8 หลักคิดวางแผนการเงิน ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินที่จะช่วยให้เรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนไปตลอ ดกาลกับบทความ 8 หลักคิดวางแผนการเงิน ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอ ดกาล ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีอนาคตที่ดี

1 ยิ่ง ล ง ทุ น เร็ว ยิ่งสำเร็จเร็ว

หนึ่งในแนวคิดทางการเงินที่สำคัญที่สุด และเป็นความจริงที่เข้าใจได้อย่ างดีที่ว่า ยิ่ง ล ง ทุ น เร็วยิ่งได้เปรียบในเรื่องประสบการณ์ความรู้และระยะเวลาที่ใช้ ล ง ทุ น ในชีวิต แม้จะไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แต่ก็เป็นประเด็นที่สามารถสร้างข้อแตกต่างระหว่างความ ย า ก จนและความมั่นคั่งในอนาคตได้ เพราะพลังการทบต้นของผลประโยชน์จากการ ล ง ทุ น เป็นเรื่องอัศจรรย์ ดังนั้น อย่ ารอช้าในการเริ่มต้นวางแผนออม และ ล ง ทุ น ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อ การเกษียณอายุจะไม่สายเกินไปในชีวิตการทำงานของเรา เริ่มต้นนิสัยของการ ล ง ทุ น ขั้นต่ำ 10 % ถึง 15 % ของรายได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตก็ต าม

2 ระดับเงินกับระดับความสุขไม่เกี่ยวข้องกันเสมอไป

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกอย่ างทำให้ดูเหมือนว่า ชีวิตนี้จะต้องร ว ยเท่านั้น ถึงจะสบายได้ สร้างภาพลวงต าว่า มีเงิน มากขึ้นจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น สังเกตได้จาก รายได้เฉลี่ยประช ากรในตัวเมืองย่อมสูงกว่าพื้นที่ช านเมืองออ กไปคำถามคือ คนที่ย้ายเข้ามาทำงานในเมืองมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่ ? คำตอบ คงสะท้อนภาพการใช้ชีวิตคนเมืองที่ดูต้องเร่งรีบ รับแรงกดดันในการทำงาน และแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอ ดเวลาแสดงว่า รายได้ที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น 20 % ไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น 20 % เลยสักนิด ทั้งนี้ แน่นอนว่า เงินสามารถซ์้ อความสะดวกสบายและความปลอ ดภั ยในชีวิตได้ และส่ งผลต่อระดับความมั่นคงทางการเงินได้ แต่ไม่เสมอไปสำหรับความคิดที่ว่า ฉันจะได้รับความสุขมากขึ้น เมื่อฉัน มีเงิน มากขึ้น

3 สินท รั พ ย์ที่มีค่าที่สุด คือ ตัวเราเอง

เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ หล า ยคนเกษียณพร้อมกับเงินก้อนโต ต ามระดับความสามารถของตนต ามตำแหน่งหน้าที่การงานที่สิ้นสุดลง เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ใช้ดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ช่วงชีวิตที่ไม่มีรายได้อีกต่อไป แน่นอนว่าโอกาสที่เราจะใช้เงิน ย า ม ช ร า แบบสบายๆเป็นเรื่องที่ ย า กเมื่อถึงเวลานั้น ความคิดที่ว่า จะใช้เงินส่วนนี้ไปกับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก คงเป็นเพียงเรื่องลอยลม เพราะนอ กจากการใช้จ่ายอยู่กินแล้วยังมีเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงได้ ย า ก อย่ างการ รั ก ษ า ความ เ จ็ บ ป่ ว ย โอกาสที่เงินก้อนนั้นของคุณจะกล า ยเป็นค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ตัวเองจึงสูงมาก ดังนั้น การดำเนินชีวิตแบบสมดุลทั้งกายและใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด รั ก ษ า สุ ข ภ า พ การกินการออ กกำลังกาย ให้เหมือนกับ การ รั ก ษ า เงินทองในธนาคาร

4 เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างรายได้และรายจ่าย

หล า ยครั้งที่เราใช้จ่ายเงินออ กไม่โดยไม่รู้ตัว เป็นเพราะไม่ทราบต้นทุนด้านเวลาของตัวเองยกตัวอย่ างเช่น เงินเดือน 20,000 บาท เวลางาน 176 ชม.ต่อเดือน ( = 22วัน x 8ชม ) เฉลี่ยรายได้ 114 บาทต่อชม. ( = 20,000/176 ) แสดงว่าการกิน บุ ฟ เ ฟ่ ต์ ปิ้ ง ย่ างร า ค า 500 บาทในเวลาชั่ วโมงครึ่ง ต้องแลกกับการทำงานครึ่งวัน เป็นต้นการเปรียบเทียบความสามารถทางรายได้กับสิ่งที่เรากำลังจะใช้จ่ายไป ในหน่วยเวลาเหมือนกัน

จะช่วยดึงสติการใช้จ่ายไม่เป็นเหตุเป็นผลของเรากลับมาได้ ลักษณะนี้ยังสามารถ ประยุกต์ใช้กับการว่าจ้างคนงานในลักษณะงานไม่สำคัญ เช่น การทำงานบ้าน การทำงานที่เสียเวลาและไม่มีความสำคัญ เป็นต้น หากการจ้างงานนั้น มีต้นทุนที่ถูกกว่าการเสียเวลาลงมือทำเอง เพราะจากชั่ วโมงเดียวกัน เราสามารถใช้ให้ก่อประโยชน์เกิดรายได้ที่สูงกว่าค่าจ้างที่เราจ่ายไป

