7 เหตุผลที่ทำให้จน ทั้งที่ทำงานเหนื่อยทั้งปี

เราทุกคนนั้นถึงแม้จะเกิดมามีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน แต่ทุกคนนั้น มีความคิด มีมือมีสมองและมีเวลาที่เท่ากัน อยู่ที่ว่าใครจะจะสามารถพาตัวเองไปถึงจุดที่สบายได้ ฉนั้นการใช้ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้น มีชีวิตที่ดีได้

ต้องยอมรับว่าผู้คนในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเรื่องการเ งิ นเป็นอ ย่ างมาก โดยเฉพาะปัญหาห นี้สินที่มีอัตราห นี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น มาอ ย่ างต่อเนื่องในทุกปี แล้วทำไมคน มากมายถึงมีปัญหาการเ งิ นเพิ่มมากขึ้นทุกปี เชื่อได้เลยว่าผู้คนเหล่านั้น มีลักษณะ นิสัยที่ทำให้จน อยู่นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขให้ทราบกันว่า นิสัยเหล่านั้นเป็นแบบไหน มีอะไรบ้ าง

1. เ งิ นเก็บคืออะไร ไม่เคยรู้จัก

บางคนใช้จ่ายเ งิ นโดยไม่ยั้งคิดไม่พอ ยังไม่รู้จักเก็บออมเ งิ นด้วย ซึ่งถือเป็นห า ยนะทางการเ งิ นเลยทีเดียว เพราะถ้าหากเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา เช่น ตกงานกระทันหัน ป่ ว ย ต้องเข้ารับการ รั ก ษ า ใน โ ร ง พ ย า บ า ล เป็นต้น

คุณจะเอาเ งิ นที่ไหน ก็ต้องไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อนำไปใช้จ่ายในเหตุการ ฉุ ก เ ฉิ น เหล่านั้น แล้วถ้าล่วงเลยเข้าสู่วัยเกษียณล่ะ จะเอาเ งิ นที่ไหนใช้จ่าย จะไปสมัครงานก็ไม่มีใครจ้างเพราะ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เบี้ยเลี้ยงจากรัฐบ า ลก็น้อยนิด จะเอาชีวิตรอ ดไปได้อ ย่ างไรในช่วงบั้นปล า ยชีวิต

วิ ธีแก้ ไม่มีเ งิ นเก็บ ก็ต้องเริ่มวางแผนเก็บเ งิ นเ สี ยตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดี ย า ม แ ก่ ช ร า และเพื่อความไม่ลำบากหากเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ในส่วนของการเก็บเ งิ นเพื่อเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น นั้น

อาจจะเก็บเอาไว้เป็นจำนวนเท่ากับร า ยได้ต่อเดือนของคุณสัก 3-6 เดือน ส่วนเ งิ นเก็บเพื่อ การเกษียณนั้น ควรเริ่มต้นเก็บทันทีที่คุณเริ่มต้นทำงาน เก็บไปเรื่อย ๆ เดือนหนึ่งอาจจะไม่ต้องมาก แต่ถ้าใช้ระยะเวลานาน รับรองว่ามากมายมหาศาลแน่นอน

2. มีทัศนคติ เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข

คำพูดที่ว่า เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข ถ้ามองดูให้ลึกนั้น มีนัยยะแอบแฝงถึงความอิ จ ฉ า รู้สึกด้อยค่า และมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคง เป็นการกดผู้อื่นให้ แ ย่ ล ง เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่า

ทั้ง ๆ ที่การไม่มีเ งิ นและการเป็นห นี้นั่นแหละที่ทำให้คุณไม่มีความสุข ไม่ใช่เพราะความร่ำร ว ยแต่อ ย่ างใดเลย และการที่มีทัศนคติ เ ก ลี ย ด ความร่ำร ว ยแบบนี้แหละ ที่ทำให้คุณสะกดจิตตัวคุณเองให้มีพฤติก ร ร มที่ทำให้คุณจนอยู่ตลอ ดเวลา เนื่องจากในใจลึก ๆ คุณคิดว่าคุณไม่ อ ย า ก เป็นคนร ว ยเพราะคิดว่าคนร ว ยนั้นไม่มีความสุข

