7 อาชีพที่อนาคตข้างหน้า ลูกหลานอาจจะไม่รู้จัก

อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคมและทำให้ดำรงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศช าติสำหรับวันนี้ทางเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย

ในปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีเกิดขึ้น มากมายจะทำอะไรก็สะดวกสบายไปซะทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่าการที่่มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นจะทำให้คนตกงาน โดยเฉพาะ 7 อาชีพต่อไปนี้ อีกไม่กี่ปีจะต้องห า ยไปอย่ างแน่นอน เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

1 พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะห า ยไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสารทุกอย่ างจะมาในรูปแบบดิจิทัล

2 คนขับรถแท็กซี่ เทคโนโลยี 5G และ IoT จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทางสามารถควบคุมความเร็วและความปลอ ดภั ยต ามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

3 พนักงานธนาคาร การทำธุรก ร ร มการเงินแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้งจะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคารอย่ างเต็มรูปแบบ ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป

4 นายหน้าทัวร์ นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้ อมูล เปรียบเทียบร า ค าและวางแผนการเดินทางผ่ านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด

5 คนในสายการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงาน มนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

6 พนักงานข า ย หรือ แคชเชียร์ ผู้บริโภคจะสามารถซื้ อสินค้ า และชำระเงินผ่ านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน

7 ผู้ประกาศข่ า ว ผู้ประกาศข่ า วปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่ วโมงต่อวัน ทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก

ที่มา  108resources