7 แนวคิดเปลี่ยนตัวเอง จากลูกน้องให้กล า ยเป็นเถ้าแก่

เชื่อว่าไม่มีใครอย ากจะเป็นลูกน้องหรือลูกจ้างเค้าไปตลอ ดชีวิตหรอ กใช่ไหมละ ใครๆก็อย ากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วสงสัยกันบ้างไหมว่า คนที่เคยเป็นลูกจ้าง แต่อยู่มาวันหนึ่งเขากลับเปลี่ยนตัวเอง ให้มาเป็นเจ้าของกิจการได้อ ย่ างไร วันนี้เราจะพาไปดูแนวคิดกัน

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก ขอแค่มีความตั้งใจ การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้น ต้องอาศัยทักษะต่างๆ และมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. มีความรับผิ ดชอบ เถ้าแ ก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงิน และชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเพร าะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

2. ทำสิ่งที่แตกต่าง เถ้าแ ก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้ว เพร าะมันเหนื่ อยเปล่า เถ้าแ ก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพร าะไม่ต้องแข่งกับใคร

3. ใช้เครื่องมือเป็น การใช้เครื่องทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็น โดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพร าะถ้าเป็นเถ้าแ ก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจาก ก ร รม ก ร มาเป็น ก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

4. ชอบที่จะให้มากกว่ารับ เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้ เงิ นเ ดือนเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่มีนิสั ยเถ้าแ ก่ จะบอ กก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

5. หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น เถ้าแ ก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว พวกเถ้าแ ก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า

เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น สิ่งสำคัญคือ หากคบกับคนร ว ยอย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

6. มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างร ายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทน จากธุรกิจแบบร ายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

7. มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้ หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ได้ หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้

เพร าะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอข ายของสามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้น สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง ตร าบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้ ม เ ห ลวที่เกิ ดขึ้น ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้น

อ ย่ างน้อยขอให้เราได้ลองลงมือทำอะไรสักอ ย่ าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้ว ในทางตรงกันข้าม หากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะร ว ยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความร ว ยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

ที่มา  sabailey