วิ ธีแก้ แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน หากคุณมีทัศนคติที่ดีต่อ การเ งิ นและการใช้ชีวิต พฤติก ร ร มการใช้เ งิ นและการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต ามความคิดของคุณ คำพูดที่ว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว คือเรื่องจริง

หากคุณคิดว่าคุณจะร่ำร ว ยคุณจะมีความสุข ลักษณะการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปต ามนั้น เช่น แต่ก่อนคุณไม่คิดถึงเรื่องการเก็บเ งิ นเพราะมีทัศนคติ ร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข เอาเ งิ น มาซื้ อความสุขชั่ วคราวให้หมดเลย แต่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด คุณก็จะเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มนำเ งิ นเก็บไป ล ง ทุ น หรือหาทางทำให้เ งิ นงอ กเงย เป็นต้น

3. ใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยไม่คิดถึงอนาคต

การไม่คิดถึงอนาคตของตัวเอง แน่นอน มันไม่ใช่เรื่องเ สี ยห า ย แต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้น จะส่งผลในแง่ลบต่อตัวคุณเองแน่นอน เพราะจะทำให้คุณใช้ชีวิตไปวัน ๆ มีเ งิ นเท่าไหร่ก็

ใช้ไปโดยไม่คิด ไม่รู้จักเก็บออม ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่ หลังจากเกษียณอายุไม่มีคนจ้างงานแล้ว คุณจะมีร า ยได้ที่ไหน หรือถ้ายังมีคนจ้าง คุณจะยังมีเรี่ยวแ ร งทำงานไปได้อีกมากแค่ไหน

วิ ธีแก้ เพียงแค่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณ เช่น คุณจะมีบ้ าน มีรถโดยซื้ อเ งิ นสดหรือผ่ อ นให้น้อยที่สุด ก็จะทำให้คุณเริ่มต้นเก็บเ งิ นและมีความ พ ย า ย า ม ในการเก็บเ งิ น หรือคุณตั้งเป้าหมายว่าจะไปท่องเที่ยวให้สบายใจหลังจากเกษียณอายุ คุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งเป้าจำนวนเ งิ นที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้น และเริ่มต้นเก็บออมเ งิ น

4. สร้างห นี้สินเพราะวิถีชีวิตเกินตัว

คนบางมีความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก มีเกินร า ยได้ที่ตัวเองได้รับ เห็นคนอื่น มีของแพง ๆ ก็ อ ย า ก ได้บ้ าง เพื่อหน้าต า เพื่ออวดคนอื่นว่าตัวเองก็มี โดยที่ไม่ได้มองเ งิ นในกระเป๋าตัวเองเลย

แล้วถ้าเ งิ นไม่มีจะทำอ ย่ างไรล่ะ ก็ต้องใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตสิสะดวกดี ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นสดแค่รูดปรื๊ดเดียวก็ได้ของมาแล้ว โดยไม่คิดคำนึงถึงอัตราด อ ก เ บี้ ยที่จะถาโถมเข้ามาให้คุณแทบล้มทั้งยืนในภายหลัง

วิ ธีแก้ ทางแก้นั้นไม่ ย า ก คล้าย ๆ กันกับข้อที่ 2นั่นคือมีความยับยั้งชั่งใจให้มาก ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ อของอะไรก็ต าม และที่สำคัญต้องรู้จักการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตที่ถูกวิ ธี

ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตอ ย่ างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของมัน เพราะบั ต ร เ ค ร ดิ ตนั้นหากใช้อ ย่ างถูกวิ ธี จะถือเป็นเครื่องมือทางการเ งิ นที่ช่วยให้คุณประหยัดเ งิ นขึ้นได้ด้วยนะ

5. เรื่องการเ งิ นน่าเบื่อ ไม่ อ ย า ก สนใจ

ถ้าพูดถึงการวางแผนทางการเ งิ น บางคนถึงกับเบือนหน้าหนีเพราะ รู้สึกว่ามันคือเรื่องน่าเบื่อมาก ตัวเลขวุ่นวายน่า ป ว ด หั ว ทำไมจะต้องวางแผนการเ งิ นอะไรด้วย มีเ งิ นก็ใช้ไปสิไม่เห็นจะต้องคิดมากเลย ซึ่งนี่คือความคิดที่ผิ ด

