8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำอยู่ทุกวัน

เชื่อว่าคงไม่มีใครหรอ กที่ไม่อย ากประสบความสำเร็จ เพราะที่เราประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นแปลว่าชีวิตเรานั้น มั่งคงขึ้น มาในระดับหนึ่ง หล า ยๆคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอาจจะละเลยบางสิ่งบางอ ย่ างไป ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า คนสำเร็จนั้นเขาทำอะไรบ้าง กับบทความ 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำอยู่ทุกวัน

1. พวกเขาเปิดรับข้ อเสนอแนะต่างๆ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำอยู่เสมอระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง พวกเขารับผิ ดชอบในผลงานของตัวเอง และรวบรวมข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป ลูกค้ า หรือนักล ง ทุ น อีกอย่ างหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิ ดพลาด และตระหนักว่าในทุกๆ ความล้มเหลวนั้นยังมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ

2. พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง

บริษัทสต าร์ทอัพ คือ การรวมตัวกันของคนที่เชื่อมันในเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจวิสัยทัศน์ของ ตนเองเป็นอย่ างดี และสามารถปลูกฝังความเชื่อที่แข็งแกร่งพอจะก ร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

3. พวกเขาไม่ยอมรับในความเชื่อเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจพอที่จะท้าทายความเชื่อและอคติของตนเองและคนรอบข้าง พวกเขาคิดด้วยตนเอง และมักไม่ยอมทำต ามคนอื่น ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะ ทั้งยังรู้ดีว่าอคติและความคิดความเชื่อต่างๆ ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเ สี ยรุ น แ ร งต ามมาในอนาคต

4. พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเอง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนอย่ างต่อเนื่อง โดยการอ่ า น หนังสือ แลกเปลี่ยนข้ อมูลความรู้กับผู้อื่น และการทดลองทำสิ่งต่างๆ

อย่ าดูถูกพ ลั ง แห่งการอ่ า น เป็นอันข า ด เพราะทั้ง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, บิล เกตส์, โอปราห์ วินฟรีย์, วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ ผู้นำมากความสามารถคนอื่นๆ ต่างเห็นตรงกันว่าการอ่ า น หนังสือเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างยิ่ง

5. พวกเขายอมรับว่าการพัฒนาคือ กระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่น มักเป็นคนใจเย็น พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผลต ามคาดทั้งหมดในคราวเดียว แต่กลับกัน พวกเขารู้ว่าทุกย่ างก้าวเล็กๆ ในแต่ละวันจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะย าว เหล่าผู้นำที่ดีที่สุดจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวก เขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงเกินไป และไม่ประเมินค่าสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะสำเร็จต่ำเกินไปด้วย

6. พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว

เหล่าผู้นำรู้ว่าในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอ กับความกลัว และความสับสนในตนเองไม่มากก็น้อย แต่พวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้บางครั้งจะรู้สึกแ ย่ การกล้าปะทะกับความกลัวและความไม่แน่นอนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออ กมาจากคนอื่นๆ

7. พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

ผู้นำมักจะคบหาสมาคมกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่ างที่ปรารถนา ดังที่จิม โรห์น ผู้ประกอบการและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้ว่า ตัวตนของคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด

หากคุณปรารถนาจะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ การไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีตัวตนและความทะเยอย านคล้ายกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และแน่นอนคุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบด้วย

8. พวกเขามองการณ์ไกล

สุดยอ ดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ พวกเขาวางแผนระยะย าว และนึกภาพในอนาคตของ ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอๆ พวกเขารู้ว่าก้าวเล็กๆ ในวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า

นอ กจากนั้น พวกเขายังรู้วิ ธีรับผิ ดชอบต่อภาระเร่งด่วนตรงหน้า พร้อมทั้งรั ก ษ า อนาคตที่วางไว้ได้อย่ างสมดุลกัน ถ้าคุณบอ กได้ว่าพฤติก ร ร มและคุณสมบัติใดบ้ า งที่สร้างผู้นำที่ยอ ดเยี่ยมได้ คุณก็จะสามารถนำมัน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของ คุณได้ ค่อยๆ ฝึกทำไปทีละข้ อ และฝึกสังเกตดูว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จแสดงพฤติก ร ร มเหล่านี้ออ กมาจริงไหม

ที่มา  jingjai999