8 สาเหตุของการเป็นห นี้

เป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าการเป็นห นี้ นั้นต้องอยู่คู่กับระบบของสังคมของโลกไปตราบนานเท่านาน การที่บอ กว่าอ ย่ าก่อห นี้ อ ย่ าสร้างห นี้นั้น อาจจะเป็นเพียงคำพูดทางทฤษฎี หรือ กล่าวโดยคนที่ไม่เคยมีความจำเป็นต้องสร้างห นี้เลยก็ได้

ห นี้จึงเป็นเหมือนทั้งตัวช่วยและเป็นตัวถ่วงชีวิตได้ทั้งสองทาง อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นก่อห นี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ถ้าเราเข้าใจสาเหตุของการเป็นห นี้ ก็จะหาทางรับมือได้ทัน บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้อง เป็นห นี้ เลยก็ได้ แต่บางกรณีก็อาจจำเป็นต้องสร้างห นี้ ซึ่งมีหลากหล า ยสาเหตุดังนี้

1. เป็นห นี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเ งิ นได้ทัน การเป็นห นี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตและไม่สามารถหาเ งิ น มาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเ งิ นที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเ งิ นที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีห นี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเ งิ น มาชำระให้ครบต ามส่วนโดยเร็วเพราะว่ามีดอ กเบี้ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะย าวถ้าไม่สามารถปิดยอ ดห นี้ได้เร็ว

2. เป็นห นี้จากการพ นั น มีคนจำนวน มากที่หลงมัวเมากับการพ นั นทั้งหล า ยเมื่อเล่นเ สี ยแล้วไม่มีเ งิ นจ่าย ก็จะเป็นห นี้ที่ต้องรีบหาเ งิ น มาจ่ายโดยเร็วเป็นห นี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นห นี้ได้มาก

เพราะง่ายต่อ การพ นั นด้วยเ งิ นเดิมพันสูงห นี้ลักษณะนี้เป็นห นี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบายมุขที่จะนำไปสู่ความเ สื่ อ มอ ย่ างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเ ลี่ ย งทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพ นั นได้

3. เป็นห นี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอ ย่ างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้ อเครื่องเ สี ยงหรือทีวีที่กำลังล ดร า ค า

หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0เปอร์เซน 10 เดือนทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเ สี ยหรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์เนื่องจากเ สื่ อ มสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

4. เป็นห นี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เ งิ นเกินตัว สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเ งิ นว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเ งิ นแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเ งิ นให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิ ดที่ทำให้ไม่ระมัดร ะ วั งการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้ อได้โดยไม่ลังเล

เมื่อเป็นอ ย่ างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เ งิ นที่หามาได้หมดไปอ ย่ างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งถ้าใครชอบรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ยิ่งมีโอกาสอ ย่ างมากที่จะ

เป็นห นี้การเป็นห นี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เ งิ น จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เ งิ นเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ข า ดความเฉลียวใจเวลาใช้เ งิ นซื้ อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นห นี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้หล า ยคนจึงต้องกู้ห นี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท

ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำท รั พ ย์สินไปจำนำหากจำเป็นต้องเป็นห นี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเ งิ นกู้ที่มีดอ กเบี้ยน้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเ งิ นที่ช่วยให้

สามารถบริหารเ งิ นได้ ควรหลีกเ ลี่ ย งการกดเ งิ นสดโดยตรงจากบั ต ร เ ค ร ดิ ต

และการกู้ห นี้นอ กระบบ นอ กจากนี้ต้องพย าย ามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

6. เป็นห นี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น ห นี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจเพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ต ามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเ งิ นกู้ให้บุคคลอื่น

แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวห นี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันห นี้ให้ใครจึงเป็นวิ ธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นห นี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นห นี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง การทำธุรกิจต้องใช้เ งิ นทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอ ย่ างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน

ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายต ามมาอ ย่ างมากมายเป็นเงาต ามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่ายห นี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นห นี้ที่มีประโยชน์

เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้สิ่งสำคัญก็คือ การศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อนทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไรต ามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อ

จะได้สามารถจัดการบริหารห นี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจกรณีนี้ถ้ากู้เ งิ นจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

8. เป็นห นี้จากความประมาท ตัวอ ย่ างที่เห็นชัดคือ กรณีการทำประกันภั ยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเ งิ นคุ้มครองทั้งชีวิตและท รั พ ย์สินของตนเองและผู้อื่นต ามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท

หากไม่มีประกันภั ยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิ ดก็จะต้องชำระค่าเ สี ยห า ยและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่

จะมีประกันภั ยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเ งิ นได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารั ก ษ าพย าบาลทั้งตนเองและคู่กรณี

โดยมีวงเ งิ นจากบริษัทประกันภั ยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเ งิ นของตนเอง เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อห นี้ได้แล้วก็จะได้มีความระมัดร ะ วั งการใช้ชีวิตมากขึ้น

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อห นี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก เช่นการซื้ ออสังหาริมท รั พ ย์ เพราะว่าสินค้ามีร า ค าสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้ห นี้ยืมเ งิ นจากธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมท รั พ ย์เป็นของตัวเอง

แต่ก็นับว่ายังเป็นห นี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมท รั พ ย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอ ย่ างที่ดีในการเป็นห นี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อห นี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ที่มา Wealthi moneyhub    forlifeth