5 เงินออ กต้องน้อยกว่าเงินเข้า

วิธีเดียวที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในฐานะการเงินได้ คือ การมีเงินเหลือจนถึงสิ้นเดือน แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดไหลออ กไปน้อยกว่ารายได้ที่ไหลเข้ามา แม้ว่าสถานะการเงินตอนนี้ จะไม่มีเหลือเก็บออมหรือ ล ง ทุ น แต่อย่ างน้อยก็ไม่ควรเป็นห นี้การดำเนินชีวิตแบบใช้เงินอนาคตในสินท รั พ ย์จำเป็น เช่น บ้าน จริงอยู่ที่มันตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยได้ทันที แต่ก็ อั น ต ร า ย หากต้องแบกรับภาระห นี้ก้อนโตในช่วงที่ความสามารถทางการเงินยังมีไม่มากพอ ดังนั้น

กระแสเงินสดไม่ว่าจะไหลเข้าหรือไหลออ กจึงควรมาจากสิ่งที่วางแผนไว้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบไม่มีที่มาที่ไปหรือไร้ประโยชน์การ รั ก ษ า ความสามารถ ทางการเงินจากการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งไม่จำเป็น ประเมินและจัดลำดับความสำคัญทางการเงินอย่ างระมัดระวังอาจจะสร้างความ อึดอัดเล็กน้อยในวันนี้ เพื่อความมั่นคงทางการเงินที่ดีในอนาคต

6 แบ่งจ่ายตัวเองก่อนเสมอ

กฎทองของการเงินส่วนบุคคล หมายความว่า เราควร แบ่งจ่ายตนเองเพื่อ การออมและการ ล ง ทุ น ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอส่วนที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่ายคนอื่น เรื่องง่ายที่ใครก็รู้ แต่ ย า ก ที่จะทำ ดังนั้น ควรสร้างระบบตัดเงินอัตโนมัติการบัญชีเงินเดือนของคุณทันทีที่มีเงินเดือนเข้า มันจะถูกตัดไปบัญชีเพื่อ การ ล ง ทุ น และบัญชีเงินออมก่อนเสมอ เช่น กองทุนรวม , บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น เลือ กเงื่อนไขต ามความมีระเบียบวินัยในตัวเอง

7 อ ดีตผ่านไปแล้ว การเงินเริ่มต้นที่ปัจจุบัน เป้าหมายคืออนาคต

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอเปรียบเทียบดังนี้ ในโลกธุรกิจ จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาแล้วแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้รับประโยชน์ ที่เรียกว่า ต้นทุนจม สมมติว่า บริษัทขุดเจาะน้ำมัน ใช้งบ ล ง ทุ น มากมายในการขุดเจาะค้นหาน้ำมันขุดไปลึกเท่าใดก็ยังไม่เจอน้ำมันสักที ประเด็นที่เกิดขึ้น คือ จะยังขุดต่อไป หรือ เปลี่ยนตำแหน่งขุดใหม่ดี ? สะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่า ทำอะไรแล้ว จะเกิดสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต ไม่ได้ย่ำอยู่กับอ ดีตที่ผิดพลาดและ เ จ็ บ ป ว ด การเงินส่วนบุคคลก็เช่นกัน เราทุกคนล้วนเคยมีต้นทุนจม ที่รอคอยความคาดหวังว่าจะได้ทุนกลับคืน มา เช่น ล ง ทุ น ผิดจังหวะ , ใช้จ่ายซ์้ อของไร้ประโยชน์ เป็นต้น การรอคอยบนพื้นฐานข้อผิดพลาดในอ ดีตไม่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จใดๆ เก็บสิ่งผิดพลาดในอ ดีตเป็นบทเรียน แล้วตัดสินใจ เลือ กทำสิ่งปัจจุบันที่ก่อประโยชน์ที่ดีที่สุดในอนาคตย่อมดีกว่า

8 อ ย า ก เปลี่ยนผลลัพธ์ ต้องเปลี่ยนที่สาเหตุ

ทำสิ่งเดิม ผลลัพธ์ย่อมออ กมาแบบเดิมต ามที่เคยได้รับ เปรียบเช่นเดียวกับ การทำ พ ฤ ติ ก ร ร ม ทางการเงินผิดๆเหมือนในอ ดีตย่อมสร้างปัญหาการเงินอย่ างที่เคยเป็น มาในอ ดีด หากยังไม่หยุดคิดที่จะเริ่มปรับปรุง พ ฤ ติ ก ร ร ม ทางการเงินหรือสร้างความมั่งคั่ง อาจจะต้องปรับทัศนคติใหม่อย่ าง รุ น แ ร ง ต้องลองอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมอย่ างสิ้นเชิง เช่นย้ายที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน , ใช้รถคันเก่าแทนการเป็นห นี้รถคันใหม่ , การหางานใหม่ที่ให้เงินเดือนที่ดีกว่าเดิม ,เริ่มต้นธุรกิจหารายได้เสริม เป็นต้น

คนประสบความสำเร็จทั่วไปไม่ได้ฉลาดหรือโชคดีกว่าคนอื่น เพียงแต่พวกเขาเลือ กใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเห็นคุณค่าการดำเนินชีวิตกว่าคนทั่วไป ดังนั้น ควรคิดอย่ างรอบคอบว่า พ ฤ ติ ก ร ร ม ตัวเราในตอนนี้ สามารถนำพาเราเข้าใกล้เป้าหมายได้จริงไหม ?

ที่มา t h l i f e f i n a n c e, 1 0 8 r e s o u r c e s