั่นก็คือ การกระทำทั้งในอ ดีต ปัจจุบัน และอนาคต ยกตัวอ ย่ างเช่น เราเป็นคนขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม และรู้จักแบ่งปัน ผลบุญของเรานั้นก็คือ เราจะมีเงิน มีทองที่เกิดขึ้นจากการขยันทำมาหากิน และเก็บออม มีคนรักคนนับถือ เพราะว่าเราเป็นคนรู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้าง เมื่อย ามต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างนั้น พวกเขาก็ยินดีที่จะช่วย ยินดีที่จะส่งเสริมให้ได้ดีด้วยเช่นกัน ก็เปรียบเสมือนผลบุญกำลังทำงานอยู่นั่นเอง

หล า ยคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 7 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญมากกว่า ใครหยิบจับอะไร ก็เป็นเ งินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโ ก ร ธ ความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

2 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่เ ล วร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

3 อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความ สำเร็จทุกชนิด มาจากความอ ดทนอ ดทนอ ย่ างมีความสุข

4 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอ ย่ าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอ ย่ างที่เกิดขึ้น

5 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ ก ข์มาใช้ก่อน

7 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก รรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เ สี ยใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น มันคือผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

ที่มา  yakrookaset