7 แนวคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันให้มี เ งิ นเก็บ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปและทำให้ชีวิตมีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น กับบทความ 7 แนวคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันให้มี เ งิ นเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 เปลี่ยนไปใช้เงินสดแทน

ทุกวันนี้ ผู้คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ตเป็นจำนวน มาก เพราะสะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเงินสดในการใช้จ่าย แต่ด้วยความสะด วกและง่ายนี่เอง ที่ทำให้ผู้คน หลงใช้จ่ายเพลินจนอาจจะเกินตัวเกินงบ และทำให้เป็นห นี้เป็นสิน ด อ กเบี้ ยบานปล า ยได้ในภายหลัง

2 หยุดใช้คูปองส่วนลด

ตัวอย่ างเช่น คูปองสามารถมอบส่วน ลด 5% ได้ แต่มักจะมี ด อ กจั นเล็กๆ กำกับเอาไว้เสมอว่าต้องมียอ ดซื้ อสูงลิ่วเช่น 5,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ ทำให้คุณซื้ อของมากกว่าปกติ ทั้งที่ของเหล่านั้น มันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลย เพราะคิดว่าได้ส่วนลดทุกชิ้น 30% ยังไงก็คุ้มค่านั่นเอง

3 อย่ าสระผมบ่อย ๆ

การสระผมทุกวัน หรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอ กจากจะทำให้ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้ว สำหรับคุณสุภาพสตรีผมย าว ก็ต้องเสี ยค่าไ ฟสำหรับเครื่อง เป่าผมให้แห้ งอีกด้วย

4 ใช้ถุงพล าสติ กซ้ำ

การไปซื้ อของชำเข้าบ้าน ทำให้คุณมีถุงพล าสติกมากมายเต็มบ้านไปหมด และแน่นอนคุณคงรู้ดีว่า ถุงพล าสติกนั้นต้องใช้เวลาหล า ยล้านปีกว่าจะย่อยสล า ยไปได้ ดังนั้น จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำซะ เช่น นำไปใช้เป็นถุงสำหรับใส่ ข ย ะ ประหยั ดเงินในการซื้ อถุง ข ย ะไปได้มากขึ้น

5 วางขว ดน้ำเอาไว้ในแ ท งก์โ ถส้ วม

ท่านอาจจะเคยได้ยินเคล็ ดลับประหยัดวิธีนี้มาบ้าง นั่นก็คือ การนำขวดน้ำ ใส่น้ำจนเต็ มขวด แล้วนำไปวางเอาไว้ในแ ท งก์เก็บน้ำของโ ถส้ วม ซึ่งจะช่วยทำให้โ ถส้ วมปล่อยน้ำมากักเก็บเอาไว้ในแ ท งก์น้อยลง เพราะมีขวดน้ำวางเอาไว้แท นพื้นที่ของน้ำนั่นเอง

6 ทานผักให้มากขึ้น

หากคุณเปลี่ยน มาทานเมนูที่ประกอบขึ้นจากผักให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้คุณจ่ายค่าอาหารน้อย ลงได้ ยิ่งทำอาหารทานเองด้วยแล้วยิ่งประหยัด เงินได้มากขึ้นไปอีก เพราะการทำอาหารหนึ่งครั้ง สามารถเก็บเอาไว้ทานได้สอง สามวันเลยทีเดียว นอ กจากนี้ผักยังมีไฟเบ อร์สูง ช่วยทำให้ระบ บขับถ่ายของคุณดีขึ้น ได้ทั้งสุขภ าพได้ทั้งประหยัดเงิน

7 นอนให้เร็วขึ้น

หากคุณนอนเร็วก็จะทำให้คุณใช้ไฟฟ้ าในตอนกลางคืนน้อยลง และเมื่อนอนเร็วก็ตื่นเช้ากว่าปกติ ทำให้คุณได้ใช้ประโย ชน์จากแส งอาทิตย์ในระยะเวลานานขึ้นด้วยนั่นเอง ทำให้กิจกร รมในชีวิตประจำวันของคุณเสร็จได้ก่อนแสงพระอ าทิตย์จะหมดไป

เพียงแค่ปรับตัวปรับการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยให้กระเป๋าเงินของคุณมีเงินอยุ่ในนั้น มากขึ้นแล้ว..

ที่มา la m u n l a m a i, s a b a i s a b u y