และอาจจะทำให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้ บางคนผ่านไปแค่กลางเดือนเ งิ นก็หมดแล้ว อีกครึ่งเดือนที่เหลือก็ต้องจำกัดจำเขี่ย กินแต่บะหมี่กึงสำเร็จรูปซึ่งส่งผลต่อ สุ ข ภ า พ ใน ร ะ ย ะ ย า ว ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเ สี ยเ งิ นก้อนใหญ่เพื่อ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ของตัวเองในอนาคต

วิ ธีแก้ คุณรู้หรือไม่ว่า การวางแผนเรื่องเ งิ นทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วยให้คุณประหยัดเ งิ นและมีเ งิ นเก็บมากยิ่งขึ้น เพราะมันจะทำให้คุณรู้ความ

เคลื่อนไหวของสถานะการเ งิ นของคุณอยู่ตลอ ดเวลา และทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้เ งิ นไปมากเกินความจำเป็นหรือไม่ คุณจะได้ปรับพฤติก ร ร มได้ทันไม่ให้บานปล า ยจน มีปัญหาทางการเ งิ นได้

6. หวังเอาแต่น้ำบ่อหน้า

การเล่น ห ว ย ร ว ย เ บ อ ร์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน แต่ละงวดนั้น ก อ ง ส ล า ก ฯ มีเ งิ นหมุนเวียนเป็นพันล้านบ า ทเลยทีเดียว ลองคิดดูสิว่าคนไทยเ สี ยเ งิ นให้กับน้ำบ่อหน้านี้มากมายแค่ไหน

ซึ่งถ้าจะลองมองย้อนไปดูต ามสถิติ มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกรางวัลใหญ่ ๆ จนร่ำร ว ย ส่วนคนอีกมหาศาลนั้นเ สี ยเ งิ นแต่ละงวดหล า ยพันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา รวมกันปีหนึ่งเ สี ยเ งิ นนับหมื่นกันเลยทีเดียว

วิ ธีแก้ อ ย่ างที่รู้กันว่าขึ้นชื่อว่า ห ว ย ไม่เคยทำให้ใครร ว ย หาก อ ย า ก ร ว ยจริง ๆ เปลี่ยนเ งิ นที่ใช้ เ ล่ น ห ว ย มาเป็นเ งิ นเก็บเ สี ยดีกว่า ลองคิดเล่น ๆ หากคุณซื้ อ ล็ อ ต เ ตอ รี่ งวดละ 2 ใบเป็นเ งิ น 160 บ า ท เดือนหนึ่งคุณจะเ สี ยเ งิ น 320 บ า ท ปีหนึ่งจะเ สี ยเ งิ นถึง 3,840 บ า ท แม้มันจะไม่มากนักแต่มันก็ไม่ใช่เ งิ นน้อย ๆ สามารถเอาไปทำอะไรได้หล า ยอ ย่ างเลยทีเดียว

7. ใช้จ่ายโดยไม่คิด นิสัยที่ทำให้จน

การใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดนั้น ถือเป็นนิสัยที่เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้คน มีปัญหาทางด้านการเ งิ น ซึ่งเป็นเรื่องที่คงไม่ต้องการการอธิบายอะไรมาก เพราะคุณคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าลักษณะการใช้จ่ายโดยไม่คิดนั้นเป็นอ ย่ างไร

ก็คือมีเ งิ นเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเอง ซึ่งนิสัยนี้จะนำพาคุณไปสู่การเป็นห นี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะเมื่อเ งิ นหมดก็ต้องหันไปพึ่งบั ต ร เ ค ร ดิ ตหรือบัตรกดเ งิ นสดนั่นเอง

วิ ธีแก้ การแก้ไขไม่ใช่เรื่อง ย า ก เพียงแค่คุณต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะซื้ ออะไรก็ต าม ใช้เวลาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสิ่งนั้น รวมไปถึงคิดว่าถ้าหากคุณซื้ อของสิ่งนั้น มา

คุณจะมีเ งิ นเหลือเพื่อสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ อ ย่ างอื่นหรือไม่ คุณจะไม่มีเ งิ นเก็บหรือไม่ หากคุณคิดพิจารณาก่อนซื้ อก็จะทำให้ความ อ ย า ก ได้ลดน้อยลง เพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น

ที่มา gangbeauty  jingjai999