7 แนวทางการใช้ชีวิตหนีความจน พาชีวิตไปหาความร ว ย

ถ้าพูดถึงความจนไม่มีใครที่อย ากเกิดมาจน แต่ทุกคนเลือ กเกิดไม่ได้ แต่การที่เราเกิดมาจน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจนไปตลอ ดชีวิต ฉนั้นวันน้เราจะพาทุกคน มาดูแนวทางการใช้ชีวิต ที่จะพาเราไปสู่ความร่ำร ว ยได้

ความจนทำให้ชีวิต ต้องกระเสือ กกระสนสะสมความเ ค รี ย ด กับการเป็นห นี้สิน กับืคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข า ดความร่าเริงในชีวิตเพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรทจะร ว ยเ สี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความร ว ยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ที่นำ

ความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหน มาไหนก็สะดวกสบายที่อยู่ ที่กินล้วน อุดม ไม่ข าดแคลนอย ากไปเที่ยวก็ได้ไป ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากว่าจะต้อง

หมุนเ งิ น หรือไปกู้ยืมใครมา ใช้ห นี้ดีความจนกับความร ว ย หรือ คนจนกับคนร ว ย จึงมีความแตกต่างกัน มาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุอาจเนื่อง

มาจากพฤติก ร ร ม การใช้ชีวิต การใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมาย ที่นำเราไป สู่ความจน อาทิการใช้จ่ายเ งิ นเกินตัว การบริหารเ งิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด การเห่อ ซื้ อของต ามเพื่อน การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไป

กู้ห นี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอ ดี และอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็น สาเหตุแห่งความย ากจน ทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุและ ค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่าความจน จะต้องพากันสล า ยตัวออ กจากชีวิต ของคุณอ ย่ างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเ งิ น เป็นสัดส่วน กินและใช้อ ย่ างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อย จนเกินไป พอ ดีพอ ดี บางคนชอบกินของแพงถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร แต่หาก

เน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอ ย่ างนี้ อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด กับ เ งิ นไม่พอใช้อ ย่ างแน่นอน ทุกสิ่งอ ย่ างที่เกี่ยวกับเงิ น คุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเ งิ น เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย ากและนาน จะทำ อะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก มีข่าวการปลดพนักงานออ กมาเนืองๆ ทำให้หล า ยคนไม่ มั่นใจว่า

จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่งหรือไม่หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณ ในย ามที่ต้อง

ประเมินผลงานความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เ กี ย จ คงจะไม่มีหน่วยงาน ไหนที่อย ากได้คนขี้เ กี ย จ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่ ซึ่งหากคุณ โดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเ งิ นและไม่มีงานก็ไม่มีเ งิ นนั้น

3.มองหาการลงทุน

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเ งิ นขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบ มองหาการลงทุน

คุณก็ต้องมองหาการลงทุนด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุน มีมาก มายหล า ยประเภท ที่จะทำให้เ งิ นของคุณงอ กเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหา

ความรู้ เรื่องการลงทุนในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุน อ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุน ทำให้การ เ งิ นฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

4.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ ความจน จะมาเยือน และไม่ยอมไปไหนอ ย่ างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเ งิ นงอ กเงยจากการ

ประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเ งินไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ ของชีวิตและต้องยอมรับว่า เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ก็ยังยกย่องว่าความประหยัดเป็น คุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

5.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะ เห็นยอ ดเ งิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือนและนับว่าเป็นนิสัยของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเ งิ นออมก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจที่มี เงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆต่างจาก

คนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากร า ยได้ของตนเลยมีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เ งิ นเกิน จากที่ได้รับด้วยอ ย่ างไรก็พบกับความจนเรื้อรังแน่นอนคุณสามารถเริ่มต้น คิดถึงเงิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้ว ค่อยๆ เพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะ ดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน

6.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กล า ยเป็นผู้หิวกระห า ย ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต

และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้มีหล า ยประเภท อาทิความรู้ ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น และ

ปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไป บางแห่งไม่ต้อง เ สี ยเ งิ น

แต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ตต ามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นไปคว้า และไปเก็บมาแบบให้เปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่า

ของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอ ดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความจนหรือ ไม่ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำร ว ยหรือความ ย ากจน ที่แตกต่างกัน

ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าว ที่เตือนใจได้เป็น อ ย่ างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดีต ามมา เปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่นำความ รุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่าจะได้ไม่ถูกประทับตราว่า เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

7.บันทึกบัญชีการเ งิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเ งิ นเป็นการแกะ

รอยการเ งิ น ทุกฝีก้าว ว่าเ งิ นไปไหนได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเ งิ น จากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่าแค่จำๆในสมอง หลักการบันทึกบัญชี คือ ให้คุณ

บันทึกเ งิ นเข้าออ กทุกเม็ด เ งิ นไม่ให้ตกหล่นต ามความเป็นจริง แล้วขีดเส้น สรุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง

เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอย การเ งิ น ของคุณและมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะ ทำให้คุณวางแผนการเงิ นได้ดีขึ้น

ที่มา  meokayna